27.3.18

Diwrnod Uwcharwyr! / Super Hero day! Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. Codwyd £133 at WWF. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF. Thank you for your support.

Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. 
Codwyd £133 at WWF.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF.
Thank you for your support.


25.3.18

Pasg hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg! Happy Easter, enjoy the Easter holidays!


Llongyfachiadau i Liam o Flwyddyn 2, sydd wedi ennill cystadleuaeth lliwio. Derbyniodd wy Pasg fel rhodd gan archfarchnad Morrisons.
Well done Liam from Year 2, who won a colouring competition. He received an Easter egg as a prize from Morisons supermarket.Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn gwneud tariannau Rhufeinig.
Year 5 and 6 have been making Roman Shields.Mae blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ffracsynau gan ddefnyddio cacennau.
Year 2 have been using cakes to learn about fractions.Mae'r  dosbarth derbyn wedi gwneud hetiau Pasg.
The reception class have made Easter bonnets. 

**** Mae dyddiad trip Blwyddyn 1 i'r Eglwys wedi newid o'r 9fed i'r 10fed o fis Ebrill, ymddiheuriadau. Year 1's trip to St Cybi's Church has been changed from the 9th to the 10th of April. Apologies for any inconvenience.****

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am y Pasg.


Year 1 have been learning about Easter.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.
Visit Flickr for more photos.

Pasg Hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg!
Happy Easter, enjoy the Easter Holidays!


9.3.18

Dydd Gwener prysur!! / What a busy Friday!!

Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol heddiw yn dathlu diwrnod y llyfr.
Prynhawn yma chwaraeodd tim pel droed yn erbyn Ysgol Goronwy Owen o Benllech, 1-3 i Ysgol Goronwy Owen oedd y sgor defynol.
Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.

We've had a great time celebrating World Book day!
This afternoon our football team played against Ysgol Goronwy Owen of Benllech. The final score was 1-3 to Ysgol Goronwy Owen.
There are more photos on Flikr.Ar dydd Iau cymerodd rhai o'r disgyblion ran yng ngorymdaith Dewi Sant, yn y dref. 
On Thursday some of the pupils took part in the St David's parade through the town. 

7.3.18


Yn ystod yr wythnos daeth nyrs i'r ysgol at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 i drafod bwyta'n iach. Hefyd, ymwelodd Mr Llion Williams a'i sioe 'mewn cymeriad'. Soniodd am ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ewch at Flickr i weld mwy o luniau. 

This week the school nurse visited the pupils in Key Stage 2 to discuss healthy eating. Mr Llion Williams visited with his show 'in character' about the development of the Welsh language. Pupils very much enjoyed the show. There are more photos on Flikr.


Diwrnod y llyfr 9.3.18 / World Book day 9.3.18


Dydd Gwener yma bydd cyfle i'r plant wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad llyfr, neu dod a'u hoff lyfr i'r ysgol.

This Friday pupils will have the opportunity to dress up as their favourite book character, or bring their favourite book with them to school.