4.7.18

Ffair Haf/ Summer Fair

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth. Codwyd £836.70 i'r Ysgol.
Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Thank you very much for your support. We raised £836.70 for the school.
Visit Flickr for more photos!

Llongyfarchiadau i Charlie, Blwyddyn 4, am ennill y gystadleuaeth dyfalu faint o Lego oedd yn y pot!

Congratulations to Charlie, Year 4, for winning the guess how many Lego bricks were in the jar!  29.6.18

Twrnament Rygbi/ Tag Rugby Tournament

Pencampwyr y Plat, twrnament tag Rygbi Caergybi!

Plate winners- Holyhead tag Rugby tournament!
28.6.18

Trawsgwlad Ynys Mon yn Plas Newydd/ Anglesey Cross- Country in Plas Newydd

Yn ddiweddar, bu saith o ddisgyblion yn cystadlu yn y ras trawsgwlad derfynol i Ysgolion Ynys Mon yn Mhlas Newydd. LLongyfarchiadau  i  bob un ar eu llwyddiant.


Last week pupils took part in the Anglesey Schools cross-country final at Plas Newydd. Congratulations to all the pupils who took part! 

Anglesey Adventures! Bu Blwyddyn 5 a 6 yn Rhoscloyn hefo Anglesey Adventurers i ddysgu am 'coasteering a orienteering'. Cafon nhw andros o hwyl! / Last week Year 5 and 6 visited Rhoscolyn with Anglesey Adventures to learn coasteering and orienteering skills. Fun was had by all.

Aeth plant Blwyddyn 5 a 6 i Rhoscolyn efo Anglesey Adventures i ddysgu sgiliau 'coasteering' a chyfeiriannu. Cawson nhw andros o hwyl!


Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Year 5 and 6 visited Rhoscolyn with Anglesey Adventures to learn coasteering and orienteering skills. Fun was had by all. More photos on Flickr!

22.6.18

Gwyl Criced/ Cricket Festival

Llongyfarchiadau i dim criced Blwyddyn 5 ar eu llwyddiant yn y twrnament Criced yn Penrhos. Diolch i Sam Painter o Criced Cymru am drefnu. 

Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Well done to the Year 5 cricket team on their success at the cricket tournament at Penrhos. Thank you to Sam Painter from Cricket Wales for organising the cricket festival. 

More photos on Flickr!


18.6.18

Mr John Cave

It is with a very heavy heart that we have had to say good-bye to a real gentleman, a friend and a huge part of the Ysgol Kingsland family.  Mr Cave was an active, well-regarded and much loved governor at Ysgol Kingsland for many years.  Our school’s resident photographer who captured many amazing pictures at school plays, sports day, leavers assembly's and the list goes on.   The epitome of a gentleman with a wealth of local knowledge second to none. The children adored him and respected him, as did parents, teachers and staff. It's been very hard to find a photograph of John as he was always the one holding the camera! Here are a few photographs at Ysgol Kingsland. We will all miss you Mr Cave but you'll never be forgotten. Rest In Peace.   

Gyda chryn dristwch rydym yn gorfod ffarwelio gyda gŵr bonheddig, ffrind a rhan annatod o deulu Ysgol Kingsland. Roedd Mr Cave yn llywodraethwr gweithgar, yn barchus a charedig iawn yn Ysgol Kingsland ers blynyddoedd lawer. Ffotograffydd preswyl ein hysgol a dynnodd llawer o luniau anhygoel ddiwrnod mabolgampau ysgol, y digwyddiadau chwaraeon, gwasanaethau gadael a llawer mwy.   Roedd yn ddyn â chyfoeth o wybodaeth leol. Roedd gan y plant, rhieni, athrawon a staff gymaint o barch iddo. Bu'n anodd iawn dod o hyd i lun o John gan ei fod bob amser yn dal y camera! Dyma ambell lun o honno yn Ysgol Kingsland. Byddwn ni i gyd yn eich colli Mr Cave ond ni fyddwn byth yn eich anghofio. Cysgwch yn dawel.


14.6.18

Mabolgampau 2018 - Am ddiwrnod gwych! / Sports Day 2018 - What a great day!

Am ddiwrnod gwych!

Ewch at Flickr am fwy o luniau!

What a great sports day! 

More photos on Flickr!8.6.18

Neidio noddedig/ sponsored bounce

Neidio Noddedig!/ Sponsored bounce!

Codwyd £1763.10, i'r ysgol, yn  dilyn ein neidio noddedig! Diolch o galon am eich cefnogaeth. 

Ewch at Flickr am fwy o lluniau.

We raised £1763.10, for the school, from our sponsored bounce. Thank you very much for your support.

There are more photos on Flickr.24.5.18

Cofiwch! Remember!

Neidio Noddedig / Sponsored Bounce

Bydd  y Neidio Noddedig yn digwydd yfory (Dydd Gwener 25/5/2018).  Bydd y plant hefyd yn gallu gwisgo dillad eu hunain wrth gasglu noddwyr neu gyfrannu £1.

Sponsored Bounce will take place tomorrow (Friday 25/5/2018). Pupils are also invited to wear their own clothes at school tomorrow for a £1 donation.


23.5.18

Celtaid yn nosbarth Mrs Owen/ Celts in Mrs Owen's class

Mae dosbarth Mrs Owen wedi bod yn brysur iawn yn creu tariannau Celtaidd. Maen nhw yn greadigol iawn! 

Mrs Owen's class have been very busy creating Celtic shields. They are a very creative bunch! 

Ewch at Flickr am fwy o luniau/ More photos on Flickr!21.5.18

Unrhyw un am griced? / Anyone for cricket?

Daeth Sam o Griced Gymru i roi gwersi sgilliau criced i ddosbarth Mrs Hood a Mrs Owen. Roedd y plant wedi mwynhau.


Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Last week Sam from Cricket Wales came to teach the pupils in Mrs Hood and Mrs Owens class some cricket skills. The children enjoyed the lesson.


More photos on Flickr!17.5.18

Lluniau Dosbarth Yfory/ Class photos tomorrow
Cofiwch!
Yfory bydd y ffotograffydd Gwynant Parri yn yr ysgol i dynnu lluniau dosbarth.

Remember!
Tomorrow the photographer Gwynant Parri will be in the school to take class photographs.

Image result for photographer

9.5.18

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau? Why do Ladybirds have spots?

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau?
Why do Ladybirds have spots?

Mae'r dosbarth derbyn wedi bod yn astudio trychfilod. Trefnodd Miss Jones daith addysgol i Pili Palas. Cafodd y plant lawer o hwyl yn astudio gwahanol drychfilod.

This term the reception class have been learning about mini beasts. Miss Jones organised a lovely trip to Pili Palas. The children had a wonderful time exploring and learning about the different mini beasts.4.5.18

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell
Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn astudio gwaith yr artist lleol Janet Bell. Derbyniodd y plant gardiau post gwych gan yr artist. Isod gweler y capteiniaid ym mlwyddyn 6 â'r cardiau post.

Mr Pawsons class have been studying the work of local artist Janet Bell. The pupils received some wonderful postcards from her. Below are the year 6 captains with their postcards.30.4.18

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd! Spring has sprung!

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd!
Spring has sprung!

Mae dosbarth Miss Thomas a Mrs Hood wedi mwynhau garddio hefo Hayleigh yn ystod y flwyddyn. Tymor yma bu blwyddyn 2 Miss Thomas yn plannu tatws. Bu dosbarth Mrs Hood yn plannu cennin pedr a briallu mewn tybiau ym mlaen yr ysgol.

Over the last year pupils in Miss Thomas and Mrs Hood's class have been working with Hayleigh the gardener. This term year 2 students have been busy bees planting potatoes, while pupils from Mrs Hood's class have been planting up tubs with daffodils and primroses.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau
There are more photos on Flickr
16.4.18

Eglwys Sant Cybi - Saint Cybi's Church

Eglwys Sant Cybi

Dydd Mawrth aeth Blwyddyn 1 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi. Cafodd y plant wasanaeth bedydd i doli 'Jack'.


Ewch at flickr i weld mwy o luniau

On Tuesday Year 1 visited Saint Cybi's Church. The children experienced a baptism service, where their doll 'Jack' was baptised. 
There are more photos on Flickr
Aeth blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi ddydd Iau i ddysgu am yr Eglwys.

The Years 3, 4, 5 and 6 pupils visited St Cybi's Church on Thursday to learn about the Church. 


12.4.18

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning.

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. 

Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning. 

27.3.18

Diwrnod Uwcharwyr! / Super Hero day! Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. Codwyd £133 at WWF. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF. Thank you for your support.

Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. 
Codwyd £133 at WWF.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF.
Thank you for your support.


25.3.18

Pasg hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg! Happy Easter, enjoy the Easter holidays!


Llongyfachiadau i Liam o Flwyddyn 2, sydd wedi ennill cystadleuaeth lliwio. Derbyniodd wy Pasg fel rhodd gan archfarchnad Morrisons.
Well done Liam from Year 2, who won a colouring competition. He received an Easter egg as a prize from Morisons supermarket.Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn gwneud tariannau Rhufeinig.
Year 5 and 6 have been making Roman Shields.Mae blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ffracsynau gan ddefnyddio cacennau.
Year 2 have been using cakes to learn about fractions.Mae'r  dosbarth derbyn wedi gwneud hetiau Pasg.
The reception class have made Easter bonnets. 

**** Mae dyddiad trip Blwyddyn 1 i'r Eglwys wedi newid o'r 9fed i'r 10fed o fis Ebrill, ymddiheuriadau. Year 1's trip to St Cybi's Church has been changed from the 9th to the 10th of April. Apologies for any inconvenience.****

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am y Pasg.


Year 1 have been learning about Easter.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.
Visit Flickr for more photos.

Pasg Hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg!
Happy Easter, enjoy the Easter Holidays!