19.9.16

Arwyr Blwyddyn 3 - Year 3 Heroes

Two of our Year 3 girls came to the rescue of a trapped and scared dog today.  When playing in the dens in the corner of the school field, they heard its whimpering and spotted it just the other side of the fence trapped in the middle of brambles.  Staff intervened and took it to the local vet's surgery who gave it food and water and made arrangements to return the dog to his owner.  Well done girls, good work!

Roedd dwy o'n genethod Blwyddyn 3 yn arwyr heddiw ar ôl iddynt achub ci bach ofnus.  Wrth iddynt chwarae yng nghornel cae'r ysgol, clywsant sŵn y ci yn crio, a sylweddolant ei bod yn sownd yng nghanol y drain ar ochr arall y ffens.  Llwyddodd y staff i ryddhau'r ci ac aethant a fo at y milfeddyg lleol lle cafodd bwyd a diod a gwnaethpwyd trefniadau i gysylltu â'r perchnogion.  Da iawn chi, genethod!


9.9.16

Ymweliad Fferm - Farm Visit

Aeth Blwyddyn 3 i fferm Dr Wil yn Roscolyn heddiw i bigo afalu o'r berllan a gwneud sudd afal.

Year 3 visited Dr Wil's farm in Rhoscolyn today where they picked apples in the orchard and made apple juice.