29.6.16

Theatr Plant - Children's Theatre


Daeth cwmni theatr plant i roi sioe ymlaen i'r ysgol cyfan wythnos diwethaf.

A children's theatre visited the school with a production for the whole school last week.


28.6.16

Anifeiliaid yn y Cyfnod Sylfaen - Animals in the Foundation Phase

Roedd yna ymwelwyr yn nosbarthiadau'r cyfnod sylfaen ddoe - anifeiliaid o bob math!

There were visitors in the foundatio phase classrooms yesterday - animals of all sorts!


22.6.16

Ymweliad Gaer - Chester Visit


Mae'r adran iau wedi bod yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid eleni.  Aethant ar ymweliad i Gaer ddoe.  Mwy o luniau yma.

The junior department have been learning about the Celts and Romans this year.  They went on a visit to Chester yesterday.  More images here.  


18.6.16

Dysgu am ffracsiynau ym mlwyddyn 2.

Learning about fractions in year 2. 
17.6.16

Mabolgampau - Sports Day

Llongyfarchiadau i aelodau llong Scotia - y tim buddugol ein diwrnod mabolgampau heddiw. Mwy o luniau arlein wythnos nesaf.  

Congratulations to the  members of Scotia - the victorious ship in our sports day today.  More images online next week.  16.6.16

Amser Chwarae - Playtime

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm amser chwarae yma.

We've added more pictures to the playtime album here.  


15.6.16

Andy Dime One

Daeth Andy Birch i'r ysgol yn ddiweddar i greu furlun newydd ar un o waliau'r neuadd.  Dyma hen felin Kingsland gyda Mynydd Twr yn y cefndir.  Anhygoel!


Andy Birch visited the school recently to create a new mural on one of the school walls.  Here's the old Kingsland mill with Holyhead Mountain in the background.  Fantastic!

9.6.16

Sipsiwn a Theithwyr ar Ynys Mon - Gypsies and Travellers on Anglesey

Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn gwahodd sylwadau ar gynlluniau ar sefydlu mannau stopio dros dro ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ar yr ynys, gan gynnwys safle drws nesaf i Ysgol Kingsland.  Mwy o wybodaeth yma, a cyfle i'r cyhoedd roi adborth yma

Anglesey County Council is inviting comments on plans to establish temporary stopping places for Gypsies and Travellers on the island, including a site next door to Ysgol Kingsland.  More information here, and an opportunity for the public to express their views here.


8.6.16

Elusen - Charity

Diolch am gyfrannu mor hael i'r diwrnod di-wisg ysgol ar ddiwedd y tymor.  Codwyd £145 ar gyfer elusen Cancer Research UK.

Thank you for contributing so generously to the non-uniform day at the end of term.  We raised £145 for Cancer Research UK.