29.3.16

Bwydlen Mor Ladron - Pirate Menu

Darparwyd cinio mor ladron yn gegin yr ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor.  Fe welwch luniau o rai o'r plant a staff yn eu gwisgoedd yn yr albwm amser cinio yma.  

A pirate menu was provided in the school kitchen on the last day of term.  You can see some of the pictures of the children and staff in their costumes in the dinner time album here.  
25.3.16

Naid Noddedig - Sponsored Bounce

Diolch am eich cefnogaeth ddoe - roedd y plant wedi mwynhau'r diwrnod Naid Noddedig yn arw.  Mae yna arian ar ol i'w gasglu yn ystod y gwyliau felly byddwn yn cyhoeddi'r swm terfynol ar gychwyn Tymor yr Haf.

Thanks for your support yesterday - the children enjoyed the Sponsored Bounce very much.  There is money still to collect during the holidays so we'll let you know the grand total at the start of the Summer Term.  


20.3.16

Celf - Art

Blodau'r haul mewn arddull Van Gogh gan blant Blwyddyn 2.  

Sunflowers in the style of Van Gogh by our Year 2 children. 
18.3.16

Amser Chwarae - Playtime

Rydym wedi ychwanegu lluniau i'r albwm amser chwarae yma.  

We've added some pictures to the playtime album here.17.3.16

Meithrin - Nursery

Datblygu sgiliau modur a rhif yn y feithrin.

Developing motor skills and numeracy skills in the nursery.13.3.16

Rheolwyr Banc Ysgol Kingsland - Ysgol Kingsland's Bank Managers

Mae rheolwyr banc Ysgol Kingsland yn casglu pres gan aelodau'r undeb credyd yn wythnosol ac yn ei brosesu efo cefnogaeth Carl o MonCF.  Rydym yn gobeithio datblygu sgiliau rhif yr aelodau a'u dysgu am reoli arian.

Ysgol Kingsland's bank managers collect money on a weekly basis from members of our credit union and process it with the help of Carl from MonCF.  We hope to develop the numeracy sills of the members and teach them about managing money.
10.3.16

Athletau - Athletics

Dyma plant Dosbarth Mrs Owen yn mwynhau sesiwn athletau yn yr haul heddiw.

Here are children in Mrs Owen's class enjoying an athletics session in the sun today. 


2.3.16

Gwyddoniaeth yn y Cyfnod Sylfaen - Science in the Foundation Phase

Mrs Bidwell yw ein cydlynydd Gwyddoniaeth a mae'n dysgu plant o flynyddoedd M-5 yn wythnosol.  Dyma merch yn y dosbarth derbyn yn archwilio!  Mwy o luniau yn albwm y feithrin.

Mrs Bidwell is our Science coordinator and takes children from years N-5 on a weekly basis.  Here we see a girl in the reception class investigating!  More pictures in the Reception class album.


1.3.16

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi Sant - St David's Day Celebrations

Fe wnaethom ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant gyda gwasanaeth arbennig, cinio rhost a pherfformiad gan gôr yr ysgol.

We celebrated St David's Day with a special service, a roast dinner, and a performance from the school choir.