26.1.16

Tesco Visit - Ymweliad Tesco


Aeth blwyddyn 3 i'r archfarchnad leol wythnos diwethaf yn eu gwers Gwyddoniaeth i ddysgu am fwydydd gwahanol.

Year 3 visited a local supermarket last week during their Science lesson to learn about different foods.  
25.1.16

Santes Dwynwen

Cawsom fisgedi mewn siâp calon gan staff y cinio heddiw i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen, tra roedd dosbarth Mrs Owen yn brysur yn gwneud cardiau.  

The kitchen staff made heart shaped biscuits to celebrate Santes Dwynwen day, whilst children in Mrs Owen's class made cards.  


14.1.16

Kitchen Skills - Sgiliau Gegin

Daeth cwmni Caterlink i weithio efo rhai o'r plant heddiw ar sgiliau defnyddio cyllell.

Caterlink came to work with some of the children yesterday to work with some of the children on knife skills.  


13.1.16

Apply now for September 2016 places at Ysgol Kingsland - Gwnewch cais rwan am lefydd Mis Medi 2016 yn Ysgol Kingsland

Mar ffurflenni gais ar gyfer ein dosbarthiadau meithrin a derbyn, Medi 2016 ar gael o'r ysgol nawr, i'w ddychwelyd i'r Adran Dysgu Gydol Oes yn Llangefni erbyn Mawrth 1af.

Dosbarth Meithrin:  dosbarth rhan amser ar gyfer plant sydd yn 3 cyn Medi 1af 2016.
Dosbarth Derbyn:  dosbarth llawn amser ar gyfer plant sydd yn 4 cyn Medi 1af 2016.

Hefyd, cofiwch fod Caban Kingsland yn cynnig darpariaeth ar gyfer plant o ddau a hanner oed.  

Application forms for our nursery and reception classes, September 2016 are available from the school now, to be returned to the Department of Lifelong Learning in Llangefni by March 1st.

Nursery Class:  a part time class for children who will be 3 before September 1st 2016.
Reception Class:  a full time class for children who will be 4 before September 1st 2016.

Also, remember that Caban Kingsland offer a service for children from two and a half years old.  

7.1.16

Gwyddoniaeth - Science

Rydym wedi ychwanegu lluniau i'r albwm blwyddyn 3 yma.

We've added pictures to the Year 3 album here.