16.12.16

Diolch - Thank you

Mae fy nghyfaill a minnau wedi pacio ein bagiau a chloi i fyny am y tro olaf.  Gair i ddiolch o galon am yr holl gyfarchion ac anrhegion, a dymuniadau gorau i bob aelod o gymuned Ysgol Kingsland - Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch - Mr R.

My little friend and I have packed our bags and locked up for the last time.  A quick note to thank you ever so much for all the messages and gifts, and best wishes to every member of the Ysgol Kingsland community - merry Christmas and a happy new year to each and every one of you - Mr R.  10.12.16

Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i'r enethod Blwyddyn 6 yma am dal gafael ar eu teitl 'Kingsland's Got Talent' yn y cystadleuaeth ddoe!

Well done to these Year 6 girls for retaining their 'Kingsland's Got Talent' title in yesterday's competition!


7.12.16

Sioe Nadolig - Christmas Show

Mae'r lluniau cyntaf o sioe Nadolig 2016 arlein yn barod - edrychwch ar ein tudalen flickr.  Cofiwch edrych eto yn y dyddiau nesaf am fwy o luniau.

The first pictures of the 2016 Christmas show are online already - have a look at our flickr page.  Remember to check back over the next few days for more pictures.  


22.11.16

Afalau Morrisons - Morrisons Apples

Diolch i archfarchnad Morrisons am ddod a choeden afalau i'r ysgol i blannu, ac am eu rhodd o afalau ffres i'r plant i annog bwyta'n iach.

Thank you to Morrisons for bringing an apple tree to school to plant, and for their gift of fresh apples for the children to promote healthy eating.  


20.11.16

Diwrnod Plant Mewn Angen - Children In Need Day

Dyma rai o blant Kingsland yn codi ymwybyddiaeth o elusen Plant Mewn Angen echddoe.

Here are some children in Ysgol Kingsland raising awareness of Children in Need day on Friday.  


16.11.16

Ymweliad Caterlink - Caterlink Visit

Daeth Caterlink i'r ysgol heddiw gyda sesiwn blasu ar gyfer Blwyddyn 4.  Cawsant wers am sut mae'r tafod yn prosesu blas bwyd a chyfle i arbrofi.

Caterlink visited the school today with a tasting session for Year 4.  They had a lesson about how the tongue processes the taste of food and a chance to experiment.  


22.10.16

Gweithgareddau Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Caergybi - Half Term Activities at Holyhead Leisure Centre

Am mwy o fanylion cysylltwch a Barry Edwards yn yr Uned Datblygu Chwaraeon, Plas Arthur.

Contact Barry Edwards of the Sports Development Unit, Plas Arthur, for more details.16.10.16

Radio Cymru

Da iawn i'r criw yma o blant blwyddyn 5 am gyfrannu at raglen Radio Cymru yn ddiweddar. Bydd yr eitem o Ysgol Kingsland ar Radio Cymru rywbryd rhwng 10:30 ac 11:00 ddydd Mawrth yma 18 Hydref 2016.  Mi fydd y rhaglen gyfan, fydd yn cynnwys plant yr ysgol yma a'r ysgolion eraill, ar Radio Cymru am 12:30 ddydd Gwener.

Well done to this gang from Year 5 for contributing to a Radio Cymru show recently.  The item  from Ysgol Kingsland will air on Radio Cymru sometime between 10.30 and 11.00 this Tuesday, 18th October.  The complete programme, including our children and those from other schools, airs on Radio Cymru at 12:30 on Friday. 7.10.16

Twrnament Rygbi Tag - Tag Rugby Tournament

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am wneud mor dda yn y twrnament ym Millbank heddiw!

Congratulations to the rugby team for doing so well in the tournament at Millbank today!


1.10.16

Meithrin - Nursery

Datblygu sgiliau modur man yn y wers addysg gorfforol ddoe.

Developing fine motor skills in the physical education lesson yesterday.


19.9.16

Arwyr Blwyddyn 3 - Year 3 Heroes

Two of our Year 3 girls came to the rescue of a trapped and scared dog today.  When playing in the dens in the corner of the school field, they heard its whimpering and spotted it just the other side of the fence trapped in the middle of brambles.  Staff intervened and took it to the local vet's surgery who gave it food and water and made arrangements to return the dog to his owner.  Well done girls, good work!

Roedd dwy o'n genethod Blwyddyn 3 yn arwyr heddiw ar ôl iddynt achub ci bach ofnus.  Wrth iddynt chwarae yng nghornel cae'r ysgol, clywsant sŵn y ci yn crio, a sylweddolant ei bod yn sownd yng nghanol y drain ar ochr arall y ffens.  Llwyddodd y staff i ryddhau'r ci ac aethant a fo at y milfeddyg lleol lle cafodd bwyd a diod a gwnaethpwyd trefniadau i gysylltu â'r perchnogion.  Da iawn chi, genethod!


9.9.16

Ymweliad Fferm - Farm Visit

Aeth Blwyddyn 3 i fferm Dr Wil yn Roscolyn heddiw i bigo afalu o'r berllan a gwneud sudd afal.

Year 3 visited Dr Wil's farm in Rhoscolyn today where they picked apples in the orchard and made apple juice.  
30.8.16

Click here to find out why we want you to download the School Gateway app.... Cliciwch yma i ddarganfod pam yr ydym yn awyddus i chi lawrlwytho'r app School Gateway...

Rydym yn awyddus i gymaint o rieni ac sydd posib i ddefnyddio'r app School Gateway oherwydd:
*  mae'n rhatach i yrru a derbyn negeseuon
*  hwn yw'r ffordd fwyaf cyfleus i adrodd am absenoldeb plentyn
*  gallwch dalu am bres cinio a thripiau heb ysgrifennu siec neu yrru arian parod i'r ysgol
*  gallwch weld lefel presenoldeb eich plentyn 
*  hwn yw'r unig ffordd i fwcio lle yn ein clwb gofal sydd yn cael ei gynnal o 8am tan 8.25am bob dydd.

Problemau?  Mae'n rhaid defnyddio'r cyfeiriad e-bost sydd ar ein system ysgol i gofrestru.  Gwiriwch eich manylion pan mae'r ysgol wedi ail-agor.  Bydd yn bosib defnyddio'r rhan ar gyfer y clwb gwarchod o'r 2il o Fedi ymlaen.  Bydd y ffenest ar gyfer talu am ginio ysgol yn agor ar yr 2il hefyd.  Bydd angen i ni prosesu ffurflenni gofrestru rhieni newydd - gall hyn cymryd ychydig o ddyddiau.  

We're keen for as many parents as possible to use the School Gateway app because:
* it is cheaper to send and receive messages
* it is the most convenient way to report a child's absence
* you can pay for dinners or trips without having to write a cheque or send in cash
* you can keep track of your child's attendance level
* it is the only way to book places in our pre-school care club which will run from 8am to 8.25am daily.

Problems?  You must use the e-mail address that you gave us for the school's system to register.  Check your details with us when school reopens.  It will be possible to book places for the pre-school care club from September 2nd onwards.  The window for school dinner payments also opens on the 2nd.  For brand new parents, we'll need to process your registration forms, this could take a few days.  

15.7.16

Hwyl fawr Blwyddyn 6! - Farewell Year 6!

Rydym wedi ychwanegu albwm o luniau o ddiwrnod olaf blwyddyn 6 yma.  

We've added an album of images of year 6's last day here.  


14.7.16

Garddio - Gardening


Dyma cynnyrch olaf y flwyddyn academaidd wedi ei gynaeafu o'r ardd.  Diolch i Mrs Gaff, Mr Pawson a'r plant am eu holl waith caled yn ardd yr ysgol eleni!

Here's the final harvest of the academic year.  Thanks to Mrs Gaff, Mr Pawson and the children for their hard work in the school garden this year!


8.7.16

Gwobr Staff Gegin - School Kitchen Staff Award

Llongyfarchiadau i staff gegin yr ysgol - mae gan Ysgol Kingsland y gyfradd uchaf o blant yn dewis cinio ysgol yn y sir fel canlyniad i'w ymroddiad.  Diolch i chi am eich gwaith!

Congratulations to the school kitchen staff - Ysgol Kingsland has the highest rate of children choosing school dinners in the county as a result of their commitment.  Thanks for your work!


4.7.16

Diweddariad Siop Elusen - Charity Shop Update


Diolch o galon i'r gwirfoddolwyr am weithio mor galed yn ein siop elusen wythnos diwethaf.  Gwerthfawrogwn eu hymdrechion yn fawr iawn.  Codwyd £560 yn ystod yr wythnos - gwych!

Thank you ever so much to the volunteers who worked so hard in our charity shop last week.  We very much appreciate their efforts.  £560 was raised during the week - excellent!1.7.16

Ffair Haf - Summer Fair

Diolch am eich cefnogaeth wythnos diwethaf yn ein Ffair Haf.  Codwyd £1150 i gronfa'r ysgol.

Thanks for you support at last week's Summer Fair.  £1150 was raised for the school fund.  
29.6.16

Theatr Plant - Children's Theatre


Daeth cwmni theatr plant i roi sioe ymlaen i'r ysgol cyfan wythnos diwethaf.

A children's theatre visited the school with a production for the whole school last week.