30.9.15

NSPCC


Rhian from the NSPCC visited Mr Pawson's class yesterday to talk about the work the charity does and what support is available for children in need.  Here are some of the children with campaign's mascot.  More information for pupils and parents available at www.nspcc.org.uk

Daeth Rhian o'r NSPCC i ymweld a Dosbarth Mr Pawson ddoe i siarad am watih yr elusen a'r cefnogaeth sydd ar gael i blant mewn angen.  Dyma rhai o'r plant efo mascot yr ymgyrch.  
Mwy o fanlylion ar gyfer plant a rhieni ar gael ar www.nspcc.org.uk
29.9.15

Ymchwiliad Gwyddonol - Scientific Investigation

Ydi plant sydd efo coesau hir yn gallu neidio yn bellach?  Dyma rhai o blant yr adran iau yn mynd ati i ymchwilio!

Can children with longer legs jump further?  Here are some children from the junior department investigating!

27.9.15

Fideo Newydd Arlein - New Video Online

Aeth Blwyddyn 5 a 6 i Anglesey Adventures wythnos diwethaf. Rydym wedi ychwanegu fideo i'n sianel Youtube.  

Years 5 and 6 went to Anglesey Adventures last week.  We've added a video to our Youtube channel.  25.9.15

Diwrnod 2 - Anglesey Adventures - Day 2

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm yma ar ol yr ail diwrnod ym Mhorth Dafarch heddiw.  Ymddiheuriadau am fod yn hwyr adref - pawb wedi mwynhau'r tywydd bendigedig!  Diolch i Grant a'i tim yn Anglesey Adventures am y croeso.

We've added more pictures to this album following the second day of activities in Porth Dafarch today.  Apologies for the late return - we got carried away in the wonderful weather!  Thank you to Grant and his team at Anglesey Adventures for the welcome.  
24.9.15

Anglesey Adventures - Porth Dafarch

Mae'r lluniau o ymweliad Blwyddyn 5 a 6 i Borth Dafarch heddiw wedi cael eu ychwanegu i'r albwm dosbarth yma.  

Pictures from day one of Year 5 and 6's visit to Porth Dafarch have been uploaded to the class album here.  
18.9.15

Gwyddoniaeth Cynnar - Early Science

Dyma plant y dosbarth derbyn yn archwilio i fewn i arnofio a suddo.

Here are reception class children investigating floating and sinking.  
15.9.15

Celf - Art

Rydym wedi creu albwm ar gyfer Dosbarth Mr Pawson yn ein oriel Picasa yma.  Dyma luniau o'r gwers celf heddiw.

We've created an album for Mr Pawson's class in our Picasa gallery here.  Here are some pictures from today's art lesson.  9.9.15

Welsh courses for adults - Cyrsiau Cymraeg ar gyfer oedolion

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yn ardal Caergybi cliciwch yma.

For more information on courses in the Holyhead area click here.  4.9.15

Amser Chwarae - Playtime

There's a new album of photos from playtime in our Picasa gallery now - and it will be updated regularly.  Have a look here.  

Mae gennym albwm newydd o luniau o amser chwarae yn ein oriel Picasa nawr - byddwn yn ei ddiweddaru'n rheolaidd.  Cymerwch golwg yma.  
Dosbarth Derbyn - Reception Class

There's a class album for the Reception Class in our Picasa Gallery, here.  Remember to check back regularly for more photos - they won't all appear on the main site or on Facebook.

Mae gennym albwm ar gyfer y Dosbath Derbyn yn ein galeri Picasa, yma.  Cofiwch i ail ymweld yn reolaidd i weld mwy o luniau - ni fydd bob un yn ymddangos ar y prif wefan ac ar Facebook.  
2.9.15

Croeso i'r feithrin - Welcome to the nursery

Rydym wedi creu albwm Picasa ar gyfer Dosbarth Mrs Bidwell.  Cofiwch ail-ymweld - byddwn yn ychwanegu lluniau yn rheolaidd.  

We've created a Picasa album for Mrs Bidwell's class.  Remember to revisit - we will add photos regularly.  

Cinio Ysgol - School Dinner

Dyma rai o blant y Dosbarth Derbyn yn mwynhau cinio rhost ar eu diwrnod gyntaf fel disgbylion llawn amser yn Ysgol Kingsland.

Here are a couple of the children in the Reception class enjoying a roast dinner on their first day as full time pupils at Ysgol Kingsland.