25.7.15

Castell Penrhyn - Penrhyn Castle

We've added pictures from Year 2's visit to Bangor to their class album here.  

Rydym wedi ychwanegu lluniau o ymweliad Blwyddyn 2 i Fangor i'w albwm dosbarth yma.  22.7.15

Diwrnod Olaf - Last Day

We've added pictures from our leavers' assembly on the last day of term to this Picasa album.  Thank you to Mr John Cave MBE and Mr Richard Burnell for the photographs.  

Rydym wedi ychwanegu lluniau o wasanaeth olaf y tymor i'r albwm Picasa yma.  Diolch i Mr John Cave MBE ac i Mr Richard Burnell am y lluniau.  
Caban Kingsland Update - Diweddariad Caban Kingsland

Caban Kingsland is a playgroup and wraparound provision for children aged from two and a half to four (although in the future  we aim to expand to offer an after-school service for older children).

Caban Kingsland will offer a morning and afternoon session for children aged two aged two and half to four  along with a ‘wraparound’ session which bridges the two.   That means that parents will be able to take advantage of a full daycare service or opt for sessional care - it's up to you!  PLEASE NOTE, however, that when we open for business on September 2nd, 2015, we will be offering the 9am-11am session only until our full registration with the CSSIW inspectorate is confirmed.  If you're yet to register please email admin@cabankingsland.com

Session
Time
Cost*
Morning playgroup
9am-11am
£5
Wraparound care
11am-1pm
£5
Afternoon nursery
1pm-3pm
£5

* A local authority  grant is available to ensure that all children aged 3 have access to 10 hours of education per week – contact us to find out if you are eligible.  Also, if you are in receipt of working tax credits, you may be entitled to childcare vouchers.  You can find out by contacting the tax credit helpline at HMRC on 0345 300 3900.

Cylch chwarae, darparwr gofal cofleidiol a meithrinfa ar gyfer plant dau a hanner oed i bedwar ydi Caban Kingsland (ond yn y dyfodol mae’n bosib byddwn yn ehangu’r gwasanaeth i gynnwys gofal ol-ysgol i blant hynach).

Bydd Caban Kingsland yn darparu sesiynau bore a phrynhawn ar gyfer plant oed dau a hanner i bedwar, yn ogystal â sesiwn gofal cofleidiol sydd yn pontio’r ddau.  Mae hyn yn golygu ei fod yn bosib i rieni cymryd mantais o wasanaeth gofal trwy’r dydd, neu ddewis sesiynau penodol – mae i fyny i chi!  NODWCH OS GWELWCH YN DDA: pan yr ydym yn agor am fusnes ar Fedi 2il, 2015, byddwn yn cynnig sesiwn 9-11am yn unig nes i ni dderbyn cadarnhad ein bod wedi cael ein cofrestru’n llawn gydag arolygaeth y CSSIW. 

Sesiwn
Amser
Cost*
Cylch Chwarae Bore
9am-11am
£5
Gofal cofleidiol
11am-1pm
£5
Meithrinfa
1pm-3pm
£5

* Mae grant o’r awdurdod lleol yn cynnig 10 awr o addysg am ddim yr wythnos i bob plentyn sydd yn 3 oed – cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys.  Hefyd, os ydych yn derbyn credydau treth gweithio, mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn tocynnau i brynu darpariaeth gofal.  Cysylltwch â llinell cymorth y swyddfa dreth am fwy o wybodaeth ar 0345 300 3900.  

20.7.15

Mabolgampau 2015 Sports Day

Mae detholiad cyntaf ein lluniau o ddiwrnod mabolgampau wythnos diwethaf arlein nawr.  Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r albwm Picasa.  

The first instalment of pictures from last week's sports day is now online.  Click here to go to the Picasa album.  13.7.15

Mabolgampau - Sports Day


"Plan C" - Sports Day will be held on Wednesday, July 15th.  10am start for the Infants (Nursery up to Year 2) and 1.15pm start for the Juniors (Years 3-6).

"Plan C" - byddwn yn cynnal ein mabolgampau Dydd Mercher, Gorffennaf 15fed.  Babanod i gychwyn am 10am (Meithrin-Bl2) a'r Adran Iau o 1.15pm (Bl3-6).


12.7.15

Theatr Plant - Children's Theatre

Daeth y Theatr Plant y West Midlands i'r ysgol wythnos diwethaf efo sioe ar gyfer y plant.  Diolch am eich ymdrechion i godi arian yn ystod y flwyddyn sydd yn ein galluogi i ddarparu profiadau fel hyn.

The West Midlands Children's Theatre visited the school last week with a show for the children.  Thanks for your fundraising efforts throughout the year which allow us to provide the children with experiences like this.  


11.7.15

Profion Blasu Caterlink - Caterlink Taste Testing

Daeth cwmni arlwyaeth Caterlink i Ysgol Kingsland wythnos diwethaf gyda sesiwn profion blasu ar gyfer dosbarth Mrs Hood.  

School caterers Caterlink visited Ysgol Kingsland with a taste testing session for Mrs Hood's class last week.


9.7.15

Siarter Iaith Gymraeg - Welsh Language Charter

Mae Ysgol Kingsland wedi ymrwymo i'r Siarter Iaith.  Nod syml y siarter iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o'r Gymraeg. Mewn gair, cael plant i siarad Cymraeg.  Mae'r siarter iaith yn goyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.  


Ysgol Kingsland is commited to the Welsh Language Charter.  The simple objective of the Welsh Language Charter is to lead to an increase in the children's use of Welsh socially.  In a word, to get children to speak Welsh.  The charter asks for the commitment of every member of the school community - the school council, the pupils, the workforce, parents, governors and the wider community in order to ensure complete ownership of it.  1.7.15

Llanberis


Aeth blwyddyn 1 i Lanberis Dydd Llun am daith ar rheilffordd Llyn Padarn.

Year 1 visited Llanberis on Monday for a journey on the Padarn Lake Railway.  


Royal Cambrian - Academi Frenhinol