26.2.15

Meithrin - Nursery
Tea and Talk Event - Digwyddiad Panad a Sgwrs

Mae'r digwyddiad cymunedol yma yn cael ei gynnal yn neuadd Ysgol Kingsland rhwng 10am a 2pm Dydd Sadwrn yma.  Croeso i bawb.

This community event is taking place in Ysgol Kingsland's school hall between 10am and 2pm this Saturday. All welcome. 
13.2.15

Cyflwyniad Amser Chwarae - Playtime Presentation

Two boys delivered a presentation to their peers at Ysgol Bryngwran this week on the play opportunities we have for children at our school.  They were joined by a couple of representatives from the School Council who took part in a questions and answer session.  Later, pupils from Ysgol Bryngwran visited our school for a guided tour.

Aeth dau o fechgyn blwyddyn chwech i Ysgol Bryngwran wythnos yma i wneud cyflwyniad i'r plant ar y cyfleoedd rydym yn darparu ar gyfer chwarae yn ein hysgol.  Roedd cyfle i'r plant gofyn cwestiynau iddynt hwy, a  dau aelod o'r Cyngor Ysgol.  Wedyn, daeth rhai o ddisgyblion Ysgol Bryngwran i Kingsland i weld y  ddarpariaeth.  
12.2.15

William Morgan

Mrs Owen's class have created sketches to depict the story of the Bishop William Morgan.

Mae dosbarth Mrs Owen wedi creu sgetsiau i ddehongli stori'r Esgob William Morgan.
9.2.15

Cyngerdd - Concert

Year 6 went to a Iwan Llywelyn Jones concert at the Ucheldre Centre today.

Aeth blwyddyn 6 i gyngerdd Iwan Llywelyn Jones yng Nghanolfan yr Ucheldre heddiw. 

4.2.15

Ailgylchu - Recycling

Daeth Acer Communications i'r ysgol heddiw ar ran y Cyngor Sir i egluro prosesau ailgylchu'r cyngor i blant Dosbarth Mrs Owen a Dosbarth Mr Pawson.

Acer Communications visited the school today on behalf of the County Council to explain recycling procedures to the children in Mrs Owen and Mrs Pawson's classes. 


3.2.15

Menu - BwydlenDyma grwp o blant yn cynrychioli'r ysgol mewn cyfarfod diweddar gyda swyddogion Caterlink i drafod y bwydlen cinio ysgol newydd.  A group of children represented the school at a recent school dinner menu consultation meeting hosted by contractors Caterlink.


2.2.15

Heating Update - Diweddariad Gwresogi

Roedd y tymheredd yn 10 gradd celsiws mewn rhai dosbarthiadau bore 'ma, ond mae'r boilar wedi cael ei drwsio ac felly byddwn ar agor fel arfer yfory.  Diolch am eich amynedd.  

The temperature was 10 degrees celsius in some classrooms this morning, but the heating has now been fixed and we will be open as normal tomorrow.  Thanks for your patience.  
Mesur - MeasuringYmarfer mesur hyd ym Mlwyddyn 2.

Measuring length in Year 2.