19.12.15

Stori'r Geni - Nursery Nativity

Mae lluniau o ddosbarth Mrs Bidwell yn perfformio Stori'r Geni wedi eu hychwanegu i'r albwm Nadolig yma.

Pictures of Mrs Bidwell's class performing the Nativity have been added to the Christmas album here.
16.12.15

Ymweliad Santa - Santa Visited

Daeth Santa i weld adran y babanod heddiw efo anrhegion i'r plant.

Santa came to the infants' department today with gifts for the children.Cinio Nadolig - Christmas Dinner

Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig bendigedig heddiw.

Thank you to the kitchen staff for a wonderful Christmas dinner today.  Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i enillwyr cystadleuaeth Kingsland's Got Talent 2015!

Congratulations to the winners of Kingsland's Got Talent 2015!


11.12.15

Prosiect STEM Project

Mae plant Dosbarth Mr Pawson wedi cychwyn prosiect Gwyddoniaeth, Technoleg, Perianneg a Mathemateg, mewn cyd-gysylltiad efo Prifysgol Bangor, Ymestyn yn Ehangach, Theatr Clwyd,  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac EDT Open Industry.  

Mr Pawson's class have started a Science, Technology, Engineering and Mathematics project in conjunction with Bangor University, Reaching Wider, Theatr Clwyd, North Wales Economics Ambitions Board, and EDT Open Industry.  
10.12.15

Sioeau Nadolig - Christmas Shows

Diolch i bawb oedd wedi cyfrannu at lwyddiant ein sioeau Nadolig eleni.  Mae albwm o luniau yn ein Oriel Picasa yma, gyda mwy ar y ffordd yfory.

Thank you to everyone who contributed to the success of our Christmas shows this year.  An album of images can be viewed in our Picasa Gallery here, with more to be added tomorrow.  

8.12.15

Trefniadau Sioe Nadolig - Christmas Show Arrangements

Doors open for tomorrow's matinee performance at 1.15pm, for a 1.30pm start.  For the evening performances on Wednesday and Thursday,  please take the children to their classes through the side doors they use in the mornings.  Doors will open at 5:40pm, and the main entrance will open for ticket holders shortly afterwards for a 6pm performance.   We hope you enjoy the show!

Drysau yn agor ar gyfer perfformiad prynhawn yfory am 1.15pm, i gychwyn am 1.30pm.  Ar gyfer y perfformiadau nos Fercher a nos Iau, a fyddech cystal â chymryd y plant i'w dosbarthiadau trwy'r drysau ochr.  Byddant yn agor am 5.40pm, gyda'r brif fynedfa yn agor ar gyfer y sawl sydd efo tocynnau toc ar ôl hynny, er mwyn cychwyn am 6pm.  Gobeithio byddwch yn mwynhau'r sioe!


29.11.15

Meithrin - Nursery

We've added more images to our Nursery album here.

Rydym wedi ychwanegu lluniau i albwm y feithrin yma


25.11.15

Garddio - Gardening


Mae yna digon o waith caled i'w wneud yng ngardd yr ysgol wrth i'r gaeaf agosau...

There's plenty of hard work to be getting on with in the school garden as the winter approaches...  16.11.15

Canolfan Gymunedol Kingsland - Kingsland Community Centre

Diolch i gôr yr ysgol am gynrychioli'r ysgol mor dda pan gafodd Canolfan Gymunedol Kingsland ei agor yn swyddogol nos Sadwrn.  

Thank you to the school choir for representing us so well when the Kingsland Community Centre was officially opened on Saturday night.  


12.11.15

Rhifedd yn y Cyfnod Sylfaen - Numeracy in the Foundation Phase


Done well, the Foundation Phase is about providing learning experiences in imaginative way that caters for children who are visual, audial and kinaesthetic (tactile) learners.  Today, Year 2 learnt about tally charts, helping Boo Boo the panda to count down the days to his birthday.  More pictures in the class album.

Ar ei orau, mae'r Cyfnod Sylfaen yn ymwneud a darparu profiadau dysgu mewn ffyrdd dychmygol i blant mewn modd sydd yn ystyried gofynion dysgwyr gweledol, clywedol a chinesthetig.  Heddiw, bu blwyddyn 2 yn dysgu am siartiau tali, trwy helpu Boo Boo y panda i gyfri i lawr y diwrnodau tan ei benblwydd. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.  
20.10.15

Amser Chwarae - Playtime


Rydym wedi ychwanegu lluniau i'n albwm 'Amser Chwarae' yn yr oriel Picasa ar ein gwefan.

We've added images to the 'Playtime' album in the Picasa gallery on our website.  17.10.15

Cinio Cwpan y Byd - World Cup Dinner

Diolch i staff y gegin am addurno'r neuadd ddoe i ddathlu Cwpan y Byd Rygbi 2015.  Cawsom wledd, a daeth nifer o blant i'r ysgol mewn gwisg ffansi!  Mwy o luniau yn ein oriel Picasa.

Thank you to the kitchen staff for decorating the hall yesterday to celebrate the 2015 Rugby World Cup.  We had a feast, and a number of children came to school in fancy dress!  More pictures in our Picasa gallery.  


12.10.15

Tai Crynion - Celtic Roundhouses

Mae plant yr Adran Iau yn cael cyfle i ymweld a thai crynion Llanddeusant wythnos yma.  Mwy o luniau yma.  

Children in the Junior department have the opportunity to visit the Celtic Roundhouses in Llanddeusant this week.  More images here.  
30.9.15

NSPCC


Rhian from the NSPCC visited Mr Pawson's class yesterday to talk about the work the charity does and what support is available for children in need.  Here are some of the children with campaign's mascot.  More information for pupils and parents available at www.nspcc.org.uk

Daeth Rhian o'r NSPCC i ymweld a Dosbarth Mr Pawson ddoe i siarad am watih yr elusen a'r cefnogaeth sydd ar gael i blant mewn angen.  Dyma rhai o'r plant efo mascot yr ymgyrch.  
Mwy o fanlylion ar gyfer plant a rhieni ar gael ar www.nspcc.org.uk
29.9.15

Ymchwiliad Gwyddonol - Scientific Investigation

Ydi plant sydd efo coesau hir yn gallu neidio yn bellach?  Dyma rhai o blant yr adran iau yn mynd ati i ymchwilio!

Can children with longer legs jump further?  Here are some children from the junior department investigating!

27.9.15

Fideo Newydd Arlein - New Video Online

Aeth Blwyddyn 5 a 6 i Anglesey Adventures wythnos diwethaf. Rydym wedi ychwanegu fideo i'n sianel Youtube.  

Years 5 and 6 went to Anglesey Adventures last week.  We've added a video to our Youtube channel.  25.9.15

Diwrnod 2 - Anglesey Adventures - Day 2

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm yma ar ol yr ail diwrnod ym Mhorth Dafarch heddiw.  Ymddiheuriadau am fod yn hwyr adref - pawb wedi mwynhau'r tywydd bendigedig!  Diolch i Grant a'i tim yn Anglesey Adventures am y croeso.

We've added more pictures to this album following the second day of activities in Porth Dafarch today.  Apologies for the late return - we got carried away in the wonderful weather!  Thank you to Grant and his team at Anglesey Adventures for the welcome.  
24.9.15

Anglesey Adventures - Porth Dafarch

Mae'r lluniau o ymweliad Blwyddyn 5 a 6 i Borth Dafarch heddiw wedi cael eu ychwanegu i'r albwm dosbarth yma.  

Pictures from day one of Year 5 and 6's visit to Porth Dafarch have been uploaded to the class album here.  
18.9.15

Gwyddoniaeth Cynnar - Early Science

Dyma plant y dosbarth derbyn yn archwilio i fewn i arnofio a suddo.

Here are reception class children investigating floating and sinking.  
15.9.15

Celf - Art

Rydym wedi creu albwm ar gyfer Dosbarth Mr Pawson yn ein oriel Picasa yma.  Dyma luniau o'r gwers celf heddiw.

We've created an album for Mr Pawson's class in our Picasa gallery here.  Here are some pictures from today's art lesson.  9.9.15

Welsh courses for adults - Cyrsiau Cymraeg ar gyfer oedolion

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yn ardal Caergybi cliciwch yma.

For more information on courses in the Holyhead area click here.  4.9.15

Amser Chwarae - Playtime

There's a new album of photos from playtime in our Picasa gallery now - and it will be updated regularly.  Have a look here.  

Mae gennym albwm newydd o luniau o amser chwarae yn ein oriel Picasa nawr - byddwn yn ei ddiweddaru'n rheolaidd.  Cymerwch golwg yma.