28.11.14

Priodas - Wedding

The theme in Mrs Williams' class is 'Celebrations'.  We've added pictures of their class wedding to their Picasa album!

'Dathliadau' yw thema dosbarth Mrs Williams.  Rydym wedi ychwanegu lluniau o briodas y dosbarth i'w albwm Picasa!


26.11.14

Air Ambulance - Ambiwlans Awyr

The school has sent a donation to the local Air Ambulance in memory of David John Williams, who passed away suddenly last week.  Better known in our school as 'DJ Dafydd John', a whole generation of our children will remember him as the friendly DJ in their annual Christmas disco.  He will be greatly missed.  

Mae'r ysgol wedi gyrru rhodd i'r Ambiwlans Awyr lleol er cof am David John Williams, ar ôl iddo farw yn frawychus o sydyn wythnos diwethaf.  Roeddwn yn ei adnabod yn well yn ein hysgol ni fel 'DJ Dafydd John', gyda chenhedlaeth gyfan o blant Kingsland yn ei gofio fel y DJ gyfeillgar yn eu disgo Nadolig blynyddol.  Byddwn yn ei fethu yn fawr iawn. 


19.11.14

Round Table

Diolch i Round Table Caergybi am ddod a siec am £50 i'r ysgol - gwobr dosbarth Mrs Williams am greu Guto Ffowc mor ar gyfer y coelcerth eleni.

Thank you to Holyhead Round Table for bringing a cheque for £50 to school - the prize for Mrs Williams' class for making such a good Guy Fawkes for this year's bonfire.  


17.11.14

Cynhadledd Bywyd Ysgol - School Life Conference

Diolch i'r ddau fachgen yma am fynychu'r Gynhadledd Bywyd Ysgol heddiw.  Cawsant ganmoliaeth gan y gynulleidfa am helpu'r pennaeth i gyflwyno gweledigaeth yr ysgol ynglŷn â chyfleoedd i blant chwarae, ac am ateb eu cwestiynau gyda hyder.  

Thank you to these two boys for attending the School Life Conference today.  They received praise from the audience for helping the headteacher to present the school's vision with regards to play opportunities, and for answering their questions with confidence.  


15.11.14

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am eich cefnogaeth - £188 wedi ei godi ar gyfer Plant Mewn Angen.

Thank you for your support - £188 raised for Children In Need.


13.11.14

Ymweliad Harri'r VII - Henry VII's Visit

Daeth Harri'r VII i'r ysgol heddiw, diolch i gwmni drama 'Mewn Cymeriad'.  Mae'r adran Iau yn astudio'r Tuduriaid eleni.  

Henry VII visited school today, thanks to the 'In Character' drama company.  The Junior department are studying the Tudors this year.


  

5.11.14

Guto Ffowc - Guy Fawkes

Llongyfarchiau i ddosbarth Mrs Williams am ddod yn drydydd yng nghystdleuaeth y Round Table eleni!  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.

Congratulations to Mrs Williams' class for their third place in this year's Round Table competition!  More pictures in the class Picasa album.