25.9.14

Anglesey Adventures

Rydym wedi ychwanegu lluniau o ymweliad Blwyddyn 6 i Anglesey Adventures yma.

We've added pictures from Year 6's visit to Anglesey Adventures here.Cadwch Gymru'n Daclus - Keep Wales Tidy

Aeth dosbarth Mrs Hood am dro efo tim Cadwch Gymru'n Daclus yn ddiweddar i godi sbwriel.

Mrs Hood's class went for a walk with the Keep Wales Tidy team recently, and took part in a litter pick.  24.9.14

Porth Dafarch

Year 6 visited Anglesey Adventures today.  Here's a video that we've uploaded to our Youtube Channel.

Aeth Blwyddyn 6 i Borth Dafarch heddiw i ganolfan Anglesey Adventures.  Dyma fideo newydd o'n sianel Youtube.  

17.9.14

Ymweliad Tesco - Tesco Visit

Mae Blwyddyn 2 yn coginio wythnos yma.  Dyma nhw yn ymweld â Tesco i brynu'r cynhwysion.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth, yma.  

Year 2 are cooking this week. Here they are visiting Tesco today to pick up the ingredients.  More pictures in their class album, here.  


3.9.14

Amser Chwarae - Playtime

Dyma cyswllt i albwm Amser chwarae eleni yn ein oriel Picasa.  Byddwn yn ychwanegu mwy o luniau yn ystod y flwyddyn.  

Here's a link to this year's Playtime album in our Picasa gallery.  More picture to be added throughout the year.
2.9.14

Newyddlen - 42 - Newsletter


Gardd yr Ysgol - School Garden

The school garden was ransacked during the holidays.  It is a place that has brought joy to many children over the past six years.  Maths, reading and writing are certainly important, but I believe that the most valuable lessons we can teach our children are about caring and respect - the school garden has been a valuable resource for achieving this, and will be again sooner rather than later.  I thought about posting pictures of the damage, but decided against it - instead here are some pictures of the children who have passed through the school, all happy and with bundles of enthusiasm.  A timely reminder at the start of term of what we all strive to do here - put a smile on the faces of our pupils and inspire them.  


Cafodd ardd yr ysgol ei ddinistrio yn ystod y gwyliau.  Mae hi'n lle sydd wedi dod a phleser i nifer fawr o blant dros y chwe blynedd diwethaf.  Er bod maths, darllen ac ysgrifennu yn sicr yn bwysig, credaf fod dysgu ein plant am ofalu a pharch yn bwysicach byth - mae gardd yr ysgol wedi bod yn adnodd gwerthfawr wrth geisio gwneud hyn, ac mi fydd eto.  Meddyliais am gyhoeddi lluniau o'r difrod, ond penderfynais yn erbyn gwneud - yn lle dyma luniau o rhai o'r plant sydd wedi pasio trwy'r ysgol, pob un ohonynt yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd.  Ar ddechrau'r tymor, mae'n ein hatgoffa o'r hyn yr ydym i gyd yn ceisio gwneud yma yn yr ysgol - ysbrydoli'r plant a rhoi gwen ar eu hwynebau.   


Croeso - Welcome

Croeso i blant newydd ein dosbarth meithrin!  Rydym wedi creu albwm o luniau yn adran Picasa'r wefan yma.  Byddwn yn ychwanegu ato trwy'r flwyddyn.

Welcome to all our new nursery pupils!  We've created an album of photographs in the Picasa section of our website, here.  We'll add to it throughout the year.