21.6.14

Mabolgampau - Sports Day

Charity Shop - Siop Elusen

Mae siop elusen Ysgol Kingsland wedi bod yn llwyddiant mawr - £755 oedd y cyfanswm pan gaeodd y siop ei drysau ddoe - mae hyn yn cymryd cyfanswm y Ffair Haf dros £2000.  Diolch o galon i'r holl rieni a chyfeillion yr ysgol sydd wedi gweithio'n galed yno yn ystod yr wythnos.

The Ysgol Kingsland charity shop has been a great success - the total raised when it closed its doors yesterday was £755 - taking the Summer Fair total to over £2000.  A huge thanks to all the parents and friends of the school who have worked hard there during the week.19.6.14

Ymweliad Lerpwl - Liverpool VisitAeth dosbarthiadau Mrs Hood, Mrs Owen a Mr Pawson i Lerpwl heddiw.  Mwy o luniau yma.

Mrs Hood, Mrs Owen and Mr Pawson's classes went to Liverpool today.  More pictures here.  

17.6.14

Prosiect y Porthladd - Port Project


Aeth blwyddyn 6 i'r porthladd ddoe i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhifedd fel ran o brosiect pontio Ysgol Uwchradd Caergybi.

Year 6 visited the port yesterday to take part in numeracy activities as part of Ysgol Uwchradd Caergybi's transition project.  


14.6.14

Ffair Haf - Summer Fair

Cyfanswm wedi ei godi hyd yma = £1330, diolch i bawb am eich cefnogaeth!  Mae gennym siop elusen yn y dref wythnos nesaf - cofiwch rhannu'r newyddion!

Grand total from today = £1330, thank you very much for all the support!  Next week we have a charity shop in town - please spread the word!


11.6.14

Criced - Cricket

Mae hi wedi bod yn dymor llwyddiannus i dimau criced yr ysgol.  Daeth y bechgyn yn ail yn y gystadleuaeth wythnos diwethaf, ac roedd genethod Kingsland yn fuddugol heddiw - dyma nhw efo'r darian!

It has been a successful season for the school's cricket teams.  The boys came second last week, and the girls were victorious in today's tournament - here they are with the shield!


Parc y Morglawdd - Breakwater Park

Aeth dosbarth Mrs Hood i barc y morglawdd heddiw.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Hood's class visited the breakwater park today.  More pictures in the class album.  


Gwasanaeth Christian Aid - Christian Aid Service

Dyma ein capteiniaid yn cynrychioli'r ysgol mewn gwasanaeth Christian Aid yn ddiweddar.

Our captains represented the school in a recent Christian Aid service.  


10.6.14

Garddio - Gardening

Dyma rai o blant Dosbarth Mrs Williams yn helpu yn ardd yr ysgol. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Here are some of Mrs Williams' class helping in the school garden.  More pictures in the class album.  


Coginio - Cooking

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn coginio heddiw.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Year 1 have been cooking today.  More pictures in the class album.  


5.6.14

Sialens Pum Punt - Fiver Challenge


Mae dosbarth Mrs Pawson yn cymryd rhan yn y Sialens Pum Punt gyda'r nod o hybu mentergarwch.  Mwy o wybodaeth yma.  

Mr Pawson's class are taking part in the Fiver Challenge designed to promote entrepreneurship.  More information here.