26.3.14

Eisteddfod Ddawns - Dance Eisteddfod

Congratulations to the Urdd members in year 6 for performing so well in the Dance Eisteddfod.  Thanks to Mrs Jemma Owen for teaching them.  

Llongyfarchiadau i aelodau'r Urdd ym mlwyddyn 6 am berfformio mor dda yn yr Eisteddfod Ddawns.  Diolch i Mrs Jemma Owen am eu hyfforddi.


20.3.14

Addysg Gorfforol - Physical Education

Year 6 design their own games in their physical education lesson today.

Blwyddyn 6 yn cynllunio gemau eu hunain yn y gwers addysg gorfforol heddiw.


19.3.14

Blwyddyn 1 - Year 1

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm Picasa Blwyddyn 1...

We've added more pictures to the Year 1 Picasa album...

18.3.14

Dillad Tseiniaidd - Chinese Clothes


Daeth Meng efo dillad traddodiadol efo hi i'r Clwb China wythnos diwethaf.  Dyma rai o'r plant yn gwisgo i fyny.

Meng brought some traditional clothes with her to the China Club last week.  Here are some of the children dressing up.

17.3.14

Tai Tlodion - Alms Houses

Dyma ganlyniad ein hymgyrch i ail-greu llun adnabyddus o Dai Tlodion Kingsland sydd gyferbyn a'r ysgol.  Diolch i Mr Cave a Mr Burnell am dynnu'r lluniau!  Mwy o luniau yma.  

Here is the result of our effort to recreate a well known picture of the Kingsland Alms Houses which are opposite the school.  Thank you to Mr Cave and Mr Burnell for taking the pictures!  More here.


12.3.14

Llythrennedd - Literacy

Here are some Reception aged children looking for letters in the sand to spell words associated with the class theme.

Dyma blant y Derbyn yn chwilio am lythrennau yn y tywod er mwyn sillafu geiriau sydd yn cyd-fynd a thema'r dosbarth.  

  
10.3.14

Amser Chwarae - Play Time


Rydym wedi ychwanegu i'r albwm Picasa "Amser Chwarae 2013/14".

We've added to the "Amser Chwarae 2013/14" Picasa Album.
Mor Ladron - Pirates

The theme in the Reception class at present is Pirates.  

Y thema yn y Dosbarth Derbyn ar hyn o bryd yw Mor Ladron.  

7.3.14

Ty Peryglon - Dangerpoint

Year 6 visited Dangerpoint house this week to learn about safety in different environments.

Aeth Blwyddyn 6 i ymweld a'r Ty Peryglon wythnos yma i ddysgu am ddiogelwch mewn amgylchiadau gwahanol.  

6.3.14

Dydd Gwyl Dewi Sant - St David's Day


We celebrated St David's day with a special service earlier this week.

Fe wnaethom ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwasanaeth arbennig yn gynharach yn yr wythnos.
5.3.14

Addysg Gorfforol gyda iPads - Physical Education with iPads

Dyma blant yn defnyddio app "Coach's Eye" er mwyn hunan arfarnu eu gwaith gymnasteg ddiweddar.

Here are Year 5 pupils using the "Coach's Eye" iPad app to self-evaluate their gymnastics work recently.


4.3.14

Dydd Mawrth Ynyd - Shrove Tuesday

More pictures in the Year 1 Picasa gallery!

Mwy o luniau yn Oriel Picasa Blwyddyn 1!


3.3.14

Sesiwn Blasu Cinio Ysgol, Dydd Mercher yma - School Dinner Tasting Session, this Wednesday

Tonight's ONE Show on the BBC claimed that only 1% of packed lunches match the nutritional value of a typical school dinner.  Food for thought?  Luckily we have a school dinner tasting session for parents and pupils arranged for Wednesday at 3pm.  All welcome!

Roedd y "ONE Show" ar y BBC heno yn honni mai dim ond 1% o becynnau bwyd sydd mor faethlon â chinio ysgol arferol.  Gwneud i chi feddwl?  Yn ffodus rydym wedi trefnu sesiwn blasu cinio ysgol ar gyfer rhieni a disgyblion; Dydd Mercher yma am 3pm.  Croeso i bawb!
Gwefan School Beat - School Beat Website


Daeth PC Brian Jones i'r ysgol yn ddiweddar.  Roedd yn siarad i'r plant am y wefan "School Beat".  Dyma linc i'r wefan sydd yn llawn adnoddau i ddisgyblion a rhieni.

PC Brian Jones visited the school recently.  He told the children about the "School Beat" website.  Here's a link to the site which is full of useful information for pupils and parents.