27.2.14

Kandinsky

Here are some examples of work inspired by Kandinsky's Composition VIII.

Dyma esiamplau o waith wedi eu selio ar "Composition VIII" gan Kandinsky.21.2.14

Ymweliad i'r Porthladd - Visit to the Port

We've added pictures of Year 1's visit to Holyhead Port to their class Picasa album.  

Rydym wedi ychwanegu lluniau o ymweliad Blwyddyn 1 i Borthladd Caergybi i albwm Picasa y dosbarth.  
RSPCA


Today's non-school uniform day raised £123 for the RSPCA.  Thank you on behalf of the school council.

Mae diwrnod di-wisg ysgol heddiw wedi codi £123 ar gyfer yr RSPCA.  Diolch ar ran y cyngor ysgol.  


20.2.14

Ail Ryfel Byd - Second World War

The history theme in Mrs Owen's class at present is the Second World War.

Yr Ail Ryfel Byd yw'r thema hanes yn nosbarth Mrs Owen ar y funud.
Meithrin - Nursery


Remember to keep checking our Picasa Gallery - we add new photos regularly!  Here's a new photo added to the Nursery album...

Cofiwch ymweld a'n Oriel Picasa - rydym yn ychwanegu lluniau yn reolaidd!  Dyma lun newydd o'r albwm Meithin...

19.2.14

Cyffuriau a Moddion - Drugs and Medicines


PC Brian Jones visited the school to discuss drugs and medicines with the children.

Daeth PC Brian Jones i'r ysgol i drafod cyffuriau a moddion efo'r plant. 
14.2.14

Amser Chwarae - Playtime

We've added more pictures to our playtime album.

Rydym wedi ychwanegu lluniau i'r albwm amser chwarae.


13.2.14

Coginio - CookingMr Pawson's class finished their "design a snack" project today with the best part - the cooking (and eating!).  More pictures here...

Fe wnaeth dosbarth Mr Pawson cwblhau eu prosiect "dylunio byrbryd" heddiw efo'r rhan gorau - y coginio (a'r bwyta!).  Mwy o luniau yma...6.2.14

Joan Miro

Here are examples of art work from Mrs Hood's class.

Dyma esiamplau o waith celf Dosbarth Mrs Hood.

5.2.14

Gorsaf Dân - Fire Station

Mrs Bidwell took the children in her Keep Safe Club for a walk to the fire station after school today.  More pictures here.

Aeth Mrs Bidwell a phlant ei Chlwb Cadw'n Saff am dro i'r orsaf dân ar ôl ysgol heddiw.  Mwy o luniau yma.  

2.2.14

Titanic

Look out for icebergs!  The current theme in Year 1 is "The Titanic".  More pictures in their Picasa album.

Edrychwch allan am fynyddoedd ia!  "Y Titanic" yw'r thema presennol ym Mlwyddyn 1.  Mwy o luniau yn eu albwm Picasa.