31.1.14

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd - Chinese New Year

Fe wnaethom ddathlu'r blwyddyn newydd Tseiniaidd heddiw wrth wisgo gwisg ffansi a mwynhau pryd arbennig wedi ei baratoi gan staff y gegin - Cyw Iar Hoi Sin, efo llysiau wedi eu ffrio.  Mwy o luniau yma.

We celebrated Chinese new year today by wearing fancy dress and enjoying a special menu prepared by the kitchen staff - Hoi Sin Chicken, with sitr fried veg.  More pictures here.25.1.14

Gwasanaeth Tan - Fire Service

Daeth y gwasanaeth tan i weld Blynyddoedd 1 a 4 ddoe i rannu negeseuon diogelwch.

The fire service visited today to see Years 1 and 4 today to share safety messages.


24.1.14

Albwm Dosbarth - Class Album


A reminder that every class has its own photo album on this website, which is located in the "Picasa" section. Today we've added some more pictures to the Reception class album...

Nodyn i'ch atgoffa fod gan bob dosbarth albwm ei hun ar y wefan yma, sydd wedi ei leoli yn yr adran "Picasa".  Heddiw rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm y dosbarth Derbyn...


23.1.14

Blasu Ffrwythau - Fruit Tasting

Here are some children in the Nursery class taking part in a fruit tasting session.  More pictures in the class Picassa album.

Dyma rai o blant y dosbarth Meithrin yn cymryd rhan mewn sesiwn blasu ffrwythau.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.22.1.14

Amser Chwarae - Play Time

We've added more pictures to our 'Playtime' Picasa album here.  

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'n albwm Picasa 'Amser Chwarae' yma.


21.1.14

Ty Gobaith - Hope House

Thank you for your kindness in supporting the non-school uniform day before the holidays.  Here is a letter thanking us for the contribution of £110 to Hope House.  

Diolch am eich caredigrwydd wrth gefnogi ein diwrnod di-wisg ysgol cyn y gwyliau.  Dyma lythyr yn diolch am y cyfraniad o £110 i Dŷ Gobaith.

17.1.14

Ymwybyddiaeth Ffonolegol - Phonic Awareness

Here are children in the Reception class taking part in a Phonic Awareness session.

Dyma blant y dosbarth Derbyn yn cymryd rhan mewn sesiwn creu ymwybyddiaeth ffonolegol.


16.1.14

Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

Wednesdays continue to be Play Rangers days on the Juniors' yard!

Mae Dydd Mercher yn barhau i fod yn diwrnod Ceidwaid Chwarae ar iard yr Adran Iau!14.1.14

Ceisiadau Mis Medi - September Applications

The application window for our September 2013 Nursery and Reception classes (children who will be 3 and 4 on September 1st, 2014) has opened.  Forms are available from the school office, and are to be returned to the education authority.  Please share this information with anybody who has an interest in our school.  

Mae'r ffenestr cyflwyno ceisiadau ar gyfer mynediad i'n dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ym Mis Medi 2013 (plant sydd yn 3 neu yn 4 ar Fedi 1af, 2014) wedi agor.  Mae ffurflenni ar gael nawr o'r ysgol, i'w ddychwelyd i'r awdurdod addysg.  A fyddech gystal â rhannu'r wybodaeth yma gydag unrhyw berson sydd efo diddordeb yn ein hysgol.Clwb Tseina - China Club

Yesterday saw the first meeting of our weekly China club for the older children.  Here they are learning some numbers in Mandarin.

Ddoe cawsom gyfarfod gyntaf ein Clwb Tseina wythnosol.  Dyma nhw yn dysgu rhifau ym Mandarin.