17.12.14

Kingsland's Got Talent


Dyma enillwyr cystadleuaeth 'Kingsland's Got Talent' eleni - llongyfarchiadau i'r tair ohonynt!

Here are the winners of this year's 'Kingsland's Got Talent' competition - congratulations to the three of them!


15.12.14

Disgo Nadolig - Christmas Disco


Diolch i DJ Steve am ddarparu'r adloniant heno!

Thank you to DJ Steve for providing the entertainment this evening!


Crefft Nadoligaidd - Christmas Crafts

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi bod yn dylunio crefftau Nadoligaidd.  Mwy o esiamplau yn albwm y dosbarth.  

Mr Pawson's class have been designing Christmas crafts.  More examples in their class album.


7.12.14

Cinio Nadolig - Christmas Dinner


Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn!

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!
Noson Garolau - Carol Evening


Aeth cor Urdd Kingsland i gapel Hyfrydle nos Iau diwethaf i ganu yn y noson garolau.

Kingsland Urdd's choir went to Hyfrydle chapel on Thursday night to perform in the carol evening.  2.12.14

Nadolig 2014 - Christmas 2014


Rydym wedi creu albwm 'Nadolig 2014' yn ein oriel Picasa, yma.  Byddwn yn ychwaegu ato yn y dyddiau nesaf.  

We've created a 'Christmas 2014' album in our Picasa gallery, here.  We'll be adding to it over the next  few days.  
1.12.14

Bocsus Esgidiau - Shoe Boxes

Thank you to those who brought boxes of Christmas gifts to school.  Here's a video showing what happens to them after they are picked up from school.

Diolch am eich rhoddion o focsys o anrhegion Nadolig.  Dyma fideo sydd yn dangos beth sy'n digwydd iddynt ar iddynt gael eu casglu o'r ysgol.


28.11.14

Priodas - Wedding

The theme in Mrs Williams' class is 'Celebrations'.  We've added pictures of their class wedding to their Picasa album!

'Dathliadau' yw thema dosbarth Mrs Williams.  Rydym wedi ychwanegu lluniau o briodas y dosbarth i'w albwm Picasa!


26.11.14

Air Ambulance - Ambiwlans Awyr

The school has sent a donation to the local Air Ambulance in memory of David John Williams, who passed away suddenly last week.  Better known in our school as 'DJ Dafydd John', a whole generation of our children will remember him as the friendly DJ in their annual Christmas disco.  He will be greatly missed.  

Mae'r ysgol wedi gyrru rhodd i'r Ambiwlans Awyr lleol er cof am David John Williams, ar ôl iddo farw yn frawychus o sydyn wythnos diwethaf.  Roeddwn yn ei adnabod yn well yn ein hysgol ni fel 'DJ Dafydd John', gyda chenhedlaeth gyfan o blant Kingsland yn ei gofio fel y DJ gyfeillgar yn eu disgo Nadolig blynyddol.  Byddwn yn ei fethu yn fawr iawn. 


19.11.14

Round Table

Diolch i Round Table Caergybi am ddod a siec am £50 i'r ysgol - gwobr dosbarth Mrs Williams am greu Guto Ffowc mor ar gyfer y coelcerth eleni.

Thank you to Holyhead Round Table for bringing a cheque for £50 to school - the prize for Mrs Williams' class for making such a good Guy Fawkes for this year's bonfire.  


17.11.14

Cynhadledd Bywyd Ysgol - School Life Conference

Diolch i'r ddau fachgen yma am fynychu'r Gynhadledd Bywyd Ysgol heddiw.  Cawsant ganmoliaeth gan y gynulleidfa am helpu'r pennaeth i gyflwyno gweledigaeth yr ysgol ynglŷn â chyfleoedd i blant chwarae, ac am ateb eu cwestiynau gyda hyder.  

Thank you to these two boys for attending the School Life Conference today.  They received praise from the audience for helping the headteacher to present the school's vision with regards to play opportunities, and for answering their questions with confidence.  


15.11.14

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am eich cefnogaeth - £188 wedi ei godi ar gyfer Plant Mewn Angen.

Thank you for your support - £188 raised for Children In Need.


13.11.14

Ymweliad Harri'r VII - Henry VII's Visit

Daeth Harri'r VII i'r ysgol heddiw, diolch i gwmni drama 'Mewn Cymeriad'.  Mae'r adran Iau yn astudio'r Tuduriaid eleni.  

Henry VII visited school today, thanks to the 'In Character' drama company.  The Junior department are studying the Tudors this year.


  

5.11.14

Guto Ffowc - Guy Fawkes

Llongyfarchiau i ddosbarth Mrs Williams am ddod yn drydydd yng nghystdleuaeth y Round Table eleni!  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.

Congratulations to Mrs Williams' class for their third place in this year's Round Table competition!  More pictures in the class Picasa album.  


23.10.14

Elusen - Dog's Trust - Charity

Fe wnaeth dosbarth Mrs Owen gwerthu lolipops ia heddiw i godi arian ar gyfer yr elusen 'Dog's Trust'.  Codwyd £50 - diolch i bawb!

Mrs Owen's class organised a sale of ice lollies in aid of the Dog's Trust today.  £50 raised - thank you all!
19.10.14

Caergybi a'r Iseldiroedd - Holyhead and the Netherlands

Cynrychiolwyd yr ysgol gan aelodau o'r 'Sea Cadets' mewn seremoni i gofio'r cyswllt hanesyddol o'r ail ryfel byd  rhwng Caergybi a'r Iseldiroedd ar brynhawn Dydd Gwener.

Members of Holyhead's Sea Cadets represented the school at a ceremony on Friday which commemorated Holyhead's links with the Netherlands, forged during the Second World War.
15.10.14

Ymweliad Oriel Mon - Oriel Mon Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i Oriel Mon heddiw i gymryd rhan mewn gweithdy celf.  

Mrs Owen's class visited Oriel Mon today to take part in an art workshop.  


Blwyddyn 7 - Year 7

Braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 7 yn ymweld heddiw a chlywed eu straeon o'r uwchradd.

It was nice to see Year 7 visit today and to hear their stories from the high school.  


9.10.14

Diogelwch ar y we - Internet safety

Dyma rai o bosteri Dosbarth Mrs Owen sy'n rhannu negeseuon am ddiogelwch ar y we.

Here are some posters from Mrs Owen's class which share messages about internet safety.  


6.10.14

Rhifedd yn y feithrin a derbyn - Numeracy in the nursery and reception

Click below to see a video of numeracy activites in the foundation phase.  

Cliciwch isod i weld fideo o weithgareddau rhifedd yn y cyfnod sylfaen.

3.10.14

Meithrin - Nursery

Cofiwch ail-ymweld ag albwm y Feithrin yn ein oriel Picasa i weld y lluniau mwyaf diweddar.

Remember to return to the Nursery album in our Picasa gallery to see the latest pictures.  


2.10.14

Dathliadau - Celebrations

Dathliadau yw'r thema ym Mlwyddyn un ar hyn o bryd.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i Oriel Picasa y dosbarth.

The theme in Year 1 at the moment is Celebrations.  We've added more pictures to the class Picasa Album.  


25.9.14

Anglesey Adventures

Rydym wedi ychwanegu lluniau o ymweliad Blwyddyn 6 i Anglesey Adventures yma.

We've added pictures from Year 6's visit to Anglesey Adventures here.Cadwch Gymru'n Daclus - Keep Wales Tidy

Aeth dosbarth Mrs Hood am dro efo tim Cadwch Gymru'n Daclus yn ddiweddar i godi sbwriel.

Mrs Hood's class went for a walk with the Keep Wales Tidy team recently, and took part in a litter pick.  24.9.14

Porth Dafarch

Year 6 visited Anglesey Adventures today.  Here's a video that we've uploaded to our Youtube Channel.

Aeth Blwyddyn 6 i Borth Dafarch heddiw i ganolfan Anglesey Adventures.  Dyma fideo newydd o'n sianel Youtube.  

17.9.14

Ymweliad Tesco - Tesco Visit

Mae Blwyddyn 2 yn coginio wythnos yma.  Dyma nhw yn ymweld â Tesco i brynu'r cynhwysion.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth, yma.  

Year 2 are cooking this week. Here they are visiting Tesco today to pick up the ingredients.  More pictures in their class album, here.  


3.9.14

Amser Chwarae - Playtime

Dyma cyswllt i albwm Amser chwarae eleni yn ein oriel Picasa.  Byddwn yn ychwanegu mwy o luniau yn ystod y flwyddyn.  

Here's a link to this year's Playtime album in our Picasa gallery.  More picture to be added throughout the year.
2.9.14

Newyddlen - 42 - Newsletter


Gardd yr Ysgol - School Garden

The school garden was ransacked during the holidays.  It is a place that has brought joy to many children over the past six years.  Maths, reading and writing are certainly important, but I believe that the most valuable lessons we can teach our children are about caring and respect - the school garden has been a valuable resource for achieving this, and will be again sooner rather than later.  I thought about posting pictures of the damage, but decided against it - instead here are some pictures of the children who have passed through the school, all happy and with bundles of enthusiasm.  A timely reminder at the start of term of what we all strive to do here - put a smile on the faces of our pupils and inspire them.  


Cafodd ardd yr ysgol ei ddinistrio yn ystod y gwyliau.  Mae hi'n lle sydd wedi dod a phleser i nifer fawr o blant dros y chwe blynedd diwethaf.  Er bod maths, darllen ac ysgrifennu yn sicr yn bwysig, credaf fod dysgu ein plant am ofalu a pharch yn bwysicach byth - mae gardd yr ysgol wedi bod yn adnodd gwerthfawr wrth geisio gwneud hyn, ac mi fydd eto.  Meddyliais am gyhoeddi lluniau o'r difrod, ond penderfynais yn erbyn gwneud - yn lle dyma luniau o rhai o'r plant sydd wedi pasio trwy'r ysgol, pob un ohonynt yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd.  Ar ddechrau'r tymor, mae'n ein hatgoffa o'r hyn yr ydym i gyd yn ceisio gwneud yma yn yr ysgol - ysbrydoli'r plant a rhoi gwen ar eu hwynebau.