20.12.13

Lluniau Nadolig 2013 - Christmas Pictures 2013We've created an album full of pictures from this year's Christmas activities in our Picasa Gallery, here.

Rydym wedi creu albwm yn llawn lluniau o weithgareddau Nadolig yn ein Oriel Picasa yma.  

18.12.13

Cinio Nadolig - Christmas Dinner

We had a delicious Christmas dinner today.  Thank you to the kitchen staff for the feast!

Cawsom cinio Nadolig blasus iawn heddiw.  Diolch i staff y gegin am y wledd! Kingsland's Got Talent

We enjoyed an afternoon of entertainment after our Christmas dinner.  Here's this year's winner of Kingsland's Got Talent.  Congratulations!

Cawsom brynhawn o adloniant ar ôl ein cinio Nadolig.  Dyma enillydd cystadleuaeth Kingsland's Got Talent 2013.  Llongyfarchiadau iddo!14.12.13

Sion Corn - Santa Claus

Santa Claus visited Ysgol Kingsland yesterday to see the younger children.

Daeth Sion Corn i Ysgol Kingsland ddoe i weld plant y Babanod.

13.12.13

Consiriwr - Magician

Howard Hughes visited the school this afternoon - a special Christmas treat for our younger children.  

Daeth Howard Hughes i ymweld a'r ysgol heddiw - sioe arbennig ar gyfer y babanod i ddathlu'r Nadolig.

Sgetsio Ail Ryfel Byd - Second World War Sketching

Here's an example of some Year 6 sketching work.

Dyma esiampl o waith sgetsio Blwyddyn 6.

10.12.13

Panto


We took the children to Venue Cymru, Llandudno, today to see the panto...

Aethom a'r plant i Venue Cymru, Llandudno heddiw i weld y panto...

Graffiti Artist

A graffiti artist visited the school today to decorate some of the walls in the hall. You can see more of his community work here.   

Daeth artist graffiti i'r ysgol heddiw i addurno rai o waliau'r neuadd.  Fe allwch weld mwy o'i waith cymunedol yma.  Disgo 'Dolig - Christmas Disco

Here are some of the children enjoying last night's Juniors disco...

Dyma rai o'r plant yn mwynhau disgo'r adran Iau neithiwr...
8.12.13

Cymorth Cyntaf - First Aid


Well done to all the children who have completed the first aid course in the Clwb Cadw'n Saff.  More pictures here.

Da iawn i'r holl blant sydd wedi cwblhau'r cwrs cymorth cyntaf yn y Clwb Cadw'n Saff.  Mwy o luniau yma.  


3.12.13

Gwaith Celf Andrew Vicari Artwork

Here is the art work of one of our Year 6 pupils - South Stack inspired by the work of Andrew Vicari.  

Dyma gwaith celf un o enethod Blwyddyn 6 - Ynys Lawd wedi ysbrydoli gan waith Andrew Vicari.