28.11.13

Beicio - Cycling

Well done to all the competitors in our Bling Your Bike competition!

Llongyfarchiadau i gystadleuwyr ein cystadleuaeth addurno beiciau!22.11.13

Castell y Ddraig - Dragon Castle

Today there was a performance of "The Mystery of Dragon Castle" in the school hall - a play with a scientific theme.  The cast then visited classes to undertake science workshops.

Heddiw cawsom berfformiad o "Dirgelwch Castell y Ddraig" yn neuadd yr ysgol - sioe gyda thema wyddonol.  Aeth yr actorion i'r dosbarthiadau wedyn i redeg gweithdai gwyddonol.  
21.11.13

Round Table

A big thank you to Holyhead Round Table for sending a cheque for £259 for a new iPad for the school.  

Diolch o galon i aelodau Round Table Caergybi am anfon siec o £259 ar gyfer iPad newydd i'r ysgol.


Ymchwiliad Dannedd - Teeth Investigation


Mr Pawson's class have been investigating the effects of various liquids on eggs - used as a substitute for teeth as they are high in calcium.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn ymchwilio i effaith hylifau gwahanol ar wyau - sydd yn uchel mewn calsiwm fel dannedd.


18.11.13

Celf - Iwan Bala - Art

These are the latest additions to our school gallery - three pastel drawing by Year 6 pupils inspired by the Welsh artist Iwan Bala.  

Dyma'r gwaith diweddaraf sydd wedi cael ei ychwanegu i oriel yr ysgol - tri llun sialc gan ein disgyblion blwyddyn 6 yn arddull Iwan Bala. 
17.11.13

Castell - Castle

Here are some of Miss Thomas' children making the class castle!  A variety of pictures from the class here.

Dyma rai o blant Miss Thomas yn creu castell i'r dosbarth!  Amrywiaeth o luniau o'r dosbarth yma.  
16.11.13

Gwlad Yr Ia - Land of Ice

The theme in Year 1 at the minute is 'Land of Ice' - we've added lots more pictures to the Year 1 album here.

'Gwlad Yr Ia' yw thema Blwyddyn 1 ar hyn o bryd - rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm yma.15.11.13

Coginio Meithrin - Nursery Cooking

The nursery children have been cooking too!  More pictures here.

Mae plant y feithrin wedi bod yn coginio hefyd!  Mwy o luniau yma.


Mwgwd Nwy - Gas Mask

Here are some of the children in Mrs Owen's class measuring and creating boxes for second world war gas masks.  

Dyma rhai o blant dosbarth Mrs Owen yn mesur a chreu bocs ar gyfer mwgwd nwy o'r ail ryfel byd.

Plant Mewn Angen - Children In Need

Here are some Year 1 pupils making Pudsey cakes on Children In Need day. 

Dyma rai o blant Blwyddyn 1 yn gwneud teisennau Pudsey ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.  Coginio - Cooking


Cooking in the Reception class.

Coginio yn y dosbarth Derbyn.

13.11.13

Ymwchwiliad Rhew - Ice Investigation

Here are some Year 1 pupils investigating the properties of ice.  More pictures in their album here.

Dyma rhai o blant blwyddyn 1 yn ymchwilio i rinweddau rhew.  Mwy o luniau yn yr albwm yma.  

12.11.13

Technoleg - Technology

Our Reception class children have been learning how to take pictures on the iPad.  

Mae plant y dosbarth derbyn wedi dysgu sut i dynnu lluniau ar yr iPad.
11.11.13

Rhoddion - Donations

Many well-wishers contacted the school following our recent break-in.  A special thank you to two of Anglesey's largest employers - Alpoco and Magnox, who made significant donations to the school.  Our insurance excess was far too high to be able to claim for the losses, however with the support of theses businesses we have been able to provide new IT resources for the affected class - to be kept under lock and key every night!

Mae nifer o gyfeillion wedi cysylltu gyda'r ysgol yn dilyn ein byrgleriaeth ddiweddar.  Diolch arbennig i ddau o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn, sef Alpoco a Magnox, sydd wedi cyflwyno rhoddion sylweddol i'r ysgol.  Nid oedd yn bosib hawlio arian trwy yswiriant yr ysgol, ond gyda chefnogaeth y busnesau hyn rydym wedi gallu darparu adnoddau TG newydd ar gyfer y dosbarth priodol
- byddant yn cael eu cadw o dan clo bob nos!
5.11.13

Dysgu Effeithiol - Effective Learning

Children become more effective learners when they are capable of analysing the quality of their own work and that of their peers.  Here is a group of Year 5 children discussing the positives and areas for development in pieces of each other's writing work.


Mae plant yn datblygu i fod yn ddysgwyr mwy effeithiol pan maent yn gallu dadansoddi ansawdd gwaith eu hunain neu eu cyfoedion.  Dyma grŵp o blant Blwyddyn 5 yn trafod y pwyntiau positif a'r meysydd i wella yn waith ysgrifennu eu gilydd.


Newyddlen - 37 - NewsletterGuto Ffowc - Guy Fawkes

Mr Pawson's class made a fantastic model of Guy Fawkes - watch him burn at the Round Table bonfire tonight!

Mi wnaeth dosbarth Mr Pawson model wych o Guto Ffowc - gwyliwch ef yn llosgi ar goelcerth y Round Table heno.