24.10.13

Diolchgarwch - Thanksgiving

Here is a video of Miss Thomas' class' contribution to our thanksgiving service.

Dyma fideo o gyfraniad dosbarth Miss Thomas i'n gwasanaeth diolchgarwch.


22.10.13

Bwydlen Eidaleg - Italian Menu

We had an Italian themed dinner today.  Thank you to the kitchen staff for cooking such a tasty dinner and decorating the hall.  More pictures here.

Cawsom bwyd Eidaleg i ginio heddiw.  Diolch i staff y gegin am goginio bwyd mor blasus ac addurno'r neuadd.  Mwy o luniau yma.


21.10.13

Rhif - Number

Miss Thomas' class develop their number skills through many different hands-on activities.  See more pictures in their Picasa album.

Mae dosbarth Miss Thomas yn datblygu eu sgiliau rhif trwy nifer o weithgareddau ymarferol.  Mwy o luniau yn eu albwm Picasa.Dylunio - Design

Here are some year 5 pupils designing and making baskets.

Dyma rai o blant blwyddyn 5 yn dylunio a gwneud basgedi.
17.10.13

Antony Gormley

Year 6 pupils have created sculptures inspired by Antony Gormley.  We took them on a tour around Holyhead today to try to recreate Gormley's work.  More pictures here.

Mae blwyddyn 6 wedi creu cerfluniau yn arddul Antony Gormley.  Aethom a nhw ar daith o amgylch Gaergybi heddiw i drio efelychu gwaith yr artist.  Mwy o luniau yma.  

Blwyddyn 7 - Year 7

Year 7 paid us a visit on their day off yesterday. Here they are answering some questions about their new schools.

Ar eu diwrnod i ffwrdd o'r ysgol daeth nifer o ddisgyblion Blwyddyn 7 i ymweld.  Dyma nhw yn ateb cwestiynau am eu hysgolion newydd.


Teganau - Toys

The Reception children brought in their favourite cuddly toy this week as part of their current theme in class.

Daeth plant y Derbyn i'r ysgol gyda'u hoff deganau wythnos yma fel rhan o thema'r dosbarth.


15.10.13

Ymarfer Canu - Singing Practice

This term we've been mainly practising for our Thanksgiving service - with some pop songs thrown in too, of course!

Tymor yma rydym wedi bod yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer ein gwasnaeth diolchgarwch - gyda un neu ddau o ganeuon pop hefyd wrth gwrs!14.10.13

Ailgylchu Dillad - Clothes Recycling

We've received a cheque for £32 for our latest full bin of materials for recycling - thanks!

Rydym wedi derbyn siec am £32 am fin llawn arall o ddeunyddiau i'w ailgylchu - diolch!

9.10.13

Amser Chwarae - Playtime

Remember to return to the Playtime album - we add to it regularly...

Cofiwch ail-ymweld a'r albwm Amser Chwarae - rydym yn ychwanegu ato yn rheolaidd...

8.10.13

Ymchwiliad Calon - Heart Investigation

Here are Year 6 investigating into the effect of exercise on the heart rate.
Dyma Blwyddyn 6 yn ymchwilio i effaith ymarfer corff ar guriad y calon.


Archifdy Llangefni Archives

Mr Pawson's class visited Llangefni archives as part of their studies into Holyhead during the second world war.

Aeth Dosbarth Mr Pawson i archifdy Llangefni fel rhan o'u hastudiaethau o Gaergybi yn ystod yr ail ryfel byd.


3.10.13

Macmillan

Raised £114 - thank you very much!!

Wedi codi: £114 - diolch yn fawr!!