30.9.13

Blasu Bwyd - Tasting Food

Year 1 have been learning about the senses in their Science lessons with Mrs Bidwell.  Here they are tasting different foods.  There are more pictures in the Year 1 album here.

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am eu synhwyrau yn eu gwersi Gwyddoniaeth gyda Mrs Bidwell.  Dyma nhw yn blasu bwydydd gwahanol.  May o luniau yn yr albwm Blwyddyn 1 yma.  


Bore Goffi - MacMillan - Coffee Morning

Thank you to all those who took part in Kingsland's contribution to MacMillan's World's Biggest Coffee Morning, and thank you to the members of the School Council for organising the event.

Diolch i bawb wnaeth cymryd rhan yng nghyfraniad Kingsland i'r "World's Biggest Coffee Morning" er mwyn codi arian ar gyfer MacMillan, a diolch i aelodau'r Cyngor Ysgol am drefnu'r digwyddiad.


26.9.13

Antony Gormley

Year 6 are working on an art project inspired by Antony Gormley's 'Another Place'.  Check back in a few weeks to see the finished result!

Mae 'Another Place' gan Antony Gormley yn sbardun i waith celf Blwyddyn 6 ar hyn o bryd.  Dewch yn ôl yma mewn ychydig o wythnosau i weld y canlyniad!
24.9.13

Ymchwiliad Ysgyfaint - Lung Investigation

Here are Year 5 using balloons to measure lung capacity.  More pictures on their album here.

Dyma Blwyddyn 5 yn ymchwilio i capasiti ysgyfaint. Mwy o luniau yn eu albwm yma.


23.9.13

Crancod - Crabs


There were visitors in the nursery class today - more pictures in their Picasa album here.

Roedd yna ymwelwyr yn y dosbarth meithrin heddiw - mwy o luniau yn eu albwm Picasa yma.

19.9.13

Gwaith Ymwchwil - Research Work

Here are some Year 6 pupils doing some research during a Science session.  More pictures in the Year 6 album here.

Dyma rai o blant Blwyddyn 6 yn gwneud gwaith ymchwiliol yn ystod sesiwn Gwyddoniaeth.  Mwy o luniau yn yr albwm Blwyddyn 6 yma.


17.9.13

Blwyddyn 1

We've started a Year 1 photo album in our Picasa Gallery.  Link here.

Rydym wedi agor albwm Blwyddyn 1 yn ein Oriel  Picasa.  Cyswllt yma.  


Beicio - Cycling

Year 6 are receiving cycling lessons every Monday. More pictures here.

Mae Blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio bob dydd Llun. Mwy o luniau yma.

14.9.13

Henry Moore

Year 6 are studying the Second World War.  Here is some of their artwork inspired by Henry Moore's sketches of the air raid shelters on the London Underground system.  You can watch a short video clip showing Moore's originals here.

Mae blwyddyn 6 yn astudio'r Ail Ryfel Byd.  Dyma esiamplau o'u gwaith celf sydd yn efelychu lluniau Henry Moore o bobl yn cysgu mewn gorsafoedd trên dan ddaear yn Llundain.  Gwyliwch clip fideo sydd yn dangos lluniau gwreiddiol Moore yma.
13.9.13

Gwyddoniaeth - Science

Mrs Bidwell is responsible for Science in Years R-5 this year.  Here are the some children in the Reception class carrying out an investigation!

Mae Mrs Bidwell yn gyfrifol am Wyddoniaeth ym mlynyddoedd D-5 eleni.  Dyma rai o blant y Derbyn yn gwneud gwaith ymchwiliol.     


12.9.13

Amser Chwarae - Playtime

Another Picasa album for you to look out for - we'll be adding to this collection of playtime pictures throughout the year.

Albwm Picasa arall i chi gadw llygad allan amdan - byddwn yn ychwanegu at y casgliad yma o luniau o amser chwarae trwy'r flwyddyn.


Llysiau Enfawr - Giant Veg

Some of the vegetable in the polytunnel have grown into giants!  Mrs Evans in the kitchen is going to dig out her marrow chutney recipe...

Mai rhai o'r llysiau o ardd yr ysgol yn enfawr!  Mae Mrs Evans yn y gegin am chwilota am ei rysáit "marrow chutney"...


7.9.13

Alberto Burri

SB says:  "Alberto Burri is a modern artist.  He painted a fairly famous picture called 'Sacking and Red'.  People think that the red part is blood and the sacking is a bandage because he was a doctor during WW2.  I decided to do a picture inspired by his, but mine is a cloud in the night sky.  It is the purple one, and Burri's is the red one".

SH adds: "Mine is the orange one at the bottom, I just chose it because it looks nice!!"

Dywedai SB:  "Roedd Alberto Burri yn artist modern.  Fe beintiodd llun go enwog o'r enw 'Sacking and
Red'.  Mae pobl yn meddwl mai gwaed yw'r darn coch ac mai bandais yw'r sach oherwydd ei fod yn ddoctor yn ystod yr ail ryfel byd.  Mi wnes i ddewis gwneud llun tebyg, ond cwmwl yw fy un i yn yr awyr gyda'r nos.  Llun fi ydi'r un piws a llun Burri ydi'r un coch."

Mae SH yn ychwanegu:  "Yr un oren ar y gwaelod yw fy un i.  Dewisais oren oherwydd ei fod yn edrych yn ddel!".


6.9.13

Afalau Kingsland Apples

Our apple tree has produced fruit for the first time since it was planted three years ago!  Do any of our past-pupils remember planting the trees I wonder?  Lots of vegetables were harvested this morning which will all be used to add to the school dinner menu!

Mae ein coeden afalau wedi cynhyrchu ffrwyth am y tro gyntaf ers iddo gael ei blannu tair blynedd yn ôl!  Tybed os ydi rhai o'n cyn-ddisgyblion yn cofio plannu'r coed?  Rydym wedi hel llwyth o lysiau o'r ardd fore 'ma ac mi fyddant yn cael eu hychwanegu i'r opsiynau ar fwydlen yr ysgol!


Dosbarth Derbyn - Reception Class

We've added a new album to our Picasa Gallery here - make a note of the address and keep checking back during the year for plenty of pictures from the Reception Class.

Rydym wedi ychwanegu albwm newydd i'r Oriel Picasa yma - gwnewch nodyn o'r cyfeiriad a chofiwch ail-ymweld yn ystod y flwyddyn i weld mwy o luniau o'r Dosbarth Derbyn.
3.9.13

First Day In Nursery - Diwrnod Gyntaf Yn Y Feithrin

We've created an album called Nursery 2013/14 on Picasa, here.  It was impossible to take a picture of every one of the children today as they were wandering about so much, engrossed in the resources - but we will be adding pictures regularly, so make a note of the link and remember to visit again!

Rydym wedi creu albwm Meithrin 2013/14 ar Picasa, yma.  Roedd hi'n amhosib tynnu llun bob un o'r plant heddiw gan eu bod yn crwydro o gwmpas gymaint - ond mi fyddwn yn ychwanegu lluniau at yr albwm yn rheolaidd, felly gwnewch nodyn o'r cyswllt a chofiwch ymweld eto.Capteiniaid - Captains

Congratulations to Ysgol Kingsland's new captains!

Llongyfarchiadau i gapteiniaid newydd Ysgol Kingsland!2.9.13

Dosbarthiadau Newydd - New Classrooms

Miss Thomas' new class is refurbished and ready for the new term which starts tomorrow.  Parents should drop children off on the Junior side of the building at the door used by Mrs Hood's class.  The nursery class has also had a makeover and Mrs Bidwell is looking forwards to welcoming our new intake.

Mae dosbarth newydd Miss Thomas wedi cael ei beintio a dodrefnu yn barod ar gyfer y tymor newydd sy'n dechrau yfory.  Gofynnwn i rieni gollwng y plant ar ochr Adran Iau yr adeilad, trwy'r drws sydd yn cael ei ddefnyddio gan ddosbarth Mrs Hood.  Mae'r ystafell feithrin hefyd wedi cael ei ailwampio ac mae Mrs Bidwell yn edrych ymlaen at groesawu ein plant newydd. Burglary - Byrgleriaeth

Very sad to inform you that some laptop computers were taken last night in a burglary here at Ysgol Kingsland.  We have CCTV footage and the police have been gathering forensic evidence.    Sadly, it's our children who will miss out on the absence of these resources.  Here's a picture of some of them using laptops some months back.  Anybody with any information should contact North Wales Police on 101.


Trist iawn dweud fod rhai o liniaduron yr ysgol wedi cael eu cymryd mewn byrgleriaeth neithiwr yma yn Ysgol Kingsland.  Mae gennym luniau CCTV ac mae'r heddlu wedi bod yn hel tystiolaeth.  Yn anffodus y plant bydd yn methu allan heb yr adnoddau yma.  Dyma lun o rai ohonynt yn defnyddio gliniaduron rhai misoedd yn ol.  Rydym yn annog unrhyw berson efo wybodaeth i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.