20.7.13

Ffarwelio - Goodbyes

Mixed feelings yesterday as we said goodbye to our Year 6 pupils.  Good luck to you in your new schools.

Teimladau cymysg ddoe wrth i ni ffarwelio a'r criw Blwyddyn 6.  Pob lwc i chi yn eich ysgolion newydd. 
16.7.13

Ymwchiliadau Dirgryniadau - Vibration Investigations


Mrs Owen's class have been investigating vibrations in science.

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi bod yn ymchwilio i ddirgryniadau yn eu gwersi gwyddoniaeth.Beirdd - PoetsThese Year 4 boys have had their work published in an anthology of poetry - well done!

Mae detholiad newydd o gerddi wedi cael ei gyhoeddi sy'n cynnwys barddoniaeth gan y bechgyn yma o flwyddyn 4 - da iawn!
14.7.13

Cinio Capten Jac - Captain Jack's Dinner

When our cook heard that Mrs Williams' class was having a pirate themed day, she saw the chance to extend the theme to the canteen - we had a very tasty dinner! Thank you to all the staff for another fun day which encourages children to enjoy school dinner.

Pan glywodd y gogyddes fod dosbarth Mrs Williams yn cael diwrnod thema mor ladron, gwelodd hi'r cyfle i ymestyn  y thema i'r ffreutur - cawsom fwyd blasus iawn!  Diolch i'r holl staff am ddiwrnod arall o hwyl sydd yn ysgogi'r plant i fwynhau cinio ysgol.


Wylfa

Mrs Hood's class visited Wylfa recently to take part in a workshop on light.

Aeth Dosbarth Mrs Hood i Wylfa yn ddiweddar i gymryd rhan mewn gweithdu ar oleuni.


12.7.13

Thema Môr Ladron - Pirate ThemeMrs Williams' class has been studying the seaside this term.  Today was pirate day with plenty of activities going on in the sunshine!

Mae Dosbarth Mrs Williams wedi bod yn astudio glan y môr yn ddiweddar.  Roedd hi'n ddiwrnod mor ladron heddiw, gyda nifer o weithgareddau yn mynd ymlaen yn yr haul!

Golff - Golf


Mr Pawson's class went to Trearddur Bay to play golf last week - very pleasant!

Aeth dosbarth Mr Pawson i chwarae golff ym Mae Trearddur wythnos diwethaf - braf iawn!

8.7.13

Criced Genethod - Girls' Cricket

Congratulations to the girls' cricket team for bringing back the shield last week - well done!

Llongyfarchiadau i dîm criced y genethod am guro'r darian wythnos diwethaf - da iawn chi!


2.7.13

Offerynnau - Instruments


Mrs Owen's class have made musical instruments at home to go with their current science theme.

Mae dosbarth Mrs Owen wedi gwneud offerynnau cerdd i gyd-fynd a'r thema gwyddoniaeth.
1.7.13

Twrnament Criced - Cricket Tournament

Here's a picture of the boys in the cricket team from today's tournament.  Well done for reaching the final!

Dyma lun o fechgyn y tîm criced yn y twrnament heddiw.  Da iawn chi am gyrraedd y rownd derfynol!