26.6.13

Blists Hill

Mr Pawson's class visited Blists Hill Victorian Village yesterday.  More pictures here.

Aeth dosbarth Mr Pawson i bentref Fictorianaidd Blists Hill ddoe.  Mwy o luniau yma.19.6.13

Môr Ladron - Pirates

Mrs Williams' class has a pirates theme at present.  Here are the children writing instructions for Beebot, play acting in the pirate ship and using the class laptops.  

Mae gan ddosbarth Mrs Williams thema mor ladron ar hyn o bryd.  Dyma rhai o'r plant yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar gyfer Beebot, yn chwarae rôl yn y llong ac yn defnyddio gliniaduron y dosbarth. 


Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

Wednesdays are Play Rangers days in Ysgol Kingsland, when the children have access to the store of old junk that we keep to encourage creative play.

Mae Dydd Mercher yn ddiwrnod Ceidwaid Chwarae yn Ysgol Kingsland, pan rydym yn hybu chwarae creadigol trwy roi mynediad i'r plant i storfa o hen adnoddau. 


  Parc y Morglawdd - Breakwater Park

Mrs Hood's class went on a nature walk at the Breakwater Park last week.  More pictures here.

Aeth dosbarth Mrs Hood ar daith natur ym Mharc y Morglawdd wythnos diwethaf.  Mwy o luniau yma.  


Teganau Oes Fictoria - Victorian Toys


Here are some children in Mrs Owen's class playing with toys from the Victorian age.

Dyma rai o blant Dosbarth Mrs Owen yn chwarae efo tegannau o Oes Fictoria.

18.6.13

Amser Chwarae - Playtime

We've added some more pictures to the playtime album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm amser chwarae yma.  


15.6.13

Garddio - Gardening

Some of the Reception children went down to the school garden with Mrs Gaff yesterday.

Aeth rhai o blant y Derbyn i lawr i'r ardd efo Mrs Gaff ddoe.


3.6.13

Cwrs Golff - Mini Golf

Ysgol Kingsland's mini golf cousre is now open!  The junior children will all have a chance to use the course in the coming weeks, and we hope that the children of Kingsland will enjoy using it for years to come!

Mae cwrs golff Ysgol Kingsland wedi agor!  Bydd plant yr adran iau i gyd yn cael cyfle i fynd arno dros yr wythnosau nesaf, a gobeithiwn bydd plant Kingsland yn mwynhau ei ddefnyddio am flynyddoedd i ddod!