30.5.13

Hindwiaieth - Hinduism

Mr Pawson's class have been studying Hinduism this year.  Here they are sampling food which is traditionally served up to celebrate Hindu festivals.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn astudio Hindwiaeth eleni.  Dyma nhw yn samplo bwyd sydd yn cael ei fwynhau mewn dathliadau Hindwaidd.

25.5.13

Celf - Art


 Recently, Mrs Owen's class took part in the Gwynedd Archaeology Trust - Anglesey's Standing Stones Project.  Year 4's  work is currently exhibited at the Holyhead Library.  Thank you Sadie and Julie for the opportunity and your hard work.

Cafodd dosbarth Mrs Owen y fraint o fod yn rhan o brosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Meini Hirion Mon.  Mae ffrwyth llafur disgyblion Blwyddyn 4 i'w weld ar hyn o bryd yn Llyfrgell Caergybi.  Diolch i Sadie a Julie am y cyfle a'u gwaith caled.
21.5.13

Manceinion - Manchester

Mrs Hood and Mrs Owen's classes visited Quarry Bank Mill, Styal, to learn more about life for Victorian children.  More pictures here.

Aeth dosbarth Mrs Hood a Mrs Owen ar ymweliad i Felin Quarry Bank, Styal heddiw i ddysgu am fywyd plant yn ystod Oes Fictoria.  Mwy o luniau yma.


19.5.13

Glan Llyn

We had a fun packed weekend in Glan Llyn.  See more pictures here.

Cawsom benwythnos llawn hwyl yng Nglan Llyn.  Mwy o luniau yma.  


15.5.13

Porth Dafarch

Another great day in Porth Dafarch for Mr Pawson's class.  More pictures to follow next week...

Diwrnod gwych arall i Ddosbarth Mr Pawson ym Mhorth Dafarch.  Mwy o luniau i ddilyn wythnos nesaf...14.5.13

Daearyddiaeth - Geography

Mrs Owen's class have been doing some Geography field work in the sunshine...

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi bod yn gwneud gwaith maes Daearyddiaeth yn yr haul...
11.5.13

Ffair Wanwyn - Spring Fair


Thank you for supporting today's spring fair - we raised over £1250.  More pictures here.

Diolch am gefnogi'r ffair wanwyn heddiw - fe wnaethom godi dros £1250.  Mwy o luniau yma.


7.5.13

Meithrin - Nursery

We've added more pictures to the Nursery album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm y Feithrin yma.