22.3.13

Naid Noddedig - Sponsored Bounce


Today's sponsored bounce raised over £1400 for the school (and counting).  Thank you to everyone who supported us for your wonderful fundraising efforts, and thanks too to the Barclays Bank staff for backing the event.

Mae'r naid noddedig heddiw wedi codi dros £1400 i'r ysgol hyd yn hyn.  Diolch yn fawr i bawb am eich ymdrechion arbennig i godi arian, a diolch hefyd i staff banc Barclays am gefnogi'r digwyddiad.
21.3.13

Dosbarth Mrs Williams

We've added more pictures to Mrs Williams' class album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm dosbarth Mrs Williams yma.


Prosiect "Get On With Science" Project

The GOWS project came to an end with an open day for parents at Ysgol Uwchradd Caergybi yesterday.  Thank you to the staff of the high school for the experiences they've given the children over the past few weeks.  More pictures here.  

Daeth y prosiect GOWS i ben gyda diwrnod agored i rieni yn Ysgol Uwchradd Caergybi ddoe.  Diolch i staff yr uwchradd am yr holl brofiadau maent wedi rhoi i'r plant dros yr wythnosau diwethaf.  Mwy o luniau yma.

12.3.13

Mapio - Mapping

Mrs Owen's class are studying the Victorian Age.  Here they are looking at old maps of Holyhead.  

Mae Dosbarth Mrs Owen yn astudio Oes Fictoria.  Dyma nhw yn edrych ar hen fapiau o Gaergybi.11.3.13

Arlunydd - ArtistArtist Julie Williams visited the school today to work with Year 4.

Daeth yr arlunydd Julie Williams i'r ysgol heddiw i weithio efo Blwyddyn 4.
9.3.13

Diwrnod Sbaeneg - Spanish Day

Yesterday was international school meals day.  The kitchen staff celebrated with a Spanish menu, and many children wore fancy dress.  There's an album here.

Roedd hi'n diwrnod cinio ysgol rhyngwladol ddoe.  Fe wnaeth staff y gegin paratoi bwydlen arbennig, a daeth nifer o blant i'r ysgol mewn gwisg ffansi.  Albwm o luniau yma.


Ymwedliad Sharp - Sharp Visit

Year 6 visited the Sharp Factory in Wrexham and the Techniquest Centre last week.

Wythnos diwethag aeth blwyddyn 6 i'r Ffatri Sharp yn Wrecsam ac i ganolfan Techniquest.


8.3.13

Gwyddoniaeth - Science

Investigating the properties of materials.

Gwaith ymchwil ar rinweddau defnyddiau.4.3.13

Amser Chwarae - PlaytimeWe've added more pictures to out playtime album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'n albwm amser chwarae yma.
2.3.13

Teisennau Radell - Welsh Cakes


Year 5 and 6 made some Welsh Cakes yesterday to celebrate St David's Day.  We ate them warm with butter - they were delicious!

Fe wnaeth Blwyddyn 5 a 6 gwneud teisennau radell ddoe i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant.  Roeddynt yn blasu'n arbennig yn gynnes gyda menyn!  

Zimbabwe

The school council bought some wind-up torches for schools and orphanages in Zimbabwe where the electricity supply is unreliable.  This letter arrived yesterday.

Fe wnaeth y cyngor ysgol prynu flachlampau ar gyfer ysgolion ac amddifatai yn Zimbabwe gan fod y cyflenwad trydan yn annibynadwy yno.  Daeth y llythyr yma yn y post ddoe. 


1.3.13

Bwydlen Dewi Sant - St David's Day Menu

The kitchen staff prepared a special menu today to celebrate St David's Day: roasted Welsh lamb with gravy, roast potatoes, leeks and carrots.  Very tasty!!

Roedd staff y gegin wedi paratoi bwydlen arbennig heddiw i ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant: cig oen Cymreig wedi'i rostio gyda grefi, cennin, moron, a thatws rhost. Blasus iawn!!


Dydd Gwyl Dewi Sant - Saint David's DayYou'll see an album of the children in their Welsh costumes here...

Fe welwch albwm o'r plant yn eu gwisgoedd Cymreig yma...