26.2.13

Meithrin - Nursery

We've added 11 more pictures to the Nursery album, here.

Rydym wedi ychwanegu 11 llun newydd i albwm y Feithrin, yma.


     


Ymarfer Canu - Singing Practice

Here are the children preparing for our St David's Day service...

Dyma'r plant yn paratoi ar gyfer ein gwasanaeth Dydd Gwyl Dewi...
Llythrennedd Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase Literacy

No, the Foundation Phase is NOT all about playing!  Here are some of our Reception Class children picking out the letters to spell simple words in their literacy session today.

Na, NID chwarae yn unig yw'r Cyfnod Sylfaen!  Dyma rai o blant y Dosbarth Derbyn yn dewis llythrennau i sillafu geiriau syml yn eu sesiwn llythrennedd heddiw.25.2.13

Pel Droed - Football

Unlucky boys - we lost in our game against Ysgol Llanfairpwll in the first round of the Albert Owen Shield.  Never mind!  Next year maybe...

Anlwcus hogia - colli wnaethom ni yn ein gem yn erbyn Ysgol Llanfairpwll yn rownd gyntaf Tarian Albert Owen.  Ta waeth!  Blwyddyn nesaf efallai....


21.2.13

Gweithdy BAE Workshop

BAE Systems visited the school recently as part of the RAF's Education Programme designed to capture children's interest in engineering.

Daeth BAE Systems i'r ysgol yn ddiweddar fel rhan o Raglen Addysg y RAF er mwyn hybu diddordeb plant mewn gyrfaoedd peiriannu.Archifau @cyngormon - @angleseycouncil ArchivesYear 6 visited Anglesey Archives on Tuesday and handed over the journal they kept during 2012.

Dydd Mawrth diwethaf aeth Blwyddyn 6 i'r archifdy yn Llangefni gyda'r dyddiadur roeddynt wedi ysgrifennu yn ystod 2012.

19.2.13

Urdd

Art activities in tonight's Urdd club...

Gweithgareddau celf yng nghlwb yr Urdd heno...


18.2.13

September Admissions Closing Date - Dyddiad Cau Mynediad Mis Medi

March 1st is the closing date for admissions for September's Nursery Class (for children who will be 3 September 1st 2013) and Reception class (for children who will be 4 on September 1st 2013).  There are only a few places left, therefore if you haven't returned your applications forms yet, please bring them in to school as soon as possible.  Please share this message with any parents in our catchment area.

Mawrth 1af yw'r dyddiad cau ar gyfer mynediad i'n Dosbarth Meithrin (ar gyfer plant sydd yn 3 oed ar Fedi 1af 2013) a Dosbarth Derbyn (ar gyfer plant sydd yn 4 oed ar Fedi 1af 2013).  Dim ond ychydig o lefydd sydd ar ol, felly dychwelwch eich ffurflenni cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.  A fyddech cystal a rhannu'r neges hon gydag unrhyw riant yn ein dalgylch.

8.2.13

Te Parti Teigrod - Tiger Tea Party

The children of the reception class have been reading 'The Tiger Who Came To Tea'.  Here they are enjoying a tiger's tea party (with the help of one of the girls from Year 6!), where they enjoyed a feast of foodstuffs beginning with the letter 't'.

Mae plant y dosbarth derbyn wedi bod yn darllen 'The Tiger Who Came To Tea'.  Dyma nhw yn mwynhau te parti teigrod (gyda help un o enethod blwyddyn 6!), lle roeddynt yn cael mwynhau gwledd o fwydydd oedd yn dechrau efo'r llythyren 't'.
Garddio - Gardening

We've added more pictures to the gardening album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm garddio yma.


Uwd - Porridge


Having enjoyed last year's charity promotion, the school council has requested that porridge be offered as an option in the breakfast.  Our cooks are happy to oblige and will now be providing porridge every Friday!

Wedi iddynt fwynhau’r uwd yn ystod yr ymgyrch elusennol llynedd, gwnaeth y cyngor ysgol cais i gael uwd ar y fwydlen yn y clwb brecwast.  Mi fydd staff y gegin yn darparu uwd bob bore Dydd Gwener o hyn ymlaen!Crempogau - Pancakes

It's a hard life for headteachers.  Mr Roberts had to eat five pancakes today in his role as Pancake Competition judge - one from each group in Mrs Williams' class.  Every group did well, but special congratulations to the members of 'Grŵp Coch'!

Mae bywyd pennaeth yn anodd.  Roedd rhaid i Mr Roberts bwyta pum crempog heddiw - un gan bob grŵp yn nosbarth Mrs Williams yn ei rôl fel beirniad y gystadleuaeth gwneud crempogau.  Llwyddodd bob grŵp, ond llongyfarchiadau arbennig i aelodau'r Grŵp Coch!

5.2.13

Llythyr - Coldplay - Letter

Mr Pawson's class have written letters to their heroes, and one girl has received a response!  Here she is with a signed picture and message from the band Coldplay.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi ysgrifennu llythyrau at eu harwyr, ac mae un eneth wedi derbyn ymateb!  Dyma  hi gyda llun a neges bersonol gan y band Coldplay.


4.2.13

Cyfanswm Codi Arian - Fundraising Total

A grand total of £1418 was raised at Christmas time through ticket sales for the shows, calendar sales, sales of chutney and mince pies and a very well supported raffle.  This helped us to cover the cost of Christmas treats for the children and has also allowed us to plough on with our Mini Golf project.  Thank you for all your contributions.Codwyd y swm o £1418 ar ddiwedd y tymor diwethaf trwy werthu tocynnau i'r sioeau, gwerthu calendrau, siytni a mins peis, a hefyd trwy'r gefnogaeth anhygoel i'r raffl.  Mae hyn wedi ein helpu i dalu am weithgareddau Nadoligaidd i'r plant ac wedi ein galluogi i fwrw ymlaen gyda'r prosiect Mini Golff.  Diolch am eich cyfraniadau.


2.2.13

Dosbarth Derbyn - Reception Class

We've added more pictures to our Reception Class Album, with more to come soon.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm y Dosbarth Derbyn gyda mwy i ddod cyn bo hir.