31.1.13

Amser Chwarae - Playtime

We've added more pictures to our Playtime album here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Amser Chwarae yma.


30.1.13

Ty Mawr

Mrs Owen's class visited the Ty Mawr Standing Stone with the Gwynedd Archaeological Trust today and took part in art, history and mathematics activities.


Bu dosbarth Mrs Owen ar ymweliad a safle Maen Hir Ty Mawr gyda Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd heddiw i wneud gweithgareddau celf, hanes a mathemateg.25.1.13

Dwynwen

The kitchen staff celebrated Santes Dwynwen day today with a special batch of cakes!

Fe wnaeth staff y gegin dathlu diwrnod Santes Dwynwen wrth bobi teisennau arbennig!

23.1.13

Tocynnau - Daily Post - Tokens


Thank you to everyone who collected Wish Tokens from the Daily Post.  We raised £127 for the school through the scheme.  Work has begun on building a mini golf course for the children, and this money will help towards the cost of the work.

Diolch i bawb oedd wedi helpu casglu tocynnau 'Wish' o'r Daily Post.  Rydym wedi codi £127 i'r ysgol trwy'r fenter.  Mae gwaith wedi dechrau ar greu cwrs golff bychan i'r plant, a bydd yr arian yma yn helpu tuag at gost y gwaith.
Maen Hir - Standing Stone


Mrs Owen's class have begun a local history project about Holyhead's Tŷ Mawr standing stone.  Sadie from the Gwynedd Archaeological Trust will be working with the children...

Mae dosbarth Mrs Owen wedi cychwyn ar brosiect hanes lleol am faen hir Tŷ Mawr, Caergybi.  Bydd Sadie o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn gweithio efo'r plant...


21.1.13

Dydd Mawrth - Tuesday


Ysgol Kingsland will be open tomorrow.  Thanks to the volunteers who helped to clear snow this morning.

Bydd Ysgol Kingsland ar agor yfory.  Diolch i'r gwirfoddolwyr am glirio'r eira bore 'ma.


20.1.13

Cau Ysgol - School Closure

Due to the amount of snow and ice on the school site Ysgol Kingsland will be closed on Monday, 21st.  Volunteers are welcome to assist in clearing pathways during the day tomorrow so that we can reopen on Tuesday.

Oherwydd bod gymaint o eira a rhew ar safle'r ysgol bydd Ysgol Kingsland ar gau yfory, Dydd Llun, 21ain. Mae croeso i unrhyw wirfoddolwyr helpu i glirio eira o'r llwybrau yfory er mwyn i'r ysgol ail-agor Dydd Mawrth.


16.1.13

Mynediad Mis Medi - 2013 - September Admissions

Application forms for September 2013 admissions are now available from the school.  Applications are invited for our part-time Nursery Class for pupils who will be 3 years old on September 1st, and for our full time Reception Class for children who will be 4 years old on September 1st.  Forms can be returned to the school or directly to the Education Authority.  The Admissions Officer at Ynys Mon County Council is responsible for allocating school places.

Mae ffurflenni gais am fynediad i'r ysgol ym Mis Medi 2013 ar gael o'r ysgol nawr.  Gwahoddwn geisiadau i'r dosbarth Feithrin rhan amser ar gyfer plant bydd yn 3 oed ar Fedi'r 1af, ac i'r dosbarth Derbyn llawn amser i blant bydd yn 4 oed ar Fedi'r 1af.  Fe allwch ddychwelyd y ffurflenni i'r ysgol neu i'r Awdurdod Addysg.  Y Swyddog Mynediad yn y Cyngor Sir sydd yn gyfrifol am ddyrannu llefydd.

15.1.13

Goleuni - Light

Mrs Owen's class have been learning about light.

Mae dosbarth Mrs Owen wedi bod yn dysgu am oleuni.


      


Datblygiad Cudd - Mystery Development

Who can guess what the mystery development is on the school grounds?  The charity Groundwork are working hard to provide something new for the children...

Pwy sydd yn gallu dyfalu beth ydi'r datblygiad cudd ar dir yr ysgol?!  Mae'r elusen Groundwork yn gweithio'n galed i ddarparu rhywbeth newydd i'r plant...  
14.1.13

Cyllid - Finance

Thank you to Siân and Abi from Barclays Bank for providing a financial management workshop for Years 5 and 6 today.

Diolch i Siân ac Abi o Fanc Barclays am gynnal gweithdy ar reoli cyllid gyda Blwyddyn 5 a 6 heddiw.11.1.13

Gwastraff - Waste

Year 5 and 6 have been investigating to find out which materials are biodegradable.

Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn ymchwilio i weld pa ddefnyddiau sydd yn bioddiraddiadwy.


8.1.13

Diogelwch - Safety

Here's the winner of our Road Safety Competition along with the banner she designed.

Dyma enillydd ein cystadleuaeth Diogelwch Ar y Ffyrdd gyda'r baner buddugol.