20.12.13

Lluniau Nadolig 2013 - Christmas Pictures 2013We've created an album full of pictures from this year's Christmas activities in our Picasa Gallery, here.

Rydym wedi creu albwm yn llawn lluniau o weithgareddau Nadolig yn ein Oriel Picasa yma.  

18.12.13

Cinio Nadolig - Christmas Dinner

We had a delicious Christmas dinner today.  Thank you to the kitchen staff for the feast!

Cawsom cinio Nadolig blasus iawn heddiw.  Diolch i staff y gegin am y wledd! Kingsland's Got Talent

We enjoyed an afternoon of entertainment after our Christmas dinner.  Here's this year's winner of Kingsland's Got Talent.  Congratulations!

Cawsom brynhawn o adloniant ar ôl ein cinio Nadolig.  Dyma enillydd cystadleuaeth Kingsland's Got Talent 2013.  Llongyfarchiadau iddo!14.12.13

Sion Corn - Santa Claus

Santa Claus visited Ysgol Kingsland yesterday to see the younger children.

Daeth Sion Corn i Ysgol Kingsland ddoe i weld plant y Babanod.

13.12.13

Consiriwr - Magician

Howard Hughes visited the school this afternoon - a special Christmas treat for our younger children.  

Daeth Howard Hughes i ymweld a'r ysgol heddiw - sioe arbennig ar gyfer y babanod i ddathlu'r Nadolig.

Sgetsio Ail Ryfel Byd - Second World War Sketching

Here's an example of some Year 6 sketching work.

Dyma esiampl o waith sgetsio Blwyddyn 6.

10.12.13

Panto


We took the children to Venue Cymru, Llandudno, today to see the panto...

Aethom a'r plant i Venue Cymru, Llandudno heddiw i weld y panto...

Graffiti Artist

A graffiti artist visited the school today to decorate some of the walls in the hall. You can see more of his community work here.   

Daeth artist graffiti i'r ysgol heddiw i addurno rai o waliau'r neuadd.  Fe allwch weld mwy o'i waith cymunedol yma.  Disgo 'Dolig - Christmas Disco

Here are some of the children enjoying last night's Juniors disco...

Dyma rai o'r plant yn mwynhau disgo'r adran Iau neithiwr...
8.12.13

Cymorth Cyntaf - First Aid


Well done to all the children who have completed the first aid course in the Clwb Cadw'n Saff.  More pictures here.

Da iawn i'r holl blant sydd wedi cwblhau'r cwrs cymorth cyntaf yn y Clwb Cadw'n Saff.  Mwy o luniau yma.  


3.12.13

Gwaith Celf Andrew Vicari Artwork

Here is the art work of one of our Year 6 pupils - South Stack inspired by the work of Andrew Vicari.  

Dyma gwaith celf un o enethod Blwyddyn 6 - Ynys Lawd wedi ysbrydoli gan waith Andrew Vicari.

28.11.13

Beicio - Cycling

Well done to all the competitors in our Bling Your Bike competition!

Llongyfarchiadau i gystadleuwyr ein cystadleuaeth addurno beiciau!22.11.13

Castell y Ddraig - Dragon Castle

Today there was a performance of "The Mystery of Dragon Castle" in the school hall - a play with a scientific theme.  The cast then visited classes to undertake science workshops.

Heddiw cawsom berfformiad o "Dirgelwch Castell y Ddraig" yn neuadd yr ysgol - sioe gyda thema wyddonol.  Aeth yr actorion i'r dosbarthiadau wedyn i redeg gweithdai gwyddonol.  
21.11.13

Round Table

A big thank you to Holyhead Round Table for sending a cheque for £259 for a new iPad for the school.  

Diolch o galon i aelodau Round Table Caergybi am anfon siec o £259 ar gyfer iPad newydd i'r ysgol.


Ymchwiliad Dannedd - Teeth Investigation


Mr Pawson's class have been investigating the effects of various liquids on eggs - used as a substitute for teeth as they are high in calcium.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn ymchwilio i effaith hylifau gwahanol ar wyau - sydd yn uchel mewn calsiwm fel dannedd.


18.11.13

Celf - Iwan Bala - Art

These are the latest additions to our school gallery - three pastel drawing by Year 6 pupils inspired by the Welsh artist Iwan Bala.  

Dyma'r gwaith diweddaraf sydd wedi cael ei ychwanegu i oriel yr ysgol - tri llun sialc gan ein disgyblion blwyddyn 6 yn arddull Iwan Bala. 
17.11.13

Castell - Castle

Here are some of Miss Thomas' children making the class castle!  A variety of pictures from the class here.

Dyma rai o blant Miss Thomas yn creu castell i'r dosbarth!  Amrywiaeth o luniau o'r dosbarth yma.  
16.11.13

Gwlad Yr Ia - Land of Ice

The theme in Year 1 at the minute is 'Land of Ice' - we've added lots more pictures to the Year 1 album here.

'Gwlad Yr Ia' yw thema Blwyddyn 1 ar hyn o bryd - rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm yma.15.11.13

Coginio Meithrin - Nursery Cooking

The nursery children have been cooking too!  More pictures here.

Mae plant y feithrin wedi bod yn coginio hefyd!  Mwy o luniau yma.


Mwgwd Nwy - Gas Mask

Here are some of the children in Mrs Owen's class measuring and creating boxes for second world war gas masks.  

Dyma rhai o blant dosbarth Mrs Owen yn mesur a chreu bocs ar gyfer mwgwd nwy o'r ail ryfel byd.

Plant Mewn Angen - Children In Need

Here are some Year 1 pupils making Pudsey cakes on Children In Need day. 

Dyma rai o blant Blwyddyn 1 yn gwneud teisennau Pudsey ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.  Coginio - Cooking


Cooking in the Reception class.

Coginio yn y dosbarth Derbyn.

13.11.13

Ymwchwiliad Rhew - Ice Investigation

Here are some Year 1 pupils investigating the properties of ice.  More pictures in their album here.

Dyma rhai o blant blwyddyn 1 yn ymchwilio i rinweddau rhew.  Mwy o luniau yn yr albwm yma.  

12.11.13

Technoleg - Technology

Our Reception class children have been learning how to take pictures on the iPad.  

Mae plant y dosbarth derbyn wedi dysgu sut i dynnu lluniau ar yr iPad.
11.11.13

Rhoddion - Donations

Many well-wishers contacted the school following our recent break-in.  A special thank you to two of Anglesey's largest employers - Alpoco and Magnox, who made significant donations to the school.  Our insurance excess was far too high to be able to claim for the losses, however with the support of theses businesses we have been able to provide new IT resources for the affected class - to be kept under lock and key every night!

Mae nifer o gyfeillion wedi cysylltu gyda'r ysgol yn dilyn ein byrgleriaeth ddiweddar.  Diolch arbennig i ddau o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn, sef Alpoco a Magnox, sydd wedi cyflwyno rhoddion sylweddol i'r ysgol.  Nid oedd yn bosib hawlio arian trwy yswiriant yr ysgol, ond gyda chefnogaeth y busnesau hyn rydym wedi gallu darparu adnoddau TG newydd ar gyfer y dosbarth priodol
- byddant yn cael eu cadw o dan clo bob nos!
5.11.13

Dysgu Effeithiol - Effective Learning

Children become more effective learners when they are capable of analysing the quality of their own work and that of their peers.  Here is a group of Year 5 children discussing the positives and areas for development in pieces of each other's writing work.


Mae plant yn datblygu i fod yn ddysgwyr mwy effeithiol pan maent yn gallu dadansoddi ansawdd gwaith eu hunain neu eu cyfoedion.  Dyma grŵp o blant Blwyddyn 5 yn trafod y pwyntiau positif a'r meysydd i wella yn waith ysgrifennu eu gilydd.


Newyddlen - 37 - NewsletterGuto Ffowc - Guy Fawkes

Mr Pawson's class made a fantastic model of Guy Fawkes - watch him burn at the Round Table bonfire tonight!

Mi wnaeth dosbarth Mr Pawson model wych o Guto Ffowc - gwyliwch ef yn llosgi ar goelcerth y Round Table heno. 
24.10.13

Diolchgarwch - Thanksgiving

Here is a video of Miss Thomas' class' contribution to our thanksgiving service.

Dyma fideo o gyfraniad dosbarth Miss Thomas i'n gwasanaeth diolchgarwch.


22.10.13

Bwydlen Eidaleg - Italian Menu

We had an Italian themed dinner today.  Thank you to the kitchen staff for cooking such a tasty dinner and decorating the hall.  More pictures here.

Cawsom bwyd Eidaleg i ginio heddiw.  Diolch i staff y gegin am goginio bwyd mor blasus ac addurno'r neuadd.  Mwy o luniau yma.


21.10.13

Rhif - Number

Miss Thomas' class develop their number skills through many different hands-on activities.  See more pictures in their Picasa album.

Mae dosbarth Miss Thomas yn datblygu eu sgiliau rhif trwy nifer o weithgareddau ymarferol.  Mwy o luniau yn eu albwm Picasa.Dylunio - Design

Here are some year 5 pupils designing and making baskets.

Dyma rai o blant blwyddyn 5 yn dylunio a gwneud basgedi.