30.11.12

Gorsaf Dan - Fire Station

Here are the Nursery class visiting Holyhead Fire Station.  More pictures here.

Dyma'r dosbarth Meithrin yn ymweld a Gorsaf Dan Gaergybi.  Mwy o luniau yma.
Tesco

Two children visited our local Tesco store to mark 21 years of their vouchers for schools initiative.  Mr Albert Owen MP presented them with gifts for the school.

Aeth dau o'n plant i Tesco Caergybi i ddathlu 21 mlynedd o'r fenter casglu tocynnau ar gyfer ysgolion.  Cyflwynodd Mr Albert Owen AS anrheg i'r ysgol.
20.11.12

Datrys Problemau - Problem Solving

Mr Pawson's class taking part in problem solving challenges this morning...

Dosbarth Mr Pawson yn cymryd rhan mewn sialensau datrys problemau bore 'ma...Siop - Shop

Here are some of Mrs Williams' children in the class shop!

Dyma rai o blant Mrs Williams yn siop y dosbarth!
Dannedd - Teeth

Mrs Griffith's class have started the Designed to Smile scheme.

Mae Dosbarth Mrs Griffith wedi cychwyn y Cynllun Gwen.13.11.12

Urdd

It was nice to welcome Eryl, Anglesey's Development Officer, to take tonight's Urdd Club.  Here are the children enjoying games in the hall.

Roedd hi'n braf croesawu Eryl, Swyddog Datblygu Môn i gymryd Clwb yr Urdd heno.  Dyma'r plant yn mwynhau gemau yn y neuadd.12.11.12

Rhif - Number

Here are Mrs Hood's class working on their number skills today.

Dyma Dosbarth Mrs Hood yn ymarfer eu sgiliau rhif heddiw.


9.11.12

Round Table Caergybi A'r Cylch


Representatives from the local Round Table visited the school today and presented two cheques.  One to the boys who helped to make our entry for the Guy Fawkes competition, and one to buy a visualiser for Mrs Williams' class.  Thank you very much indeed!

Daeth cynrychiolwyr o Round Table Caergybi i'r ysgol heddiw i gyflwyno dau siec.  Un i'r bechgyn oedd wedi helpu creu ein model Guto Ffowc ar gyfer y gystadleuaeth ddiweddar, ac un ar gyfer prynu craffwr ar gyfer dadborthio Mrs Williams.  Diolch yn fawr iawn i chi!Afalau Siocled - Chocolate Apples

The Reception class have been talking about hot and cold, and things that melt.  What a great excuse to make chocolate apples!  Yum!

Mae'r dosbarth Derbyn wedi bod yn siarad am bethau oer a phoeth, a phethau sy'n meddalu.  Am esgus da i wneud afalau siocled!  Blasus!8.11.12

Addurno Beiciau - Decorating Bikes

Well done to all these children who entered a bike decorating competition.  The brief was to decorate their bike or scooter in a safe manner and to make it more visible to traffic.

Llongyfarchiadau i'r plant yma i gyd am gystadlu yn y gystadleuaeth beiciau.  Y briff oedd addurno eu beic mewn ffordd ddiogel er mwyn ei wneud yn fwy gweladwy i'r traffig.7.11.12

Meithrin - Nursery

Here are some of Miss Thomas' children working hard on their number skills.  We have added more pictures to the nursery album here.  

Dyma rai o blant Miss Thomas yn gweithio'n galed ar eu sgiliau rhif.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm y feithrin yma.Hindwiaeth - Hinduism

Mrs Hood, Mrs Owen and Mr Pawson's classes have been studying Hinduism.  Krishna from Avesha Presentations visited the school to take a day of workshops about the religion.  More images here.

Mae Dosbarthidadau Mrs Hood, Mrs Owen a Mr Pawson wedi bod yn astudio Hindwiaeth.  Daeth Krishna o Avesha Presentations i gynnal diwrnod o weithdai am y crefydd.  Mwy o luniau yma.Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

The Play Rangers scheme was a tremendous success earlier in the year, and they have left a legacy here at Ysgol Kingsland.  They have installed a shed full of reclaimed play resources which the older children have access to once a week at playtime in order to enjoy creative play.

Roedd y fenter Ceidwaid Chwarae yn llwyddiant mawr yn gynharach yn y flwyddyn yma yn Ysgol Kingsland.  Yn ddiweddar maent wedi gosod sied ar dir yr ysgol er mwyn i'r prosiect parhau - mae'r sied yn llawn adnoddau sydd yn cael eu hailddefnyddio fel offer chwarae.  Mae plant yr Adran Iau yn cael mynediad i'r sied unwaith yr wythnos ac yn mwynhau chwarae'n greadigol.