27.9.12

Gwyl Goedwig - Woodland Festival

Year 5 and 6 went to the Anglesey Woodland Festival yesterday.  More pictures here.

Aeth Blwyddyn 5 a 6 i Wyl Goedwig Ynys Mon ym Mhlas Newydd ddoe. Mwy o luniau yma.
25.9.12

@marysmeals


Today there was a special fun menu at dinner time featuring freshly made Welsh Beef Burgers.  The dinner contractors are sponsoring the Mary's Meals charity this year, and are donating a percentage of today's profits throughout the county.  Very tasty too!


Heddiw cawsom fwydlen arbennig yn ystod amser cinio yn cynnwys byrgr ffres o gig-eidion Cymreig.  Mae contractwyr y ffreutur yn noddi elusen Mary’s Meals eleni ac yn gyrru canran o’r elw trwy’r sir iddynt.  Blasus iawn hefyd!20.9.12

Pel Droed - Football

A close game today in the first fixture of the league season!  An exciting match ended 2-2.

Roedd gem gyntaf y tymor yn un agos iawn, gyda sgor cyfartal o 2-2 yn y diwedd.


19.9.12

Dosbarth Mrs Williams


We've added a new album to our Picasa page which will collect pictures from Mrs Williams' class throughout the year.

Rydym wedi ychwanegu albwm newydd i'r wefan Picasa sy'n casglu lluniau'r flwyddyn o ddosbarth Mrs Williams.  


7.9.12

Amser Chwarae - Playtime

After a rainy summer the first week of term has been nice and sunny.  Typical!  Great weather for playing out though.  We've created a new 'Playtime' photo album here and will add to it throughout the year.

Ar ol haf o dywydd gwael, mae wythnos gyntaf y tymor wedi bod yn heulog. Mae hi wedi bod yn dywydd gwych ar gyfer chwarae allan.  Rydym wedi creu albwm 'Amser Chwarae' newydd yma a byddwn yn ychwanegu ato trwy'r flwyddyn.
Capteiniaid - Captains

Here are Ysgol Kingsland's new captains for 2012-13.

Dyma capteiniaid newydd Ysgol Kingsland ar gyfer 2012-13.


6.9.12

Newyddlen - 30 - NewsletterDerbyn - Reception

Some pictures from our Reception Class.
Lluniau o'r Dosbarth Derbyn.


5.9.12

Gegin - Kitchen

Great news from the school kitchen!  During the holidays Mrs Evans was named Anglesey's Primary School Cook of The Year!  Also, our kitchen was inspected and received the highest Level 5 rating from the Food Standards Agency.

Newyddion gwych o gegin yr ysgol!  Yn ystod y gwyliau cafodd Mrs Evans ei henwi "Cogyddes Y Flwyddyn" mewn cystadleuaeth o ysgolion cynradd Sir Fon!  Hefyd, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi barnu fod y gegin yn cyrraedd y safon uchaf, sef Lefel 5.  


4.9.12

Meithrin - Nursery

Here are some of our new starters enjoying their first day in the Nursery!  Mwy o luniau yn yr albwm yma.

Dyma rai o blant y feithrin yn mwynhau eu diwrnod gyntaf yn Kingsland!  More pictures in the Nursery album here.Blwyddyn 7 - Year 7

Hello to Year 7 - we hope you had a good day in Bodedern and Ysgol Uwchradd Caergybi.  Look how the flowers outside the school have grown since you helped to prepare the land before the holidays!

Helo i Flwyddyn 7 - gobeithio cawsoch ddiwrnod da ym Modedern ac Ysgol Uwchradd Caergybi.  Sbiwch sut mae'r blodau wedi tyfu tu allan i'r ysgol ers i chi helpu paratoi'r tir cyn y gwyliau!