19.7.12

Hwyl Fawr - Farewell

Goodbye and good luck to our Year 6 leavers.  We're sure the Class of 2012 will all do their very best in their new schools in September. Hwyl fawr!


Hwyl fawr a phob lwc i'r plant sy'n gadael Blwyddyn 6 heddiw.  Mae Criw 2012 yn siwr o drio eu gorau glas yn eu hysgolion newydd ym Mis Medi. Hwyl fawr!16.7.12

Codi Arian - Fundraising

Mrs Owen's Class Council arranged for the Juniors to support @samaritanspurse this term through the Turn On The Tap campaign. We collected £351 - thank you to you all.

Diolch i Gyngor Dosbarth Mrs Owen am drefnu i gefnogi elusen y Samirtan's Purse gyda'i ymgyrch 'Turn On The Tap'.  Casglwyd £351 - diolch i chi i gyd.

12.7.12

Cinio Ysgol - School Dinner

The nursery children enjoyed a school dinner tasting session today.  Thank you to the kitchen staff for organising it.  We will have lots more hungry mouths to feed in September!


Dyma un o blant y feithrin yn mwynhau's sesiwn blasu cinio ysgol heddiw.  Diolch i staff y gegin am wneud y trefniadau.  Bydd gennym fwy o gegau i fwydo ym mis Medi!6.7.12

Tyfu - Growing

The theme at the minute in Mrs Griffith's class is 'growing'.  Can you spot the difference between these pictures?  The children have been growing grass seeds in the past week.


'Tyfu' ydi'r thema ar hyn o bryd yn nosbarth Mrs Griffith.  Fedrwch chi weld y gwahaniaeth rhwng y ddau lun?  Mae'r plant wedi bod yn tyfu hadau gwair.
Wimbledon

There was a special Wimbledon menu to celebrate the tennis tournament in the school kitchen today.  Here's two  of our children dressed in tennis gear!  


Roedd gennym fwydlen arbennig heddiw i ddathlu twrnament tennis Wimbledon yn gegin yr ysgol heddiw.  Dyma rai o'n plant yn eu gwisg ffansi!  Garddio - Gardening

We've added more pictures to the Gardening album on Picasa.


Rydym wedi ychwanegu rhagor o luniau i'r albwm Garddio ar Picasa.4.7.12

Ceufadu - Kayaking

Mr Pawson's class went kayaking in Trearddur Bay yesterday.


Aeth Dosbarth Mr Pawson i geufadu ym Mae Trearddur ddoe.


Seremoni Wobrwyo - Awards Ceremony

Some of Mr Pawson's class went to the 'Ready, Steady, Grow' awards ceremony today.  Well done to all of your for your hard work in the school gardens this year.


Aeth rhai o blant Mr Pawson i'r Seremoni Wobrwyo 'Ready, Steady, Grow' heddiw.  Da iawn i chi i gyd am eich gwaith caled trwy'r flwyddyn yn yr erddi.

Newyddlen - NewsletterSticeri - Stickers

The dinner staff hide stickers under the plates at lunchtimes from time to time.  One lucky boy won a trowel and a pack of seeds today!


Mae staff y gegin yn cuddio sticeri o dan blatiau'r plant o dro i dro.  Enillodd un bachgen lwcus rhaw fach a phecyn o hadau heddiw!Mr Gum

Mrs Owen's class have received a certificate from author Andy Stanton for sending their work to the Mr Gum website!


Mae dosbarth Mrs Owen wedi derbyn tystysgrif gan yr awdur Andy Stanton am yrru eu gwaith i wefan Mr Gum!


2.7.12

Mary's Meals

The @neverseconds blog has raised over £100,000 for the Mary's Meals charity, but VEG is on holiday now so the blog is going on a world tour.  Ysgol Kingsland has the honour of being the first stop!  VEG's dad has asked Mr Roberts if we will take care of the blog for a week and we're only too happy to help.  Here is our blogger, "BLOD", from Year 4.  You can read her blog throughout the week by clicking here. You can help VEG to raise even more money for Mary's Meals by donating here.
Mae'r blog 'neverseconds' wedi codi dros £100,000 ar gyfer elusen Mary's Meals erbyn hyn, ond mae VEG ar ei gwyliau felly mae'r blog yn mynd ar daith o amgylch y byd.  Mae gan Ysgol Kingsland yr anrhydedd o fod yr ysgol gyntaf i helpu!  Mae dad VEG wedi gofyn i Mr Roberts os wnawn ni edrych ar ol y blog am wythnos.  Dyma awdures y blog ar gyfer yr wythnos, sef "BLOD" o Flwyddyn 4.  Darllenwch ei chyfraniadau trwy'r wythnos wrth glicio yma.  Helpwch VEG i godi mwy o arian i Mary's Meals wrth glicio yma.