27.6.12

Trefignath

Mrs Owen's class travelled back in time to perform at Trefignath Burial Chamber recently.  More pictures here.


Dyma Dosbarth Mrs Owen yn perfformio yn Siambr Gladdu Trefignath yn ddiweddar.  Mwy o luniau yma.


Celtiaid - Celts


The Junior Department visited the Celtic hut at Llynnon Mill this week. More pictures here.


Aeth yr Adran Iau i weld y cwt Celtaidd ym Melin Llynnon wythnos yma.  Mwy o luniau yma.


25.6.12

Cynefinoedd - Habitats

Mrs Hood's class are studying habitats.  One of the boys came to school with a tank of snails!


Mae Dosbarth Mrs Hood yn astudio cynefinoedd.  Daeth un o'r bechgyn i'r ysgol efo tanc o falwod!
21.6.12

Syrffio - Surfing

Mr Pawson's class went to Rhosneigr yesterday to surf.  More pictures here.
Aeth Dosbarth Mr Pawson i Rosneigr ddoe i syrffio.  Mwy o luniau yma.


15.6.12

Cwmni Theatr - Theatre Company


West Midlands Children's Theatre visited the school today to perform The King of Copenhagen.


Daeth West Midlands Children's Theatre i'r ysgol heddiw i berfformio 'The King of Copenhagen'.
Taith Natur - Nature Trail

Mrs Hood's class went on a nature walk at Wylfa yesterday.


Aeth Dosbarth Mrs Hood ar daith natur yn Wylfa ddoe.1.6.12

Jiwbili - Jubilee

We enjoyed a #Jubilee Dinner today, and had some special visitors!  Thank you to the kitchen staff! More images here.


Fe wnaethom fwynhau Cinio Jiwbili arbennig heddiw, a cawsom ymwelwyr arbennig!  Diolch i staff y gegin!  Mwy o luniau yma.

Bug Club


Some of the @Bug_Club reading books have got ideas for things to try out at home on the inside covers.  This boy conducted an experiment on an egg!  Here is his soft (and smelly!) egg which had been left in vinegar for a week.

Mae gan rai o'r llyfrau darllen Bug Club syniadau ar gyfer pethau i wneud adref tu fewn i'r cloriau.  Mae'r bachgen yma wedi cynnal arbrawf ar wy!  Dyma fo gyda'i wy meddal (a drewllyd!) - mi roedd wedi ei adael mewn finegr am wythnos!