29.5.12

Bike It

Gwen visited the school today to teach children bicycle skills as part of the Bike It scheme.


Daeth Gwen i'r ysgol heddiw i ddysgu sgiliau seiclo i'r plant fel rhan or cynllun Bike It.

24.5.12

Royal Charter

Here's some artwork by Years 1 and 2 inspired by their current theme "The Royal Charter".


Dyma esiamplau o waith celf Blynyddoedd 1 a 2 sydd wedi bod yn astudio hanes y "Royal Charter".

23.5.12

Meithrin - Nursery

Here are the Nursery children taking part in various sorting activities with a focus on number and language.


Dyma plant y Feithrin yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau dosbarthu gyda ffocws ar iaith a rhif.

22.5.12

Criced / Cricket

The girls' and boys' cricket teams have been competing in the past few days.  Special congratulations to the girls for bringing the shield home!


Mae timau criced y bechgyn a'r genethod wedi cystadlu yn y dyddiau diwethaf.  Llongyfarchiadau arbennig i'r genod am ddod adref efo'r tarian!
20.5.12

Glan Llyn


A Glan Llyn 2012 photo album has been uploaded to our Picasa Gallery!

Mae albwm Glan Llyn 2012 wedi cael ei uwchlwytho i'n Oriel Picasa!18.5.12

Glan Llyn

Looking for the latest pictures from Glan Llyn?  Follow our progress through the weekend on our Twitter feed from Friday 18th. You don't have to be a member..


Edrych am y lluniau mwyaf diweddar o Lan Llyn?  Dilynwch ein cynnydd trwy'r penwythnos ar ein tudalen Twitter o Nos Wener 18fed.  Does ddim rhaid i chi fod yn aelod...

15.5.12

Bad Achub - Lifeboat


Miss Jones' class are stuyding the seaside.  Today they visited the lifeboat station!


Mae dosbarth Miss Jones yn astudio glan y mor.  Heddiw aethant i orsaf bad achub Caergybi!Clwb yr Urdd

Look what we can do with a roll of sellotape and newspaper!
Hwyl efo sellotape a papur newydd!


4.5.12

Pel Droed - Football

Unlucky boys, the final score today was 0-5 to Ysgol Parc...


Anlwcus hogia, 0-5 i Ysgol Parc oedd y sgor heddiw...3.5.12

Traws Gwlad - Cross Country

Congratulations to the members of our cross-country team for a great showing in today's races at Millbank.  Good luck in the county finals!


Llongyfarchiadau i aelodau'r tim traws-gwlad am eu llwydiant yn y rasus heddiw yn Millbank.  Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth sirol!1.5.12

Meithrin - NurseryWe've added an album of pictures from the Nursery class here.

Rydym wedi ychwanegu albwm o luniau o'r Feithrin yma.