30.4.12

Gwasanaeth Tan - Fire ServiceGwawr from the Fire Service visited some of the children today...


Daeth Gwawr o'r Gwasanaeth Tan i weld rhai o'r plant heddiw...28.4.12

Radio Cymru


Here's a sound clip of Mr Pawson talking about the school garden on Radio Cymru yesterday!

Dyma glip sain o Mr Pawson yn siarad am ardd yr ysgol ar Radio Cymru ddoe!


Dawns - Dance


Year 4 have had a series of dance lessons with Miss Gannon recently.  We've added a video of the final performance to our Youtube channel.

Mae Blwyddyn 4 wedi cael cyfres o wersi dawns efo Miss Gannon yn ddiweddar.  Rydym wedi ychwanegu fideo o'r perfformiad terfynol i'n Sianel Youtube.


25.4.12

Celf - Art

Work by Years 1 and 2.
Gwaith Blynyddoedd 1 a 2.24.4.12

Bike It

Members of Ysgol Kingsland's Bike It crew helped the Bike Doctor to conduct a health check on children's bicycles today...


Dyma aelod o griw Bike It Ysgol Kingsland yn helpu'r Doctor Beiciau i drwsio a chynnal beiciau'r plant...Wylfa

@magnoxsites Mrs Hood's class visited Wylfa yesterday to take part in an electricity workshop.


Aeth Dosbarth Mrs Hood i Wylfa ddoe i gymryd rhan mewn gweithdy trydan.
21.4.12

Garddio - Gardening
We've added more pictures to the Gardening album in our Picasa Gallery...
Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Garddio yn ein Oriel Picasa...


20.4.12

Sbwriel - Litter

Mrs Owen's class took part in a litter pick in the local community today along with the Plas Cybi Partnership and Keep Wales Tidy.


Dyma plant dosbarth Mrs Owen yn codi sbwriel yn yr ardal leol gyda cefnogarth Partneriaeth Plas Cybi a Cadwch Gymru'n Daclus.19.4.12

Celtiaid - Celts

Local historian Mrs Eflyn Owen-Jones visited the Juniors today to tell them about the Celtic artefacts found in Llyn Cerrig Bach, near Valley.

Daeth y hanesydd lleol Mrs Eflyn Owen-Jones i ymweld a'r Adran Iau heddiw efo cyflwyniad am yr arteffactau  Celtaidd o Lyn Cerrig Bach ger Y Fali.
18.4.12

Gwel Enlli

Mrs Hood's class visited Gwel Enlli farm today.  More pictures here.


Aeth dosbarth Mrs Hood i fferm Gwel Enlli heddiw.  Mwy o luniau yma.
16.4.12

Bee Bot

All our infant children love the school Bee Bots.  Now you can have your very own Bee Bot at home by downloading the Bee Bot App from the iTunes store onto an iPhone...


Mae plant y babanod i gyd yn hoffi Bee Bots yr ysgol.  Rwan mae'n bosib i groesawu Bee Bot i'ch cartref wrth lawrlwytho yr App Bee Bot o'r siop iTunes i'ch iPhone...


Newyddlen 28 Newsletter
1.4.12

Bangladesh

We celebrated the end of term with a Bangladeshi party!  Thank you very much indeed to Mr and Mrs Ahmed for putting on a wonderful feast of traditional Bengali food.  More pictures here.


Fe wnaethom ddathlu diwedd y tymor efo diwrnod Bangladeshi!  Diolch o galon i Mr a Mrs Ahmed am baratoi gwledd o fwyd traddodiadol.  Mwy o luniau yma.