28.3.12

Ynys Seiriol - Puffin Island

Mr Pawson's class went wildlife spotting on the Menai Straits as part of the Classe De Mer Project last week.  More pictures here....Aeth Dosbarth Mr Pawson i chwilio am fywyd gwyllt ar yr Afon Fenai fel rhan o brosiect Ysgol Y Mor wythnos diwethaf.  Mwy o luniau yma...

27.3.12

Gwanwyn - Spring

It was a lovely day in Kingsland today, and lovely to see so many things going on outside!  More photos here.


Roedd hi'n diwrnod braf iawn yn Kingsland heddiw, a braf i weld gymaint o bethau yn mynd ymlaen tu allan!  Mwy o luniau yma.

21.3.12

Elusen - Charity


Years 3 and 4 are taking part in the Samaritan's Purse "Turn on the tap" campaign.  Its aim is to try to end water poverty in developing countries.  They are filling empty water bottles with spare change!  We wonder how much money they will have raised by 1st June, 2012!

Mae Blynyddoedd 3 a 4 yn codi arian drwy ymgyrch Samaritan's Purse "Turn on the tap".  Y bwriad ydi ceisio dod a tlodi dwr i ben yn y gwledydd sy'n datblygu.  Maent yn llenwi poteli dwr gwag efo arian man!  Faint fydd wedi ei godi erbyn Mehefin 1af, 2012?

20.3.12

Bardd - Poet

Poet Paul Cookson visited school this morning with a wonderful performance of fun poetry.  


Daeth y bardd Paul Cookson i'r ysgol heddiw gyda perfformiad gwych o farddoniaeth hwyliog.
19.3.12

Esgidiau - Shoes

In partnership with Brantano we are collecting old shoes to help Tommy's Baby Charity.  See the letter for more information. 


Mewn partneriaeth efo Brantano rydym yn casglu hen esgidiau i helpu elusen babanod Tommy's.  Gwelwch y llythyr am fwy o wybodaeth.


16.3.12

Porth Dafarch

Thank you to Grant, Steve, John and Rat of Anglesey Adventures for two fun packed days of activities at Porth Dafarch!  More pictures here.


Diolch i Grant, Steve, John a Rat o Anglesey Adventures am ddau diwrnod llawn hwyl ym Mhorth Dafarch!  Mwy o luniau yma.

Newyddlen - 27 - Newsletter

14.3.12

Gala Nofio - Swimming Gala

Well done to the swimming gala squad for competing yesterday - special congratulations to this boy for winning a silver medal!


Llongyfarchiadau i'r plentyn yma am gael medal arian yn y gala nofio ddoe - a diolch i weddill y giang am gystadlu!

12.3.12

Ty Peryglon - Dangerpoint House


Here are pictures of our Year 6 children on their recent visit to the Dangerpoint House...


Dyma luniau o'r plant Blwyddyn 6 ar eu ymweliad diweddar i'r Ty Peryglon...


9.3.12

Pel Droed - Football


Well done boys - the first victory of the season in a very close game at Rhoscolyn.  We were invited in to the school to see something very special - the Triple Crown that Wales' rugby team won recently.  Thank you!

Da iawn hogia - buddugoliaeth gyntaf y flwyddyn mewn gem agos iawn yn Rhoscolyn.  Cawsom wahoddiad i neuadd yr ysgol i weld y Goron Driphlyg a gafodd ei hennill gan dîm rygbi Cymru yn ddiweddar.  Diolch yn fawr!8.3.12

Taith Natur - Nature Walk

Year 4 took a walk to Trefignath Burial Chamber as preparation for their forthcoming project...


Aeth Blwyddyn 4 am dro i Siambr Gladdu Trefignath fel man cychwyn ar gyfer eu prosiect nesaf...
1.3.12

Dewi Sant - St David

We had a service and a special meal to celebrate St David's Day.


Cawsom wasanaeth a phryd o fwyd arbennig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant.

Cyffuriau - Drugs

PC Brian Jones visited the school today to take workshops about medicines and drugs.


Daeth PC Brian Jones i'r ysgol heddiw i gymryd gweithdai am gyffuriau a moddion.Pel Droed - Football

Unlucky lads -it was a tough game against Ysgol Llanfawr today!


Anlwcus hogia - roedd hi'n gem galed yn erbyn Ysgol Llanfawr heddiw!