30.1.12

Ensemble Kingsland

Ysgol Kingsland violinists tackle a Welsh folk tune with Mrs Bone from the William Mathias Centre...


Criw o enethod Ysgol Kingsland yn chwarae alaw werin Cymreig ar y ffidl efo Mrs Bone o Ganolfan William Mathias...26.1.12

Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

The Play Rangers have landed in Kingsland!  Here are some pictures from their first lunchtime session.  We will be adding more pictures to the Picasa Album as the scheme progresses.  The Play Rangers will be holding a Launch Day at Ysgol Kingsland in order to promote the scheme.  The launch day starts at 12pm on Saturday 28th January.


Mae'r Ceidwaid Chwarae wedi landio yn Kingsland!  Dyma lluniau o'r sesiwyn gyntaf amser cinio.  Byddwn yn ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Picasa wrth i'r cynllun mynd yn ei flaen.  Bydd y Ceidwaid Chwarae yn cynnal Ddiwrnod Lawnsiad yn Ysgol Kingsland er mwyn hyrwyddo y cynllun.  Mae'r lawnsiad yn cychwyn am 12pm ar Ddydd Sadwrn y 28ain o Ionawr.

Clician

Many of you like reading the magazine "Bore Da".  How about reading the online magazine #Clician?  Click here!


Mae llawer ohonoch yn hoffi'r cylchgrawn "Bore Da".  Beth am ddarllen y cylchgrawn #Clician arlein?  Cliciwch yma!


25.1.12

Santes Dwynwen

We had a special menu to celebrate Santes Dwynwen day today!


Roedd gennym bwydlen arbennig i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen heddiw!
24.1.12

Nyth Glesni - Glesni's Nest

These children have built a new nest for Glesni the Robin - one of the characters in the book 'Y Goeden Bisgedi Siocled'.  Good job!


Mae'r plant yma wedi adeiladu nyth newydd i Glesni y Robin Goch - un o gymeriadau'r llyfr 'Y Goeden Bisgedi Siocled'.  Da iawn chi!
19.1.12

Morglawdd - Breakwater

Mr Pawson's class visited Holyhead Breakwater Country Park today to learn about conservation and recycling.


Aeth dosbarth Mr Pawson i Barc Gwledig Morglawdd Caergybi heddiw i ddysgu am gadwraeth ac ailgylchu.17.1.12

Clwb yr Urdd - Urdd Club

Remember about the Urdd club - every Tuesday night for members!


Cofiwch am glwb yr Urdd - bob Nos Fawrth i aelodau!


13.1.12

Meithrin - Nursery

Some of the Nursery children...

Rhai o blant y Feithrin...
Anglesey Allsports

Pictures of some of the children enjoying tonight's Anglesey Allsports session...


Lluniau o rai o'r plant yn mwynhau sesiwn Anglesey Allsports heno...


12.1.12

Ceir - Cars

The Juniors have been measuring the speed of cars outside the school recently...


Mae'r Adran Iau wedi bod yn mesur cyflymder ceir tu allan i'r ysgol yn ddiweddar...

6.1.12

Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase

A glimpse into one of our Foundation Phase classes...

Cipolwg i fewn i un o ddosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen...

Bwyta'n Iach - Healthy Eating

Mrs Owen's class are studying healthy eating.  Play a healthy eating game here.  Write a comment below to tell us your score!


Mae Dosbarth Mrs Owen yn astudio bwyta'n iach.  Chwaraewch gem bwyta'n iach yma. Ysgrifennwch sylw isod i rannu eich sgor!