20.12.12

Sioe Nadolig - Christmas Show

The last of our Christmas performances went down a treat tonight.  Click here to see a selection of photographs, with more to follow in the new year.

Roedd perfformiad olaf ein Sioe Nadolig yn llwyddiant mawr heno.  Cliciwch yma i weld detholiad o luniau, gyda mwy i ddilyn yn y flwyddyn newydd.
11.12.12

Derbyn - Reception

We've added more pictures to the Reception Class album, here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Dosbarth Derbyn yma.
10.12.12

Disgo Dafydd John

We held a Christmas Disco for the Junior Department tonight.

Cawsom Ddisgo Nadolig i'r Adran Iau heno.Coginio - Cooking

Here are some of Mrs Williams' class making Christmas biscuits.

Dyma rhai o blant Mrs Williams yn gwneud bisgedi Nadoligaidd.  Operation Christmas Child

We received a thank you certificate from the organisers of Operation Christmas Child.

Cawsom dystysgrif gan drefnwyr Operation Christmas Child i ddiolch am ein cefnogaeth.


7.12.12

Cinio 'Dolig - Christmas DinnerDiogelwch - Safety

The nursery children learning about road safety today.

Plant y feithrin yn dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd heddiw.


Kingsland's Got Talent


Here are this year's winners of our annual competition!  Well done!

Dyma enillwyr ein cystadleuaeth flynyddol!  Da iawn chi!


Carolau Hyfrydle Carols


Carol singing at Hyfrydle Chapel last night.

Canu carolau yng Nghapel Hyfrydle neithiwr.


6.12.12

Papur - Paper

Here are some Year 4 children recycling paper.  After it has dried they will be able to write on it!


Dyma blant Blwyddyn 4 yn ailgylchu papur newydd.  Ar ôl iddo sychu byddant yn gallu ysgrifennu arno!

30.11.12

Gorsaf Dan - Fire Station

Here are the Nursery class visiting Holyhead Fire Station.  More pictures here.

Dyma'r dosbarth Meithrin yn ymweld a Gorsaf Dan Gaergybi.  Mwy o luniau yma.
Tesco

Two children visited our local Tesco store to mark 21 years of their vouchers for schools initiative.  Mr Albert Owen MP presented them with gifts for the school.

Aeth dau o'n plant i Tesco Caergybi i ddathlu 21 mlynedd o'r fenter casglu tocynnau ar gyfer ysgolion.  Cyflwynodd Mr Albert Owen AS anrheg i'r ysgol.
20.11.12

Datrys Problemau - Problem Solving

Mr Pawson's class taking part in problem solving challenges this morning...

Dosbarth Mr Pawson yn cymryd rhan mewn sialensau datrys problemau bore 'ma...Siop - Shop

Here are some of Mrs Williams' children in the class shop!

Dyma rai o blant Mrs Williams yn siop y dosbarth!
Dannedd - Teeth

Mrs Griffith's class have started the Designed to Smile scheme.

Mae Dosbarth Mrs Griffith wedi cychwyn y Cynllun Gwen.13.11.12

Urdd

It was nice to welcome Eryl, Anglesey's Development Officer, to take tonight's Urdd Club.  Here are the children enjoying games in the hall.

Roedd hi'n braf croesawu Eryl, Swyddog Datblygu Môn i gymryd Clwb yr Urdd heno.  Dyma'r plant yn mwynhau gemau yn y neuadd.12.11.12

Rhif - Number

Here are Mrs Hood's class working on their number skills today.

Dyma Dosbarth Mrs Hood yn ymarfer eu sgiliau rhif heddiw.


9.11.12

Round Table Caergybi A'r Cylch


Representatives from the local Round Table visited the school today and presented two cheques.  One to the boys who helped to make our entry for the Guy Fawkes competition, and one to buy a visualiser for Mrs Williams' class.  Thank you very much indeed!

Daeth cynrychiolwyr o Round Table Caergybi i'r ysgol heddiw i gyflwyno dau siec.  Un i'r bechgyn oedd wedi helpu creu ein model Guto Ffowc ar gyfer y gystadleuaeth ddiweddar, ac un ar gyfer prynu craffwr ar gyfer dadborthio Mrs Williams.  Diolch yn fawr iawn i chi!Afalau Siocled - Chocolate Apples

The Reception class have been talking about hot and cold, and things that melt.  What a great excuse to make chocolate apples!  Yum!

Mae'r dosbarth Derbyn wedi bod yn siarad am bethau oer a phoeth, a phethau sy'n meddalu.  Am esgus da i wneud afalau siocled!  Blasus!8.11.12

Addurno Beiciau - Decorating Bikes

Well done to all these children who entered a bike decorating competition.  The brief was to decorate their bike or scooter in a safe manner and to make it more visible to traffic.

Llongyfarchiadau i'r plant yma i gyd am gystadlu yn y gystadleuaeth beiciau.  Y briff oedd addurno eu beic mewn ffordd ddiogel er mwyn ei wneud yn fwy gweladwy i'r traffig.