26.11.11

Gorymdaith - Parade

Holyhead families met at Ysgol Kingsland tonight to follow Father Christmas to the town centre to see the town Christmas lights being switched on.


Fe wnaeth teuluoedd Caergybi gyfarfod yn Ysgol Kingsland heno i ddilyn Sion Corn ar ei daith i ganol y dref i weld y goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen.

Zimbabwe

The school council has decided to donate some resources to Mr Casey Jones MBE, who will be visiting orphanages in Zimbabwe next month.  We look forward to hearing how he gets on.


Mae'r Cyngor Ysgol wedi penderfynnu rhoi adnoddau i Mr Casey Jones MBE, i gymryd ar ei daith i weld amddifatai yn Zimbabwe mis nesaf. Edrychwn ymlaen at glywed ei hanes.

Addurno - Decorating

Thank you to the parents and friends of the school who decorated the school hall yesterday...


Diolch i'r rhieni a ffrindiau'r ysgol am addurno'r neuadd ddoe...21.11.11

Diogelwch ar y Ffyrdd - Road Safety

It is National Road Safety Week.  Click here to play a road safety game.


Mae hi'n Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd.  Cliciwch yma i chwarae gem.18.11.11

Plant Mewn Angen - Children In Need

Thank you for supporting Children In Need - £135!  Here are some of the children in their fancy dress!


Diolch am gefnogi Plant Mewn Angen - £135!  Dyma ddau o'r plant yn eu gwisg ffansi!
17.11.11

Sw Mor - Sea Zoo

Some pictures from the second Classe De Mer day of the year at Anglesey Sea Zoo.


Detholiad o luniau o ail ddiwrnod Ysgol Y Mor ym Mrynsiencyn.14.11.11

Sesiwn Blasu - Tasting Session

Thank you to the kitchen staff for organising tonight's school dinner tasting event.  Those who were present know that it is possible to use a bicycle to make a fruit smoothie.  Watch the video for proof!


Diolch i staff y gegin am drefnu sesiwn blasu yn yr ysgol heno.  Os oeddych yn bresennol mi fyddwch yn gwybod ei fod yn bosib i ddefnydio beic i wneud smwthi ffrwythau.  Gwyliwch y fideo i weld tystiolaeth!


Ffair Lyfrau - Book Fair


10.11.11

Pel Droed - Football

Here's a picture of the school football team ready for their first game of the season.


Dyma lun o dim pel-droed yr ysgol yn barod ar gyfer gem gyntaf y tymor.

9.11.11

Twitter

As it seems to be growing in popularity Ysgol Kingsland is back on Twitter.  It's another way for parents and friends of the school to keep up to date with what our children are up to!


Mae'n ymddangos fod y wefan Twitter yn dal i dyfu felly rydym wedi atgyfodi cyfrif Ysgol Kingsland.  Mae'n ffordd arall i rieni a ffrindiau'r ysgol derbyn newyddion am weithgareddau plant Kingsland!


7.11.11

Tesco

Dyma rhai aelodau o'r Cyngor Ysgol yn helpu lansio siop newydd Tesco Extra Caergybi.  Diolch i Tesco am gyfrannu £250 i gronfa'r ysgol - edrychwn ymlaen i gydweithio ymhellach a croeso i'ch cartref newydd!


Here are some members of the School Council helping to launch the new Tesco Extra Holyhead store.  Thank you to Tesco for contributing £250 to the School Fund - we look forward to working in tandem with you further and welcome to your new home!

4.11.11

Cerdd Digidol - Digital Music

Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi gorffen eu prosiect cerdd digidol.  Ewch i sianel Youtube yr ysgol i glywed eu cyfansoddiadau.  Dyma un esiampl, efo'r teitl 'Secret Agent'...


Year 5 and 6 have finished their digital music project.  Visit our Youtube channel to hear their compositions.  Here's one example, entitled 'Secret Agent'...http://www.youtube.com/user/ysgolkingsland