30.9.11

Blwyddyn 7 - Year 7

Daeth rhai o enethod Blwyddyn 7 yn ol i'r ysgol ar ddechrau'r wythnos.  Dyma nhw yn ateb rhai o gwestiynau'r dosbarth am Ysgol Uwchradd Caergybi...


Some of the Year 7 girls returned to Kingsland at the start of the week.  Here they are answering some questions about Ysgol Uwchradd Caergybi...
27.9.11

Ephphatha

Daeth yr Ephphatha Trust i'r ysgol efo Mici'r Mwnci gyda neges am faddeuant.  


The Ephphatha Trust came to the school along with Mickey the Monkey bringing a message about forgiveness.  


14.9.11

Naid Awyr - Skydive

Mae Mr Gareth Hughes wedi cwblhau ei Naid Awyr ac wedi codi swm mawr o arian i'r ysgol wrth wneud - diolch o galon i Mr Hughes ac i bawb sydd wedi cefnogi.  Gallwch wneud cyfraniad trwy Paypal wrth glicio ar y botwm ar ochr dde'r sgrin.  Cofiwch wylio'r fideo - dewr iawn Mr Hughes!


Mr Gareth Hughes has completed his Skydive and has raised a large amount of money for the school in the process - massive thanks to Mr Hughes and all who supported.  It's not too late to donate - click on the button on the menu on the right to donate by Paypal.  Don't forget to take a look at the video - very brave, Mr Hughes!

Bug Club

Rydym wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn yn barod am ein cyfres darllen newydd.  Mae'r plant (a'r rhieni!) i weld yn mwyhau'r llyfrau 'Bug Club' yn arw!

We're already getting some very positive feedback about our new reading scheme.  The children (and parents!) seem to be thoroughly enjoying the new 'Bug Club' books.13.9.11

Kindle

Rydym yn falch iawn i rannu efo chi ein defnydd blaengar o ddarllenwyr e-lyfrau yn y maes addysg. Mae plant Blwyddyn 5 a 6 wedi dechrau defnyddio'r Kindles newydd yn ddyddiol.  Gobeithiwn bydd y teclyn yn helpu codi safonnau darllen ac yn annog ein plant hyn i fwynhau nofelau.


We're proud to share with you our groundbreaking use of Amazon Kindle e-book readers in the primary classroom.  The children in Year 5 and 6 have started using the new Kindles on a daily basis.  We hope that the device will help to raise standards in reading and encourage our older children to enjoy reading novels.  


Amser Chwarae - Playtime


7.9.11

Gliniadur - Laptop


Diolch am eich gwaith da unwaith eto eleni yn casglu tocynnau Tesco.  Rydym wedi derbyn gliniadur newydd wythnos yma!

Thank you for your great efforts in collecting Tesco vouchers again this year.  We’ve received a new laptop this week!Yr Ardd Ysgol - 2011 - The School Garden

Cawsom newyddion da yn ystod y gwyliau!  Mae gardd yr ysgol wedi ennill y drydedd wobr yn nghystadleuaeth “Ardd Ysgol 2011” y Gymdeithas Amaethyddol Frehninol Cymru.  Roeddwn yn falch iawn i dderbyn gwerth £50 o hadau o gwmni Sutton Seeds.  Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi gweithio mor galed ar y gerddi!

We had some good news during the holidays!  The school garden won the third prize in the "School Garden 2011" competition run by the Royal Welsh Agricultural Society.  We were delighted to receive £50 worth of seeds from Sutton Seeds.  Congratulations to everyone who has worked so hard in the gardens!