18.7.11

Hwyl Fawr! - Farewell!

Roedd rhai o famau Blwyddyn 6 wedi trefnu i'r plant dathlu diwedd eu gyrfaoedd ysgol gynradd yn yr Hwylfan.  Gobeithio cawsoch chi hwyl, a gobeithio eich bod wedi mwynhau'r wythnos yn YUC.  Pob lwc i chi ym Mis Medi!


Some of the Year 6 mums organised a celebration for the children at the Fun Centre in Caernarfon.  We hope you had fun and enjoyed the week in YUC.  Best wishes for September!16.7.11

School's Out - Allan Am Yr Haf

Dyma'r plant yn mwynhau'r fwydlen arbennig "Allan Am Yr Haf" ar y diwrnod olaf cyn y gwyliau.  Bwyd blasus iawn, a gwisgoedd hafaidd hefyd!  Piti am y glaw...


Here are the children enjoying our special "School's Out" celebration menu on the last day before the summer holidays.  Very tasty food, and super beach costumes!  Shame about the rain...14.7.11

Mabolgampau - Sports

Roedd plant Hibernia yn dathlu unwaith eto ar ol fod yn fuddugol yn y mabolgampau, yn ogystal a fod yn llong fuddugol y flwyddyn academaidd.  Da iawn chi, a da iawn i bawb am gefnogi a chyfrannu i'r diwrnod.  Mae'n ymddangos fod gennym ffotograffydd ifanc talentog yn ymuno a'r Feithrin ym Mis Medi hefyd!


The children in Hibernia were celebrating again after achieving victory in the sports day, on top of being the highest point scorers throughout the academic year.  Well done to you, and well done to everyone for supporting and contributing to the day.  It looks like we have a budding young photographer joining the Nursery class in September too!

12.7.11

Ysgol Y Mor - Classe De Mer

Blwyddyn 6 yn mwynhau diwrnod olaf Ysgol Y Mor, 2010-11 ym Mhorth Trecastell, Rhosneigr.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm yma.

Year 6 enjoying the last day of Classe De Mer for 2010-11 at Cable Bay, Rhosneigr.  We've added more images to the album here.9.7.11

Cyngerdd - Concert

Mae cor yr ysgol wedi perfformio yng nghyngerdd Cor Gwyl Celfyddydau Caergybi yn yr Ucheldre.  Dyma fideo o'r plant yn ymarfer efo rhai o'r oedolion.


The school choir has performed with the Holyhead Arts Festival Choir at the Ucheldre.  Here's a video of one of the rehearsals with some of the adults.
8.7.11

Ready Steady Grow


Dyma griw o flwyddyn 5 a 6 yn seremoni wobrwyo 'Ready Steady Grow'.  Mae Dosbarth Mr Pawson i gyd wedi gweithio'n galed blwyddyn yma - da iawn chi!  Cafodd un o'n bechgyn y fraint o gael ei enwi yn Arddwr Ifanc y Flwyddyn yn y seremoni.Here's a group from year 5 and 6 at the Ready Steady Grow awards ceremony.  Mr Pawson's class have all been working hard this year - well done!  One of the boys had the honour of being named Young Gardener of the Year at the ceremony.