25.6.11

Caernarfon

Cafodd plant Dosbarth Miss Jones hwyl yng Nghaernarfon wythnos diwethaf.  Aethant i'r castell, wedyn i'r hwylfan.
Miss Jones' class had fun on a visit to Caernarfon last week.  They went to the castle, then on to the fun centre.
22.6.11

Codi Arian - Raising Money

Dyma ddau frawd yn helpu gwerthu tocynnau raffl yn ystod noswaith dawnsio Naini.  Diolch hogia, a diolch i Miss Kelly hefyd!


Here are two brothers helping to sell raffle tickets during their Naini's dance evening.  Thank you boys, and thanks to Miss Kelly too!

Rhif - Number

Dyma un o enethod y Dosbarth Derbyn yn ymateb i her rhif ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol.


Here's one of the girls in the Reception Class completing a number challenge on the interactive whiteboard.

Same Smile

Roedd rhai o blant Ysgol Kingsland yn ser ar y teledu wythnos ddiwethaf.  Dyma ddau o'r bechgyn oedd yn rhan o'r rhaglen "Same Smile" gan y BBC.  Os fethoch chi'r rhaglen, fe allwch ei wylio yma ar iplayer.


Some of Ysgol Kingsland's pupils starred on television last week.  Here are two of the boys who were part of the BBC "Same Smile" show.  If you missed it, you can catch it again on iplayer by clicking here.17.6.11

Patagonia

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi bod yn dysgu am Batagonia.  Dyma un o'r bechgyn efo'i arteffactau o Dde America.


Mrs Owen's class have been learning about Patagonia.  Here is one of the boys with his artefacts from South America.16.6.11

Twrnament Criced - Cricket Tournament

Diolch i Glwb Criced Alwminiwm Mon am drefnu twrnament criced llwydiannus eto eleni!

Thank you to Anglesey Aluminium Cricket Club for organising a successful cricket tournament again this year!

13.6.11

Taith Gerdded - Coastal Walk

Diolch yn fawr iawn i Mrs Rowenna Jones sydd yn riant i un o blant yr ysgol am godi £201 i Ysgol Kingsland wrth gymryd rhan mewn taith gerdded noddedig.  Cliciwch yma i ddarllen fwy am y llwybrau arfordirol bendigedid sydd ar agor i'r cyhoedd ar Ynys Cybi.


Thank you very much indeed to parent Mrs Rowenna Jones, who has raised £201 for Ysgol Kingsland by taking part in a sponsored walk.  Click here to read more about the beautiful coastal walks which are open to the public on Holy Island.12.6.11

Garddio - Gardening

Mwy o luniau yma.  More images here.  

Meithrin - Nursery

Plant y Feithrin yn mwynhau sesiwn datblygiad corfforol...


Children from the Nursery enjoying a physical development session...

Amser Chwarae - Playtime

Mwy o luniau yma.   More images here.


6.6.11

Criced - Cricket


Mae dosbarth Mr Pawson yn derbyn hyfforddiant criced bob bore Dydd Llun ar hyn o bryd.  Mr Pawson's class are receiving cricket coaching every Monday morning at present.

Clwb Dal i Fynd

Diolch i Miss Jones am sefydlu’r Clwb Dal i Fynd, sy’n annog y plant i gadw’n heini yn ystod amser cinio.  Dyma un o sêr y sesiwn heddiw, wedi blino ar ôl cwblhau pum lap o’r cae!Thank you to Miss Jones for setting up the 'Dal i Fynd' Club which encourages pupils to exercise at lunchtime.  Here's one of today's stars - exhausted after completing five laps of the field!2.6.11

Diwrnod Byw'n Iach - Healthy Living Day


Diolch i Mr Pawson a'r swyddogion Pobl Ifanc Egniol am drefnu diwrnod o weithgareddau ar gyfer y plant wythnos diwethaf...

Thank you to Mr Pawson and the Sports Development Department for organising a day of activities for our children last week... 

Urdd Kingsland

Mae Clwb yr Urdd yn cyfarfod bob nos Fawrth ac ar agor i bawb ym mlynyddoedd 3-6.


The Urdd club meets every Tuesday night and is open to everyone in years 3-6.