15.4.11

Llysiau - Vegetables


Mae'r genod wedi bod yn gwerthu letys wrth giat yr ysgol heddiw.  Roedd letys bach, maint canolig a mawr ar gael.  Well i chi beidio ofyn am y rhai enfawr...


The girls were selling lettuces at the school gates today.  There were small, medium and  large lettuces available, but you'd better not ask about the extra large ones...14.4.11

Helfa Wyau - Egg Hunt

Cawsom helfa wyau Pasg yng nghlwb yr Urdd wythnos yma!
We held an Easter egg hunt in the Urdd club this week!


Pel Droed - Football

Anlwcus, Kingsland:  4-2 i Ysgol Y Tywyn oedd y sgor ddoe...


Unlucky, Kingsland:  the score yesterday was 4-2 to Ysgol Y Tywyn...

11.4.11

Garddio - Gardening

Mae'r polytunnel newydd yn cadw'r plant mawr yn brysur iawn yn ystod amser cinio, a mae Dosbarth Miss Jones yn gweithio ar thema "Tyfu" ar hyn o bryd!


The new polytunnel is keeping the children very busy at lunchtime, and Miss Jones' class are working on the theme "Growing" at the moment!Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase

Rydym wedi dechrau defnyddio'r ardal tu allan newydd.  Mae'n gamgymeriad i feddwl mai dim ond chwarae mae plant yn y Cyfnod Sylfaen.  Mae'r athrawon yn darparu heriau penodol mewn ardaloedd gwahanol.  Yma, er enghraifft, nid chwarae yn unig yn y tywod mae'r plant, ond cydweithio fel tîm i ddarganfod bondiau rhif o 10 ar wyau Pasg sydd wedi eu cuddiad yn y tywod.   


The new foundation phase outdoor area is in use!  Some people think that the Foundation Phase is all about play, but don't be fooled!  The teachers create specific challenges in fun settings.  Here, for example the children aren't just playing - the group are working as a team to find Easter egg number bonds of 10 hidden in the sand!


8.4.11

Diogelwch - Safety

Dyma ddau o blant Dosbarth Mrs Hood yn derbyn gwobr am ennill y gystadleuaeth poster diogelwch.  Diolch i Tesco ac i Patton Construction sydd am ddechrau adeiladu'r estyniad newydd ar gyfer archfarchnad Caergybi yn fuan.  Cliciwch yma i ymweld a wefan i blant amdan ddiogelwch ar feysydd adeiladu.


Here are two children from Mrs Hood's class receiving prizes for winning the safety poster competition.  Thank you to Tesco and to Patton Construction who are about to start work on an extension for the Holyhead store.  Click here to visit a website about safety on building sites for children.  

Celf - Art


5.4.11

Ysgol Y Mor - Classe De Mer

Roedd hi'n ddiwrnod oer a gwlyb ar y Fenai heddiw, ond gwelsom amrywiaeth o grancod ac adar.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Ysgol Y Mor 2010/11.


It was a cold and wet day on the Straits today, but we still saw a variety of birds and crabs.  We've added more pictures to the Classe De Mer 2010/11 album.  


3.4.11

Diwrnod Americanaidd - American Day

Diolch i staff y gegin am drefnu'r diwrnod Americanaidd.  Cliciwch yma i weld mwy o luniau o wisg ffansi'r plant - a'r staff!


Thank you our kitchen staff for organising the American Day.  Click here to see more pictures of the children in their fancy dress - and the staff!