31.3.11

Cawl - Soup

Mae plant Miss Thomas wedi bod yn gwneud cawl ar gyfer Strempan o Wlad y Rwla - blasus iawn!
Miss Thomas' children have been making soup for Strempan from Gwlad y Rwla - very tasty!

30.3.11

Pel Fasged - Basketball

Cafodd y plant cyfle i wneud defnydd o'r offer pel fasged newydd ar iard yr Adran Iau heddiw...
The children made use of the new basketball shooters on the Junior yard for the first time today...


29.3.11

Skydive

To mark his eldest daughter's final year at Ysgol Kingsland, Mr Gareth Hughes is attempting to raise money for the school by completing a 'Sponsored Skydive'.  All money raised will go towards resources for our pupils.  If you would like to support Mr Hughes' attempt, you can donate online by clicking on the link below!  Parents can also help to spread the word by copying and pasting the link elsewhere!


I farcio blwyddyn olaf ei ferch hynaf yn Ysgol Kingsland, mae Mr Gareth Hughes yn ceisio codi arian i Ysgol Kingsland wrth gwblhau 'Skydive Noddedig'.  Bydd yr arian sydd yn cael ei godi yn mund tuag at adnoddau i'n disgyblion.  Os hoffech gefnogi Mr Hughes yn ei naid, gallwch gwneud rhodd arlein wrth glicio ar y cysylltiad isod.  Gall rhieni helpu'r ymgyrch wrth rannu'r cysylltiad ar wefannau eraill!


DONATION LINK (copy and paste into the address bar if you have difficulties):
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CU96C87MMB8UJ


Brantano

Rydym wedi casglu dros hanner gant o barau o esgidiau mewn cydgysylltiad a’r siop leol Brantano.  Mae’r esgidiau yn cael eu hadnewyddu a gyrru i Affrica, tra bydd y cwmni yn gwneud taliad i’r elusen babanod Tommy’s. 

We've collected over fifty pairs of old shoes now in conjunction with local store Brantano.  The shoes will be repaired where necessary and sent to Africa, whilst the company will also be making a donation to the baby charity Tommy's.   

Newyddlen - 21 - Newsletter

25.3.11

Gwyl Gwyddoniaeth - Science Festival

Newyddion da - mae fideo Ysgol Kingsland wedi ennill y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Gyfathrebu Gwyl Gwyddoniaeth Bangor 2011!  Diolch i bawb sydd wedi gweithio'n galed ar y prosiectau yn y fideo, diolch i'r genethod am fynegi safbwynt yr ysgol mor dda, a diolch hefyd i'r noddwyr, Waitrose, am y siec o £450 i'r ysgol.  Cliciwch ar y fideo isod i wylio neges yr ysgol i Brif Weinidog y Cynulliad...


Good news - Ysgol Kingsland's video has won the first prize in the Bangor Science Festival Communication Competition 2011!  Thank you to everyone who has worked hard on the projects featured in the video; thanks to the girls for expressing the school's viewpoint so well, and thanks also to the sponsors, Waitrose, for the £450 prize money.  Click on the video below to see the school's message to the assembly's First Minister...


    

Seiclo - Cycling

Mae blwyddyn 6 wedi gorffen cwrs ar ddiogelwch wrth seiclo.
Year 6 have completed their cycling safety lessons.23.3.11

Same Smile

Daeth Nisha, Mish, Moosh a Mogo o'r BBC i'r ysgol heddiw i ffilmio'r rhaglen Same Smile yn y Feithrin.  Cadwch lygad barcud ar sianel CBeebies yn yr haf i weld rhai o blant Kingsland!


Nisha, Mish, Moosh and Mogo from the BBC visited the school today to film an episode of the show Same Smile in the Nursery Class.  Keep an eagle eye on the CBeebies channel in the summer and you might well spot some of our pupils!Harley

Daeth Harley y Clown i weld plant y Feithrin heddiw...
Harley the Clown came to visit the Nursery children today...
19.3.11

Comic Relief

Fe godwyd tua £120 i'r elusen Comic Relief heddiw yn ein siop pethau da - diolch!
Our sweet shop raised about £120 for Comic Relief today - thank you!

17.3.11

Mor Ladron - Pirates

Lluniau o'r cyfnod sylfaen...
Pictures from the foundation phase...


Celf - Art

Mae plant blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn cydweithio ar waith celf dosbarth-cyfan!
Year 1 and 2 have been working together on whole-class artwork!Crempog - Pancakes

Fe wnaeth dosbarth Miss Jones marcio Dydd Mawrth Ynyd wythnos diwethaf efo cystadleuaeth crempogau!  Dyma un o'r byrbrydau blasus!

Last week Miss Jones' class marked Shrove Tuesday with a pancake competition.  Here's one of the tasty contenders!
14.3.11

Kyffin Williams

Aeth Blwyddyn 5 a 6 i Oriel Kyffin Williams i ddysgu am ei brofiadau ym Mhatagonia.
Years 5 and 6 went to Oriel Kyffin Williams to learn about his experiences in Patagonia.
Athletau - Athletics

Aeth Dosbarth Mr Pawson i'r Gwyl Athletau wythnos diwethaf...
Mr Pawson's class went to the Athletics Festival last week...
Gwyddoniaeth - Science

Tracio cysgodion mewn gwers Gwyddoniaeth...
Tracking shadows in a Science lesson...7.3.11

Diwrnod Dim Ysmygu - No Smoking Day

Diogelwch Tan - Fire Safety

Daeth aelod o'r Gwasanaeth Tan i siarad efo plant y Derbyn a Blwyddyn 4 am ddiogelwch.

A member of the Fire Service visited to speak to the Reception and Year 4 children about safety.

Kerbcraft

Mae plant Blwyddyn 1 wedi bod yn cael gwersi am ddiogelwch ar y ffyrdd.


Year 1 children have been receiving lessons about road safety.Garddio - Gardening4.3.11

Maths Whizz

Cofiwch defnyddio eich cyfrif Maths Whizz yn reolaidd.  Bydd Mr Roberts yn gwobrwyo plant efo tystysgrifau yn yr wythnosau nesaf...


Remember to keep making regular use of your Maths Whizz accounts.  Mr Roberts will be handing out certificates in the coming weeks...

Ty Peryglon - Dangerpoint

Aeth Blwyddyn 6 i'r Ty Peryglon yn Sir Fflint...
Year 6 visited the Dangerpoint house in Flintshire...
Ailgylchu - Recycling

Aeth Dosbarth Mrs Hood i Wylfa i gymryd rhan mewn gweithdy ailgylchu...
Mrs Hood's class visited Wylfa to take part in a recycling workshop...
2.3.11

Bwydlen Dewi Sant - St David's Day Menu

Diolch i staff y gegin am ddarparu bwyd blasus iawn i ddathlu Diwrnod Dewi Sant!


Thank you to our kitchen staff for helping us to celebrate St David's Day with a delicious  dinner!
Smotyn!

Dyma fideo o barti cyd-adrodd Blwyddyn 1 a 2 yn perfformio 'Smotyn' - cerdd am gi direudus!
Here's a video of Year 1 and 2 pupils reciting the poem 'Smotyn' - a poem about a mischevious dog!Ensemble Kingsland

Dyma'r ensemble yn perfformio ar Ddydd Gwyl Dewi.  Da iawn chi!
Here's the ensemble performing on St David's Day.  Well done!1.3.11

Dirwnod Dewi Sant

Dyma rhai o'n plant yn dathlu Dydd Gwyl Dewi mewn gwisg Cymreig traddodiadol.
Here are some of our pupils celebrating St David's Day in traditional Welsh dress.