27.1.11

Newyddlen - 20 - Newsletter

Tost - Toast

Dyma blant y Feithrin yn gwneud tost.


Here are the Nursery children making toast.


26.1.11

Llais Ni

Aeth ddwy o aelodau'r Cyngor Ysgol i gynrychioli Ysgol Kingsland yn noson wobrwyo Llais Ni heno...


Two members of the School Council represented Ysgol Kingsland at the Llais Ni awards tonight...Helpu - Helping

Dyma waith rhai o blant Blwyddyn 3 a 4 amdan helpu eraill

Here is some of Year 3 and 4's work about helping others.

21.1.11

Moddion - Medication

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod trafod moddion fel rhan o'u gwersi Gwyddoniaeth ac ABCh.


Years 1 and 2 have been discussing medicine as part of their Science and PSE lessons.20.1.11

Pel Droed - Football

Llongyfarchiadau i'r tim pel droed am ennill 5-1 yn y gem heddiw.  


Well done to the football team for winning 5-1 in today's game.19.1.11

Diogelwch - Safety

Blwyddyn 5 a 6 yn trafod diogelwch ar y we.  Cliwciwch yma i weld safwe Kidsmart.


Year 5 and 6 discussing internet safety. Click here to see the Kidsmart website.

17.1.11

Monet

Dyma waith celf Blwyddyn 2 a 3 sy'n efelychu gwaith Claude Monet.  Fedrwch chi ddyfalu pa rai ydi'r lluniau gwreiddiol?!


Here is some art work from Year 2 and 3 which imitates Claude Monet's work.  Can you guess which are the originals?!

13.1.11

Gwlad yr Ia! - Ice World!

Mae plant y Dosbarth Derbyn wedi cael eu hysbrydoli gan y tywydd oer diweddar!


The Reception Class have been inspired by the recent cold spell!

Tuduriaid - Tudors

Dyma un o fechgyn Blwyddyn 4 wedi gwisgo fel rhywun cyfoethog o oes y Tuduriaid.  Mwy o luniau yma.


Here's one of our Year 4 boys dressed as a wealthy person from Tudor times. More pictures here.

10.1.11

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am gefnogi'r diwrnod di-wisg ysgol ar ddiwrnod olaf y tymor.  Er bod presenoldeb yn isel oherwydd y tywydd oer, fe wnaethom lwyddo i godi £78.20 i Blant Mewn Angen.

Thank you for supporting the non-school uniform day on the last day of term.  Despite a low attendance due to the cold weather, we still managed to raise £78.20 for Children In Need.

Taj Mahal

Mae plant Miss Jones wedi bod yn dysgu am y Taj Mahal - dyma rai ohonynt sydd wedi bod yn brysur yn y bocs jwnc!


Miss Jones' children have been learning about the Taj Mahal - here are some of them who have been busy in the 'Bocs Jwnc'!
7.1.11

Pwdin Sbeis - Spicy Pudding

Dyma Dosbarth Mrs Owen yn gwneud pwdin sbeis gan ddefnyddio rysait o oes y Tuduriaid.  Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Here is Mrs Owen's class making a spicy pudding using a recipe from Tudor Times.  Click here to see more pictures.