20.12.11

Nadolig Llawen - Merry Christmas

We wish you all a happy Christmas!


Dymunwn Nadolig hapus i bawb!Carolau - Carols


Here's the school choir taking part in a carol service at St Cybi's Church.


Dyma gôr yr ysgol yn canu yn wasanaeth carolau Eglwys Sant Cybi.


17.12.11

Aladdin

We visited Venue Cymru in Llandudno to see the panto.


Aethom i Venue Cymru, Llandudno i weld y panto.14.12.11

Meithrin - Nursery


The Nursery children performed a nativity play yesterday, assisted by some of the older children.  More images in our "Christmas 2011" Picasa album.Dyma plant y feithrin yn perfformio stori'r geni ddoe, gyda cymorth gan rai o'r plant mawr.  Mwy o luniau yn yr albwm Picasa "Nadolig 2011".Consuriwr - Magician

Magician Howard Hughes visited the infants children today.


Daeth y consuriwr Howard Hughes i weld plant y babanod heddiw.Christingles

Here are a couple of children from Mrs Owen's class with their festive creations...


Dyma ddau o blant o Ddosbarth Mrs Owen efo eu gwaith llaw Nadoligaidd...13.12.11

Disgo - Disco

The Juniors hit the dancefloor after school tonight to celebrate the last week of term!


Dyma'r Adran Iau yn dathlu wythnos olaf y tymor wrth ddawnsio disgo!

9.12.11

Cinio 'Dolig - Christmas Dinner

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!


Diolch i staff y gegin am Ginio Nadolig blasus iawn!


Kingsland's Got Talent

Move over JLS - here's the next big boy band!  Congratulations to the boys from Mrs Hood's class on winning our talent contest which takes place after our Christmas Dinner every year.


Dyma ser nesaf y byd pop!  Llongyfarchiadau i'r bechgyn yma o ddosbarth Mrs Hood am ennill ein sioe dalent blynyddol.  Cawsom ymlacio a mwynhau'r adloniant ar ol ein Cinio 'Dolig.

2.12.11

Sioe Nadolig - Christmas Show

The celebrations came early to Kingsland this year as we started the festive season with our Christmas Show. For more pictures, click here.


Daeth dathliadau'r wyl yn gynnar i Kingsland eleni wrth i ni ddechrau mis Rhagfyr efo ein Sioe Nadolig.  Am fwy o luniau, cliciwch yma.  

Canolfan Morswyn Centre

We welcomed our friends from Morswyn Resource Centre to see a special performance of our Christmas Show.


Fe wnaethom groesawu ein cyfeillion o Ganolfan Adnoddau Morswyn i weld perfformiad arbennig o'r Sioe Nadolig.26.11.11

Gorymdaith - Parade

Holyhead families met at Ysgol Kingsland tonight to follow Father Christmas to the town centre to see the town Christmas lights being switched on.


Fe wnaeth teuluoedd Caergybi gyfarfod yn Ysgol Kingsland heno i ddilyn Sion Corn ar ei daith i ganol y dref i weld y goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen.

Zimbabwe

The school council has decided to donate some resources to Mr Casey Jones MBE, who will be visiting orphanages in Zimbabwe next month.  We look forward to hearing how he gets on.


Mae'r Cyngor Ysgol wedi penderfynnu rhoi adnoddau i Mr Casey Jones MBE, i gymryd ar ei daith i weld amddifatai yn Zimbabwe mis nesaf. Edrychwn ymlaen at glywed ei hanes.

Addurno - Decorating

Thank you to the parents and friends of the school who decorated the school hall yesterday...


Diolch i'r rhieni a ffrindiau'r ysgol am addurno'r neuadd ddoe...21.11.11

Diogelwch ar y Ffyrdd - Road Safety

It is National Road Safety Week.  Click here to play a road safety game.


Mae hi'n Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd.  Cliciwch yma i chwarae gem.18.11.11

Plant Mewn Angen - Children In Need

Thank you for supporting Children In Need - £135!  Here are some of the children in their fancy dress!


Diolch am gefnogi Plant Mewn Angen - £135!  Dyma ddau o'r plant yn eu gwisg ffansi!
17.11.11

Sw Mor - Sea Zoo

Some pictures from the second Classe De Mer day of the year at Anglesey Sea Zoo.


Detholiad o luniau o ail ddiwrnod Ysgol Y Mor ym Mrynsiencyn.14.11.11

Sesiwn Blasu - Tasting Session

Thank you to the kitchen staff for organising tonight's school dinner tasting event.  Those who were present know that it is possible to use a bicycle to make a fruit smoothie.  Watch the video for proof!


Diolch i staff y gegin am drefnu sesiwn blasu yn yr ysgol heno.  Os oeddych yn bresennol mi fyddwch yn gwybod ei fod yn bosib i ddefnydio beic i wneud smwthi ffrwythau.  Gwyliwch y fideo i weld tystiolaeth!


Ffair Lyfrau - Book Fair


10.11.11

Pel Droed - Football

Here's a picture of the school football team ready for their first game of the season.


Dyma lun o dim pel-droed yr ysgol yn barod ar gyfer gem gyntaf y tymor.

9.11.11

Twitter

As it seems to be growing in popularity Ysgol Kingsland is back on Twitter.  It's another way for parents and friends of the school to keep up to date with what our children are up to!


Mae'n ymddangos fod y wefan Twitter yn dal i dyfu felly rydym wedi atgyfodi cyfrif Ysgol Kingsland.  Mae'n ffordd arall i rieni a ffrindiau'r ysgol derbyn newyddion am weithgareddau plant Kingsland!


7.11.11

Tesco

Dyma rhai aelodau o'r Cyngor Ysgol yn helpu lansio siop newydd Tesco Extra Caergybi.  Diolch i Tesco am gyfrannu £250 i gronfa'r ysgol - edrychwn ymlaen i gydweithio ymhellach a croeso i'ch cartref newydd!


Here are some members of the School Council helping to launch the new Tesco Extra Holyhead store.  Thank you to Tesco for contributing £250 to the School Fund - we look forward to working in tandem with you further and welcome to your new home!

4.11.11

Cerdd Digidol - Digital Music

Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi gorffen eu prosiect cerdd digidol.  Ewch i sianel Youtube yr ysgol i glywed eu cyfansoddiadau.  Dyma un esiampl, efo'r teitl 'Secret Agent'...


Year 5 and 6 have finished their digital music project.  Visit our Youtube channel to hear their compositions.  Here's one example, entitled 'Secret Agent'...http://www.youtube.com/user/ysgolkingsland


25.10.11

Parti Llefaru

Fideo o barti llefaru Blwyddyn 4...


A video of our Year 4 recital group...


15.10.11

Parti Riley

Llongyfarchiadau i Ddosbarth Mrs Owen ar lwyddiant Parti Riley - mae gennym £165 yn y gronfa yn barod.  Cliwich yma i ddarllen am Gronfa Riley.


Congratulations to Mrs Owen's class for successfully organising Parti Riley - we have £165 raised already.  Click here to read about the Riley Fund.