23.9.10

Coginio - Cooking

Cyfrifiaduron - Computers

Mae'r cyfrifiaduron newydd wedi cyrraedd - diolch eto am gasglu gymaint o docynnau Tesco eleni!


The new netbooks have arrived - thanks once again for collecting so many Tesco vouchers this year!

Amser Chwarae - Playtime22.9.10

Gwyddoniaeth - Science

Bl5a6: Gadewch sylwadau i egluro beth oedd yr ymchwiliad diweddar - tystysgrifau i'r sylwadau gorau...


Y5&6: Leave comments to explain what you are investigating - certificates for the best notes...
3.9.10

Newyddlen 17 Newsletter

Croeso! - Welcome!

Croeso yn ol i bawb ar ol y gwyliau.  Braf oedd clywed straeon y plant am eu gwyliau a chael croesawu plant newydd y Meithrin hefyd.  Gobeithiwn hefyd fod plant Blwyddyn 7 wedi mwynhau eu diwrnodau gyntaf yn yr ysgolion uwchradd.


Welcome back to everyone after the holidays!  It has been nice to hear the children's stories about their holidays and great to welcome the new Nursery children too.  We also hope that Year 7 have enjoyed their first days in their secondary schools!