6.7.10

Adroddiad ESTYN Report

The report following our recent inspection has now been published and can be viewed in full by clicking here.


This is the school's response to the report:The governing body is delighted that the inspection team found Ysgol Kingsland to be a 'good and caring school with many outstanding features', and is proud that the school has achieved the highest 'Grade 1' rating in four of the seven key questions.


We are pleased that the inspection team confirmed our long-held belief that the school has a 'warm and friendly atmosphere' and noted that our pupils 'feel secure and speak of their joy and enthusiasm for school activities'.


We congratulate the pupils and staff for their ongoing efforts, and are particularly pleased to note that the inspectors found 100% of lessons to be good or outstanding, with figures 'much higher than the national picture'.  We also take pride in the fact that 'teachers make outstanding efforts to develop pupils' bilingual competency.'


The governing body considers this to be an excellent report - however we appreciate the inspection team's constructive recommendations, which will be fed into our new SDP in order to assist in the process of continual improvement.


The headteacher, on behalf of the pupils and staff, would like to thank the inspection team for the professional and courteous manner in which they conducted their work.


Mae'r adroddiad yn dilyn ein harolwg diweddar wedi cael ei gyhoeddi.  Gallwch ei ddarllen wrth glicio yma.


Dyma ymateb yr ysgol i'r adroddiad:Mae'r corff llywodraethol yn ymhyfrydu fod y tîm arolygu wedi cael fod Ysgol Kingsland yn 'ysgol dda a gofalgar gyda llawer o nodweddion rhagorol' ac yn falch fod yr ysgol wedi cyflawni'r Radd 1 uchaf mewn pedwar o'r saith cwestiwn allweddol.


Rydym yn falch fod y tîm arolygu wedi cadarnhau ein cred ers amser fod i'r ysgol 'awyrgylch gynnes a chyfeillgar' ac yn dynodi fod ein disgyblion yn 'teimlo'n ddiogel ac yn siarad am eu gorfoledd a'u brwdfrydedd am weithgareddau'r ysgol'.


Rydym yn llongyfarch y disgyblion a'r staff am eu hymdrechion parhaus, ac yn arbennig o falch i nodi fod yr arolygwyr wedi cael fod 100% o'r gwersi yn dda neu ragorol, gyda'r ffigurau yn 'llawer uwch na'r darlun cenedlaethol'. Mae gennym falchder hefyd yn y faith fod 'athrawon yn gwneud ymdrechion rhagorol i ddatblygu cymhwysedd dwyieithog disgyblion'.


Mae'r corff llywodraethol yn ystyried hwn i fod yn adroddiad ardderchog - fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi argymhellion adeiladol y tîm arolygu, gaiff eu bwydo i mewn i'n CDY newydd er mwyn cynorthwyo yn y broses o welliant parhaus.


Hoffai'r pennaeth, ar ran y disgyblion a'r staff, ddiolch i'r tîm arolygu am y dull proffesiynol a chwrtais iddynt gyflawni eu gwaith.

No comments: