31.3.10

Henry MooreGwaith celf Blwyddyn 6, wedi ei ysbrydoli gan luniau Henry Moore o'r Ail Ryfel Byd.

Year 6's artwork, inspired by Henry Moore's underground sketches from WW2.

29.3.10

Priodas - WeddingLluniau o briodas ffug Bl1a2 (mwy o luniau YMA)...

Pictures from Y1&2's wedding ceremony (more pictures HERE)...

PenrhynDysgu am yr Ail Ryfel Byd yng Nghastell Penrhyn...

Learning about the Second World War at Penrhyn Castle...


25.3.10

Synagog - Synagogue
Cliciwch yma i ymweld a safwe Synagog Princes Road. Diolch am y croeso!

Click here to visit the Princes Road Synagogue website. Thank you for the welcome!

Galeri Tate Gallery
Tate Liverpool


Amgueddfa Rhyfel - War Museum
Aethom i Amgueddfa Rhyfel Lerpwl heddiw...

We visited Liverpool War Museum today...

19.3.10

Ysgol Y Mor - Classe De Mer
Dyma luniau o ddosbarth Mr Pawson ar y Fenai heddiw yn ystod y sesiwn Ysgol Y Mor. Cliciwch yma i weld mwy o luniau, ac ewch yma i weld fideo y plant ar ein sianel Youtube. Plant - cofiwch adael sylw isod!

Mr Pawson's class took part in the first day of the Classe De Mer outdoor learning project today. Click here to see more images, and take a look at the videos filmed by the pupils on our Youtube channel here. Children - remember to leave a comment highlighting some of the things you learnt!


Quote of the day / Dyfyniad y diwrnod: "I FEEL SO ALIVE!!"

17.3.10

Dinorwig - Dinorwic


Aeth Blwyddyn 6 i orsaf pwer Dinorwig heddiw. Ysgrifennwch am eich profiad isod am y siawns i dderbyn tystysgrif yn ein gwasanaeth gwobrwyo. Cofiwch egluro sut mae gorsaf pwer o'r fath yn gweithio! Bydd y goreuon yn cynnwys ffeithiau diddorol. Dim torri a gludo!


Year 6 visited Dinorwic Power Station today. Write about your experience in a comment to be in with a chance of receiving a certificate in our awards service. Remember to explain how a hydroelectric power station works. The best entries will contain plenty of facts. No copying and pasting!

Sillafu - Spelling


Cofrsterwch ar y wefan timesspellingbee yma i chwarae gemau sillafu!

Register with the timesspellingbee website here to play spelling games!

14.3.10

Sul y Mamau - Mother's Day

Ysmygu - SmokingDiolch i Iechyd Cyhoeddus Cymru am drefnu bore o weithgareddau addysg iechyd i ddosbarth Mrs Owen.

Thanks to Public Health Wales for organising a morning of health eduation activities for Mrs Owen's class recently.

4.3.10

Diogelwch - Safety


Cliciwch yma i weld sut allwch helpu'ch plant i gadw'n ddiogel arlein...

Click here to see how you can help your children to stay safe online...

3.3.10

Cyngor Ysgol - School Council


Aeth y capteiniaid i'r Ysgol Uwchradd heddiw i eistedd i fewn ar eu cyfarfod cyngor ysgol a rhannu syniadau. Diolch i ddisgyblion YUC am y croeso!

The captains visited the High School today to sit in on a school council meeting and share ideas. Thank you to the YUC pupils for the welcome!

1.3.10

Iddewiaeth - Judaism
Dyma plant Dosbarth Mrs Hood yn creu gorchuddion Challah...

Here are Mrs Hood's children making Challah covers...

Golchi Dwylo - Handwashing


Diolch i Mrs Williams o gwmni Eden Foodservices am helpu i ddysgu plant y babanod am olchi dwylo'n effeithiol heddiw!

Thanks to Mrs Williams from Eden Foodservices for helping to teach the infants' children about effective handwashing today!

Diwrnod Dewi Sant - Saint David's Day