27.2.10

Meithrin - Nursery


Dyma plant y Meithrin yn datblygu eu geirfa Cymraeg yn ystod sesiwn Addysg Gorfforol gyda ffocws ar liwiau...

Here are the Nursery children developing their Welsh language skills in a Physical Education session focussing on colours...

Jolly PhonicsMae Miss Jones a Mrs Griffith wedi rhannu'r cardiau fflach Jolly Phonics yma allan yn waledi darllen y plant. Gallwch helpu atgyfnerthu dysgu'r plant yn ystod eich sesiwn darllen adref...

Miss Jones and Mrs Griffith have shared out these Jolly Phonics flashcards in the children's reading wallets. Parents can help to reinforce the childrens' learning during their reading sessions at home...

25.2.10

Dr Ken RobertsDaeth Dr Ken Roberts, hanesydd lleol, i'r ysgol ddoe i rannu ei brofiadau o dyfu i fyny yng Nghaergybi yn ystod yr ail ryfel byd. Cliciwch ar y cysylltiadau isod i wrando arno yn ateb cwestiynau gohebyddion Bl6...

Local historian Dr Ken Roberts visited the school yesterday to share his experiences of growing up in wartime Holyhead. Click on the links below to hear him answer our reporters' questions on our youtube channel...


24.2.10

Blitz Attack


Cliciwch yma i glywed barddoniaeth Bl4/5...

Click here to hear Y4/5's poetry...

Rap Bl6 - Yr6 Rap


Cliciwch yma i wrando ar rap Blwyddyn 6...

Click here to listen to Year 6's rap...

19.2.10

Meithrin - NurseryDiolch i Mr Jewell unwaith eto am wirfoddoli i baentio toiledau'r Meithrin yn ystod y gwyliau!

Thanks to Mr Jewell once more for volunteering to paint the Nursery toilets during the holidays!

18.2.10

Funbrain


Cliciwch yma i chwarae 25 o gemau Mathemateg arlein. Wedyn dewch yn ol yma i adael neges!

Click here to play 25 online Mathematics games - then come back and leave a comment telling us which level you reached!

15.2.10

Cadwraeth - Conservation


Eisiau rhywbeth i wneud yn ystod y gwyliau? Cliciwch yma i gymryd rhan mewn antur arlein a dysgu am gadwraeth...

Want something to do during the holidays? Click here to take part in an online adventure and to learn about conservation...

12.2.10

Canolfan ConwayCliciwch yma i weld mwy o luniau...

Click here to see more images...DYSGU I BEIDIO OFNI OFN - LEARNING NOT TO FEAR FEAR

Milfeddyg - Vet
11.2.10

9.2.10

Cymunedau yn Gyntaf - Communities First


Dyma un o enethod Blwyddyn 5 yn derbyn ei gwobr am ennill y cystadleuaeth creu poster yn ystod y cyfarfod Partneriaeth Plas Cybi heno.

Here's one of our Year 5 girls receiving her prize at the Plas Cybi Partnership meeting tonight having been victorious in their recent poster competition.

Diwrnod Tsieineiaidd - Chinese Day


Mae Dosbarth Miss Jones yn cael yn barod am ein diwrnod Tsieineiaidd!

Miss Jones' class are getting ready for our Chinese day!

5.2.10

Arch Noa - Noah's Ark


Cliciwch yma i glywed Marley yn darllen ei waith am Arch Noa...

Click here to hear Marley read his work about Noah's Ark...

Dawns - Dance


Cliciwch yma i weld dawns un o grwpiau Dosbarth Mr Pawson...

Click here to see a dance performed by one of the groups in Mr Pawson's class...

Rheoli - Control

2.2.10

K'nex


Can i Haiti - Song for Haiti

Plant Blwyddyn 5 yn canu geiriau newydd Blwyddyn 6 i'r dôn traddodiadol i godi ymwybyddiaeth o flaen ein ymgyrch codi arian wythnos nesaf.

Year 5 pupils singing Year 6's new words to the traditional tune to raise awareness ahead of our fundraising campaign next week...


Cymorth Cyntaf - First Aid